PlastTrendy v plastikárskom priemysle predstavil 11. odborný seminár, ktorý sa uskutočnil 22. a 23. novembra v Liptovskom Mikuláši. Jeho účastníci sa zaoberali budúcnosťou priemyslu v spracovaní plastov, automatizáciou procesov vo výrobe výrobkom z plastov.

Na seminári predstavili technológie budúcnosti, ale aj súčasnosti v plastikárskom priemysle, inovácie a postupy zamerané na znižovanie nákladov vo firmách.

Tvorbu technických noriem na medzinárodnej, európskej úrovni prezentovala na seminári Eva Marsová z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Poukázala na rámec medzinárodnej, európskej a národnej normalizácie. Konštatovala, že Medzinárodná organizácia pre normalizáciu – ISO má 162 národných členov – národných normalizačných orgánov. IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia má 60 členov. ISO/IEC financujú členské krajiny prostredníctvom príspevkov, podnikateľské organizácie a časť financií získavajú aj z predaja noriem.
Na európskej úrovni existujú CEN – Európsky výbor pre normalizáciu a CENELEC – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike, ktoré pozostávajú z 34 národných členov.
„Základným cieľom európskych normalizačných organizácií je odstrániť technické prekážky obchodu. Implementácia medzinárodných noriem európskymi normalizačnými organizáciami však neodstráni všetky interné technické prekážky obchodu, a to z dôvodu, že na medzinárodnej úrovni neexistujú všetky potrebné technické normy,“ uviedla E. Marsová.
Na Slovensku rieši problematiku technických noriem Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu.
Ďalšie informácie zo seminára, ktorý pripravil Slovenský plastikársky klaster, prinesieme v časopise Strojárstvo/Strojírenství 12/2022-01/2023.

Text: Tibor Šuľa
Foto: autor