dvrKoncept Priemysel 4.0 sa premieta do praktickej i teoretickej časti duálneho vzdelávania. TASR o tom informoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý realizuje Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.


Do neho je v súčasnosti zapojených 2600 žiakov. Záujem o vzdelanie pre priemysel je vo všetkých krajoch, pričom dominujú Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský kraj.
Nástup 4. priemyselnej revolúcie je nezastaviteľným trendom, ktorý mení procesy v priemyselných podnikoch smerom k vyššej sofistikácii a automatizácii, uviedol Tomáš Kurtanský z propagácie národného projektu. „S týmito inováciami sú spojené nemalé investície, z ktorých potom ťažia aj žiaci duálneho vzdelávania. Praktická časť výučby sa totiž realizuje v reálnych podmienkach konkrétnych zamestnávateľov, kde žiaci trávia minimálne 50 % času,“ konkretizoval.
Žiaci, ktorí vstupujú do duálneho vzdelávania, sú tak automaticky súčasťou týchto procesov a majú možnosť stáť pri zrode novej priemyselnej revolúcie, konštatoval Kurtanský s tým, že koncept sa premieta aj do teoretickej časti duálneho vzdelávania. Prvky automatizácie sú zaraďované do osnov a zvyšujú tak atraktivitu učebných odborov.
Podľa neho v každom regióne a odvetví existujú lídri v inováciách, ktorí dokážu žiakom poskytnúť vysokú úroveň prípravy na zvolené povolanie. „Pre žiakov a rodičov je dobré byť s týmito lídrami v spojení napríklad prostredníctvom sociálnych sietí a web stránok,“ priblížil. Pripomenul, že duálne vzdelávanie má svoju facebookovú stránku, ktorá poskytuje informácie pre žiakov a rodičov.

Zdroj: TASR