Vodík úpravaPosilní hlas krajín strednej Európy a Pobaltia pri presadzovaní záujmov našich krajín v Európskej komisii a Európskom parlamente.Organizácie z oblasti vodíkových technológií z Poľska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Ukrajiny

sa stali členmi 3 Seas Hydrogen Council, prvej platformy v Európe, ktorá spája krajiny z nášho regiónu. Dohoda bola podpísaná počas druhej výročnej konferencie H2Poland v Poznani 16. mája. Jednou z hlavných úloh Hydrogen Council bude zastupovať tento sektor pred Európskou komisiou a Európskym parlamentom.

"Je to historický okamih. Táto iniciatíva je skvelým začiatkom na budovanie medzinárodných obchodných partnerstiev. Naše krajiny tu majú obrovský potenciál." zdôraznil zástupca ministra pre klímu, vládny zástupca pre obnoviteľnú energiu Ireneusz Zyska, ktorý bol prítomný pri zrode rady.

"3 Seas budú podporovať naše krajiny a miestne orgány na ceste zelenej transformácie. Spoločne sa chceme snažiť o synergické účinky a príležitosti na spoluprácu pri rozvoji bezuhlíkovej ekonomiky, v ktorej bude mať vodík dôležitú úlohu. Vidíme naliehavú potrebu začať efektívny dialóg a vypracovať spoločný postoj našich krajín voči Komisii, Rade a Európskemu parlamentu, ako aj voči iným organizáciám a rozhodovacím centrám na regionálnej, európskej a globálnej úrovni," hovorí Tomoho Umeda, viceprezident Poľskej vodíkovej asociácie, ktorý predložil túto iniciatívu.

Signatári dohody súhlasia s tým, že naša oblasť je spojená nielen spoločnou a búrlivou históriou, ale aj podobnou štruktúrou systémov tepelnej energetiky a elektro energetiky s podobnými klimatickými podmienkami, vrátane veľkých sezónnych rozdielov v dopyte po energii a teple. Rovnako vyzdvihujeme úlohu regiónu ako výrobnej základne pre ekonomiky západnej Európy a celého sveta.

Všetko toto vedie k tomu, že krajiny členov 3 Seas vidia naliehavú potrebu iniciovať procesy trvalého dialógu a stanovenia spoločných pozícií, najmä na fóre EÚ.

"Medzinárodná spolupráca v oblasti vodíka je nevyhnutná nielen na dosiahnutie klimatických cieľov Európy, ale aj na zabezpečenie udržateľnej a inovatívnej energetiky pre našu planétu. Česká technologická vodíková platforma plne súhlasí s misiou 3 Seas krajín, ktorá propaguje výrobu a dopravu vodíka a použitie vodíka na zníženie závislosti od fosílnych palív a boj proti zmene klímy. To prispieva aj k investíciám do infraštruktúry a tvorbe nových pracovných miest," hovorí Vaclav Bystriansky, člen správnej rady Hytep, Českej technologickej vodíkovej platformy.

"Nachádzajúc sa v srdci regiónu 3 Seas, Slovensko sa hrdo pridalo k iniciatíve 3 Seas Hydrogen Council a plne podporuje stredoeurópsku spoluprácu. Našim cieľom je pomáhať propagovať regionálne záujmy, formovať európske právne predpisy s ohľadom na povahu jednotlivých regiónov a podporovať iniciatívy na financovanie novovznikajúceho vodíkového ekosystému. Slovensko sa bude aktívne zúčastňovať na prenose informácií, skúseností a technológií. Chceme sa zapojiť do vodíkových projektov, prispieť k výstavbe potrubí a čerpacích staníc, spojiť krajiny a iniciatívy," zdôrazňuje Ján Weiterschütz, predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS).

