export kontajner Dovoz v apríli prevýšil vývoz o viac než pol miliardy, čo sa odrazilo aj na pasívnom salde za prvé štyri mesiace roku 2022.

Najvýraznejšiu aktívnu bilanciu za štyri mesiace roka 2022, kedy aktívne saldo presiahlo jednu miliardu eur, mala SR s Nemeckom, Českom, Maďarskom a Poľskom. Naopak, dovoz výrazne prevyšoval vývoz v zahraničnom obchode s Čínou, Kórejskou republikou a predovšetkým s Ruskom. Informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Na základe spresnených údajov v apríli 2022 celkový vývoz tovaru medziročne vzrástol o 6,3 % na 7,74 mld. eur, ale celkový dovoz sa zvýšil až o 15,4 % na 8,25 mld. eur. Bilancia zahraničného obchodu tak skončila v mínuse 511 mil. eur.

Prvé štyri mesiace roka 2022 dovoz výraznejšie prevyšoval vývoz, takže kumulované saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 1,6 mld. eur. V rovnakom období roku 2021 bolo saldo aktívne, a to v objeme 1,57 mld. eur.

Najvyššie pasívne saldo za prvé štyri mesiace roku 2022 mala Slovenská republika s Ruskou federáciou (3,15 mld. eur), Kórejskou republikou (1,76 mld. eur), Čínou (1,68 mld. eur), Vietnamom (1,50 mld. eur), Taiwanom (189,4 mil. eur), Malajziou (188,2 mil. eur) a Bangladéšom (124,4 mil. eur).

Najväčšie aktívne saldo za prvé štyri mesiace roku 2022 bolo s Nemeckom (1,81 mld. eur), Českom (1,21 mld. eur), Maďarskom (1,12 mld. eur), Poľskom (1,03 mld. eur), Rakúskom (960,9 mil. eur), Francúzskom (794,3 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (758,7 mil. eur), Talianskom (678 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (597,6 mil. eur), Rumunskom (380,5 mil. eur) a Španielskom (345,6 mil. eur).

Vývoz zo Slovenskej republiky za prvé štyri mesiace roku 2022 predstavoval tovar v hodnote 32,21 mld. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa zvýšil celkový vývoz o 9,2 %.

"Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 248,8 mil. eur, nových pneumatík z kaučuku o 202,5 mil. eur, minerálnych alebo chemických hnojív dusíkatých, iných ako v tabletách alebo pod. formách alebo iných ako v baleniach s hrubou hmotnosťou do 10 kg o 182,2 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla, neplátovaných, nepokovovaných alebo nepotiahnutých o 167,3 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 151,9 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, plátovaných, pokovovaných alebo potiahnutých o 140 mil. eur a elektrickej energie o 134,9 mil. eur," uviedol ŠÚ SR.

Najviac klesol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 1,34 mld. eur, častí, súčastí a príslušenstva traktorov a motorových vozidiel o 119,1 mil. eur a motorových vozidiel na nákladnú dopravu o 74,1 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 4,5 %, Česka o 28,7 %, Poľska o 15,8 %, Maďarska o 32,3 %, Rakúska o 18,7 %, Talianska o 22,7 %, Spojeného kráľovstva o 2,4 %, Rumunska o 18,5 %. Znížil sa vývoz do Francúzka o 9,2 %, Spojených štátov amerických o 13,8 %, Číny o 21,4 %, Švajčiarska o 0,7 % a Ruskej federácie o 44,4 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 13,6 % (tvoril 82 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 10,6 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,3 %).

Dovoz do Slovenskej republiky predstavoval tovar v hodnote 33,81 mld. eur pri medziročnom raste o 21,1 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 1,47 mld. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 409,6 mil. eur, telefónnych súprav, vrátane smartfónov a ostatných telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete o 295,2 mil. eur, čierneho uhlia, brikiet, buliet, a podobných tuhých palív vyrobených z čierneho uhlia o 204,1 mil. eur, železničných lokomotív (okrem poháňaných vonkajším zdrojom elektrického prúdu alebo elektrickými akumulátormi) a lokomotívnych tendrov o 194,2 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 184,5 mil. eur a elektrickej energie o 163,3 mil. eur.

Najviac klesol dovoz častí, súčastí a príslušenstva traktorov a motorových vozidiel o 172,2 mil. eur, častí a súčasti plochých panelových zobrazovacích modulov, vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie, rádiolokačných a rádiosondážnych prístrojov, rozhlasových prijímačov, monitorov a projektorov o 165,3 mil. eur, diagnostických alebo laboratórnych reagencií na podložke a certifikovaných referenčných materiálov o 116,9 mil. eur, sedadiel, ich častí a súčastí o 56,2 mil. eur, vznetových piestových motorov s vnútorným spaľovaním o 54,1 mil. eur a vratných alebo rotačných zážihových piestových motorov s vnútorným spaľovaním o 51 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Ruskej federácie o 116 %, Česka o 7,9 %, Číny o 24,9 %, Kórejskej republiky o 16,3 %, Poľska o 16,7 %, Vietnamu o 13,9 %, Maďarska o 28,4 %, Francúzska o 2,5 %, Talianska o 8,5 % a Rakúska o 16,9 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 14,4 %, Španielska o 8,7 % a Spojených štátov amerických o 1 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 12,8 % (tvoril 61 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 4,9 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 58,6 %).


Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR
Foto: archív