meder7. 11. 2011
Mesto Veľký Meder v okrese Dunajská Streda vyhlásilo verejné obstarávanie na práce pri výstavbe priemyselného parku v predpokladanej hodnote 1,6 milióna eur bez DPH. Obálky s ponukami uchádzačov sa budú otvárať 8. decembra 2011. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania.

Predmetom zákazky je výstavba priemyselného parku s rozlohou 30 ha. Záujmové územie tvorí rovinaté územie v širšom zázemí mesta Veľký Meder. Vybudovať sa má celá infraštruktúra, na ktorú sa budú postupne napájať jednotliví investori. V rámci infraštruktúry je potrebné vybudovať najmä rozšírenie štátnej cesty, areálovú komunikáciu, chodník pre peších, elektroprípojky vrátane verejného osvetlenia, napojenie na telekomunikačnú sieť, plynovodnú a vodovodnú prípojku a na vnútroareálovú splaškovú kanalizáciu. Na území priemyselného parku bude vytvorených päť parciel.
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, nebude financovaný z fondov EÚ. Zákazka by sa mala ukončiť do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.
Verejný obstarávateľ v súťažných podmienkach zároveň požaduje, aby záujemca o zákazku preukázal minimálny súhrnný obrat v realizácii stavebných prác na úrovni 4,5 milióna eur počas rokov 2008, 2009 a 2010.

Zdroj: TASR