Signatári dúfajú, že Ukrajina sa čoskoro pripojí k Európskej komunite, čo posilní región ešte viac. "Teší nás, že ukrajinské organizácie sa pridávajú k našej iniciatíve. Veríme, že rekonštrukcia Ukrajiny bude obrovský proces transformácie, a chceme podporovať tieto procesy spoločným zdieľaním poznatkov a skúseností," uvádza sa v preambule.

Oleksandr Repkin, člen správnej rady Ukrajinskej vodíkovej rady, poukazuje na to, že strategické partnerstvo s krajinami EÚ je pre Ukrajinu príležitosťou na vytvorenie udržateľného a inovatívneho energetického systému. "Nové geopolitické a energetické prostredie vyžaduje od nás dôrazne zrýchliť transformáciu smerom k čistej energii a zvýšiť energetickú nezávislosť od neistých dodávateľov a nestabilných dodávkach fosílnych palív. Ukrajina môže zohrávať v tejto iniciatíve veľkú úlohu. Je kľúčové, aby sa Ukrajina prioritne zameriavala na rozvoj svojho vodíkového priemyslu, aby dosiahla energetickú nezávislosť a prispela k zelenšej budúcnosti Európy," hovorí Repkin.

Maďari tiež majú svoj podiel na dohode. "Jednotlivé spoločnosti, ktoré sú dnes aktívne v oblasti vodíka, budú spolupracovať na globálnom trhu vodíka a profitovať z väčšieho podielu na jeho zisku. Zatiaľ sú všetky tieto spoločnosti subdodávateľmi západných korporácií, a vďaka novej spolupráci sa môžu stať významným hráčom, ktorý jedná podľa svojich vlastných podmienok," upozorňuje István Lepsény, predseda maďarskej asociácie pre vodíkovú technológiu.

Sven Parkel, riaditeľ Estónskeho vodíkového klastra, dodáva: "3 Seas Hydrogen Council pomôže zdieľať najlepšie postupy pri rozvoji projektov a inovatívnych hodnotových reťazcov, podporovať prácu vo vodíkových údoliach a tak vytvoriť cezhraničnú vodíkovú ekonomiku, ktorá sa rozvinie do paneurópskej vodíkovej ekonomiky. Naše skúsenosti pomôžu vypracovať právne rámce, technológie, financovanie a získať verejný súhlas na zníženie prekážok v oblasti vodíkovej ekonomiky."

Aj Hydrogen Technology Cluster, ktorý zastupuje Damian Mucha, sa stal členom dohody zo strany Poľska."Vďaka iniciatíve ako je 3 Seas budeme schopní ešte lepšie pochopiť príležitosti a hrozby na ceste k zelenej transformácii. Najdôležitejšie je, že spoločne využívame potenciál regiónu v rámci podpísanej iniciatívy," zdôrazňuje.

"Chceme vytvárať a navrhovať právne predpisy priaznivé pre podnikanie na úrovni Európskej únie a jednotlivých členských štátov, aby sme zabezpečili spravodlivé rozdelenie rozvojových fondov, ale najmä podporovali miestne a cezhraničné podnikateľské projekty. Našu iniciatívu privítali nielen vodíkové asociácie stredoeurópskeho regiónu, ktoré boli signatármi dohody, ale aj Európska komisia, Európsky parlament a asociácia Hydrogen Europe," zhrňuje predseda Hydrogen Poland, Paweł Piotrowicz.

Vodíkové organizácie, ktoré sú členmi 3 Seas Hydrogen Council:
Vodík Poľsko
Česká vodíková technologická platforma (HYTEP)
Ukrajinská vodíková rada
Maďarská asociácia pre vodíkovú technológiu
Pomoranský klaster vodíkových technológií
Estónsky vodíkový klaster
Národná vodíková asociácia Slovenska
Litovská vodíková energetická asociácia
Národná vodíková asociácia Slovinska

Stanislava Malová , vedúca kancelárie NVAS
Foto: NVAS
Text foto: Predstavitelia národných vodíkových organizácií podpísali dohodu o spolupráci.