Digi dátaVláda Slovenskej republiky uznesením č. 295 schválila Národnú stratégiu
duševného vlastníctva.


Duševné vlastníctvo je dôležitou súčasťou inovačného ekosystému krajiny. Podiel hod-
noty nehmotného majetku spoločností, vzrástol zo 17 % v roku 1975 na 90 % v roku
2020 a neustále rastie. Účinný systém ochrany práv duševného vlastníctva má preto
zásadný vplyv na rast našej konkurencieschopnosti. Výkonnosť v raste inovácií má
priamy vplyv na umiestnenie Slovenska vo svetových rebríčkoch, ktoré hodnotia štruk-
túru a kvalitu podnikateľského prostredia. Slovensko sa v týchto rebríčkoch stále pre-
padá.
Aj toto sú dôvody, pre ktoré sa Úrad priemyselného vlastníctva SR rozhodol prispieť ku
koncepčnému rozvoju Slovenska s vidinou dlhodobého horizontu a 7.6.2023 predstavil
Národnú stratégiu duševného vlastníctva, ktorá bola vládou SR schválená.
Ambíciou Národnej stratégie duševného vlastníctva je naviazať na strešné dokumenty
v oblasti vedy, výskumu a inovácií (teda najmä na Národnú stratégiu výskumu, výsku-
mu, vývoja a inovácií). Národná stratégia duševného vlastníctva je prierezový doku-
ment nadrezortného charakteru a bol vypracovaný participatívnym spôsobom za účasti
zástupcov verejnej správy, akademického prostredia a zástupcov podnikateľského
prostredia.
„Spoločne sme identifikovali kľúčové oblasti – kvalitnejšia a rýchlejšia ochrana dušev-
ného vlastníctva, podpora povedomia a využívania duševného vlastníctva, vymožiteľ-
nosť práv duševného vlastníctva a posilnenie komercializácie a zintenzívnenie medziná-
rodnej spolupráce - ktoré budú východiskom pre návrh konkrétnych opatrení a akčného
plánu ich implementácie.“ zaznelo dnes na rokovaní vlády pri prezentácii dokumentu
pripraveného na ÚPV SR.
Duševné vlastníctvo je dôležitým podnikateľským aktívom, ktoré prispieva k zabezpe-
čeniu toho, aby inovátori dostali za svoju prácu vo forme nových riešení spravodlivú
odmenu a aby sa zabezpečila návratnosť ich investície.
Vyvážený, efektívny, predvídateľný, zrozumiteľný a spoľahlivý systém ochrany dušev-
ného vlastníctva pomôže inovátorom zužitkovať ich vynálezy a výtvory, bude význam-
ným stimulom pre inovácie, konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj slovenských
subjektov a bude prispievať k rámcu pre spoluprácu a transferu technológií. Je nevy-
hnutné prijať a implementovať politiku vyvážených opatrení s potenciálom pomôcť
hospodárstvu a konkurencieschopnosti Slovenska. A preto ďalším krokom, ktorý je
pred nami, je vypracovanie akčného plánu s konkrétnymi opatreniam.

Text:
Jana Záchenská,
komunikácia s verejnosťou
Úrad priemyselného vlastníctva SR

Foto:Digital