DigiRada pre konkurencieschopnosť a rast schválila návrhy všeobecných smerovaní dvoch veľmi dôležitých digitálnych predpisov – Akt o digitálnych trhoch a Akt o digitálnych službách.

Všeobecné smerovanie predstavuje pozíciu, s ktorou Rada vstupuje do rokovaní s Európskym parlamentom pre dosiahnutie dohody na konečných zneniach návrhov. Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec, ktorý podporil všeobecné smerovania oboch návrhov.

Skoré dosiahnutie dohody o všeobecných smerovaniach vnímajú zástupcovia členských štátov ako dôležitý míľnik EÚ pre vytvorenie základného právneho rámca pre poskytovanie služieb na digitálnom jednotnom trhu EÚ. „Táto dohoda je mimoriadne významná pre úspešnú digitálnu transformáciu, čo je jednou zo základných priorít EÚ,“ zdôraznil štátny tajomník J. Oravec. „Návrh o digitálnych službách má za cieľ vytvoriť transparentné a férové online prostredie pre poskytovanie služieb prostredníctvom online platforiem. Návrh o digitálnych trhoch stanovuje rámec pre zaručenie spravodlivej súťaže na digitálnych trhoch riešením nekalých praktik používaných veľkými platformami voči svojim konkurentom,“ vysvetlil štátny tajomník. Diskusie ministrov k týmto návrhom potvrdili doterajšie pohľady a priority členských štátov. „Slovensko ako malá a otvorená krajina s vysokou mierou integrácie do vnútorného trhu EÚ presadzovalo pravidlá, ktoré zjednodušia pre podnikateľov poskytovanie služieb na celom trhu EÚ, podporia inovácie a rast, ale zároveň zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a koncových užívateľov pred nekalými praktikami najmä najväčších digitálnych platforiem,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva.

Pri nariadení o digitálnych trhoch upozornil J. Oravec na potrebu „vyhnúť sa riziku nadmernej regulácie, aby regulácia nového, čo sa rýchlo mení, nešla proti ambícii nariadenia, aby nemala negatívny dopad na ekonomiku platforiem prinášajúcu inovácie, rast a výhody pre spotrebiteľa a tiež riziku rýchlej implementácie s negatívnym dopadom pre naplnenie cieľov nariadenia.“ V diskusii k nariadeniu o Akte digitálnych služieb zdôraznil, že „vysoká úroveň ochrany koncového užívateľa musí ísť ruka v ruke so znižovaní regulačného zaťaženia poskytovateľov online služieb, EÚ by sa mala vyhnúť opakovaniu chýb z minulosti v digitálnej sfére, ako sú napr. coockie boxy.“

Ministri ďalej diskutovali o implementácii národných plánov obnovy a témou diskusie počas pracovného obeda bola podpora stredných a malých podnikov v prekonávaní dopadov pandémie. Zobrali tiež na vedomie viaceré informácie predsedníctva, Komisie a členských štátov, vrátane informácie o stave rokovaní viacerých otvorených legislatívnych návrhoch, ktoré boli prezentovane v rámci bodov rôzne.


Text: Tibor Šuľa pdoľa MH SR
Foto: MH SR