pstProtimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa EP Industries, a.s. (EPI), Praha, ČR nad podnikateľom Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače (SES), SR. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 18. októbra 2017.
Úrad podľa Oľšavskej nezistil negatívne dosahy koncentrácie vyplývajúce z prepojenia predmetných služieb na dodávku kotlov. "Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií, dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia," priblížila.
Spresnila, že pokiaľ ide o štruktúru samotnej transakcie, úrad nesúhlasil s argumentáciou spoločnosti EPI týkajúcou sa momentu vzniku predmetnej koncentrácie a ako právny titul koncentrácie určil rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SES, ktoré sa konalo 30. septembra 2016 a na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti SES, v spojení s vyhlásením upisovateľa EPI.
Doplnila zároveň, že vo vzťahu k súťažnému posúdeniu koncentrácie zistil úrad predovšetkým to, že medzi aktivitami účastníkov koncentrácie a ich ekonomickými skupinami nedochádza k horizontálnemu prekrytiu.
"Čo sa týka nehorizontálnych účinkov koncentrácie, úrad posudzoval dva okruhy. V prvom prípade ide o vertikálny vzťah, nakoľko spoločnosť SES pôsobí v oblasti komplexných dodávok elektrárenských, priemyselných a teplárenských parných kotlov a spoločnosti zo skupiny oznamovateľa pôsobia v oblasti výroby a veľkoobchodných dodávok elektriny a v oblasti teplárenstva. V SR je to spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava z portfólia oznamovateľa, ktorá na území SR prevádzkuje tepelné elektrárne vo Vojanoch a v Novákoch, a teda môže byť odberateľom kotlov a s tým súvisiacich služieb, ktoré poskytuje skupina SES," dodala.
Podnikateľ EPI a ním kontrolované spoločnosti patria do ekonomickej skupiny kontrolovanej Danielom Křetinským, ktorá na území SR pôsobí najmä v oblasti energetického strojárenstva, výstavby elektrickej železničnej infraštruktúry, v oblasti výroby a predaja autobusov a trolejbusov, v oblasti energetiky (plynárenstvo a elektrina).
Nadobúdaná spoločnosť SES a jej dcérske spoločnosti boli pred koncentráciou kontrolované spoločnosťou SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED, Cyprus, pričom podnikateľ EPI bol minoritným akcionárom SES (okrem tohto minoritného podielu nemal na území SR v tejto oblasti žiadne ďalšie aktivity).
Skupina SES podniká v oblasti projektovania, výroby a dodávok parných kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne na spaľovanie uhlia, oleja, zemného plynu, biomasy a kombinácie týchto palív, ako aj v oblasti s tým súvisiacich služieb poradenstva, skúšobníctva, metrológie a kontroly kvality, pričom pôsobí na širšom území, ako je SR.

Zdroj: TASR