VozíkyVýkon slovenskej ekonomiky sa priblížil úrovni pred pandémiou, na dosiahnutie hodnôt rovnakého obdobia roka 2019 jej však stále chýbalo 0,7 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) SR sa v 3. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 1,3 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Zotrval v kladných číslach aj vďaka tomu, že porovnávacou bázou bol minuloročný pandémiou poznačený 3. štvrťrok s prepadom o 2 %. Aktuálny nevýrazný medziročný vývoj ovplyvnil najmä pokles zahraničného dopytu, ktorý ťahal slovenskú ekonomiku posledný rok. HDP ovplyvnil zvýšený domáci dopyt, predovšetkým vyššia spotreba domácností. Uviedla Alena Illiťová, generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).

Medzištvrťročne (v porovnaní s 2. štvrťrokom 2021) HDP po sezónnom očistení reálne vzrástol o 0,4 %. V bež­ných cenách objem HDP dosiahol 25,64 mld. eur, čo je o 4,3 % viac ako v 3. štvrťroku 2020. Avšak, aby sme mohli konštatovať, že ekonomika už prekonala ujmu spôsobenú pandémiou, je dôležité porovnať hodnoty HDP v stálych cenách. Tie ukazujú, že na dosiahnutie porovnateľného výkonu za letné mesiace 2019 ekonomike chýbalo ešte približne 170 mil. eur.

"Výkon jednotlivých odvetví bol takmer rovnaký ako pred rokom, hrubá pridaná hodnota dosiahla 22,8 mld. eur. Rast tejto najvýznamnejšej zložky HDP bol nízky, iba 0,3 %, pričom takýto nevýrazný rast bol naposledy zaznamenaný v 1. a 2. štvrťroku 2013. Odvetvová výkonnosť sa nedostala na úroveň pred pandémiou, oproti 3. štvrťroku 2019 zaostala o 1,8 %," uviedla A. Illiťová

Rozkolísaný vývoj ekonomiky

Vývoj ekonomiky bol rozkolísaný a celkový rast je dôsledkom stavu, keď vyššie rasty jednotlivých zložiek ekonomiky kompenzovali výraznejšie prepady niektorých odvetví. Podielovo rozhodujúci priemysel, ktorý v 3. štvrťroku tvoril štvrtinu pridanej hodnoty, zaznamenal jej medziročný rast o 3,3 %, avšak v porovnaní s úrovňou pred pandémiou (oproti 3. štvrťroku 2019) bola výkonnosť stále nižšia o viac ako 6 %. Z priemyselných odvetví išlo o medziročný rast napríklad vo výrobe motorových vozidiel o 27,4 %, výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 43,1 %, výrobe strojov a zariadení o 78,4 %. V oblasti služieb sme významný, viac ako 27,3 % rast, zaznamenali vo veľkoobchode a maloobchode a v oprave motorových vozidiel a motocyklov a viac ako 38,6 % rast v odvetví skladových a pomocných činností v doprave.

Tlmiaci efekt na rast HDP mali odvetvia s výraznejším medziročným poklesom pridanej hodnoty, konkrétne stavebníctvo a finančné a poisťovacie činnosti o viac ako 15 %. Stavebníctvo pritom za výkonmi z 3. štvrťroku 2019 zaostávalo už o viac ako štvrtinu. Mierny medziročný pokles zaznamenali aj odborné a vedecké a technické činnosti (o 0,4 %), úroveň spred pandémie však viditeľne prekročili.

Kým posledné štyri štvrťroky držal vyššiu ekonomickú výkonnosť hlavne zahraničný dopyt (vývoz), v 3. štvrťroku 2021 sa pod rast HDP podpísal výhradne domáci dopyt.

Významný vplyv na vývoj domáceho dopytu mala konečná spotreba domácností rastúca o 2,5 %. Pozitívne sa vyvíjala aj konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 1,6 %, avšak konečná spotreba verejnej správy skončila v poklese o 1 %. Rast investičných aktivít z minulého štvrťroka sa zastavil, tvorba hrubého fixného kapitálu medziročne klesla o 1,9 %.

Zahraničný dopyt - vývoz výrobkov a služieb - klesol o 3 %, dovoz si udržal mierny rast 3,5 %. Vplyvom tohto vývoja sa saldo zahraničného obchodu dostalo do mínusu na úrovni 499 mil. eur.

Z vytvoreného HDP tvorili odmeny zamestnancov 10,4 mld. eur. V porovnaní s 3. štvrťrokom 2020 vzrástol ich objem o 5,3 %. Hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky v hodnote 12,4 mld. eur vzrástli o 2,1 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu stúpol o 8,8 % na 3,2 mld. eur. Hodnota subvencií bola nižšia o 5,7 % a dosiahla 385,8 mil. eur.


Hrubý domáci produkt za 1. až 3. štvrťrok 2021

V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2021 HDP dosiahol nominálnu hodnotu 71,5 mld. eur. V stálych cenách sa zvýšil o 3,6 %, pričom v rovnakom období roku 2020 klesol o 5,3 %. Celková hodnota HDP v stálych cenách za deväť mesiacov tohto roka ešte zaostala za predkovidovým obdobím (1. až 3. štvrťrok 2019) o 1,8 %.

Tvorba HDP súvisela s medziročným rastom pridanej hodnoty o 3,1 %. Medziročne zaznamenalo rast celkovo 6 skupín odvetví, najvýznamnejšie priemysel 11,8 %, veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby 4,9 %, ako aj odvetvie činností v oblasti nehnuteľností 1 %. V poklese zostalo stavebníctvo aj odvetvie umenie, zábava a rekreácia.

Vývoz výrobkov a služieb bol medziročne vyšší o 13,6 %. Domáci dopyt sa zvýšil o 4,1 % vplyvom rastu tvorby hrubého kapitálu o 16,8 % (z toho však tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 1,7 %). Rástli všetky zložky konečnej spotreby, výdavky na konečnú spotrebu domácností o 0,6 %, výdavky vo verejnej správe o 1,8 % a výdavky v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 6,8 %.

Text: Tibor Šuľa podľa ŠÚ SR

Foto: archív