mnpNávrhom zákona o metrológii z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR, ktorý v stredu schválila vláda, sa má dosiahnuť vyšší stupeň zosúladenia s porovnateľnými mechanizmami v iných štátoch a preventívne pôsobenie v záujme ochrany spotrebiteľov pred výrobkami alebo službami, ktoré by mohli ohroziť ich životy, zdravie, bezpečnosť alebo majetok. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2018.


Návrh zákona upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie, zákonné meracie jednotky a ich používanie, členenie a používanie meradiel, národné etalóny a dohľad nad národnými etalónmi, certifikované referenčné materiály, požiadavky na určené meradlá, spôsob metrologickej kontroly určených meradiel a povinne kalibrovaných meradiel a subjekty, ktoré môžu metrologickú kontrolu vykonávať, úradné meranie, spotrebiteľské balenia, činnosť podnikateľov, ktorí montujú a opravujú určené meradlá a ktorí balia alebo dovážajú spotrebiteľské balenia, metrologický dozor, ukladanie pokút a vzťah k zahraničiu," konštatoval ÚNMS SR v predkladacej správe.
Uvedený návrh zákona v plnej miere podľa ÚNMS SR akceptuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodných aj európskych dokumentov, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľské balenia a na metrológiu ako takú.

Zdroj: TASR