auto VolkswagenVedúci predstavitelia 13 významných spoločností zo šiestich rozličných odvetví sa v spoločnom
memorande zaväzujú k podpore udržateľnej ekonomiky.

Spoločnosti pochádzajúce prevažne
z Nemecka podporujú opatrenia, ktorých cieľom je znižovanie produkcie CO2, ochrana prírodných
zdrojov a v čo najväčšej miere umožnenie rozvoja cirkulárnej ekonomiky. Signatári vyzývajú vládu
Slovenskej republiky, aby ciele trvalej udržateľnosti plynule zapracovala do strategických
dokumentov Slovenskej republiky a aktívne podporovala ich plnenie.
Popredné obchodné spoločnosti zo šiestich rozličných odvetví sa spojili do iniciatívy
PartnerForSustainability, ktorú zastrešuje Slovensko-nemceká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei). Spoločne vypracovali a podpísali
memorandum „O udržateľnom hospodárstve na Slovensku“. Ide konkrétne o nasledujúce spoločnosti: AfB
Slovakia, BASF Slovensko, Brose Prievidza, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Evonik Fermas,
Kaufland Slovenská republika, Lidl Slovenská republika, Manz Slovakia, Robert Bosch, SPP, Volkswagen
Slovakia, Východoslovenská energetika Holding a Západoslovenská energetika.
Tieto spoločnosti, ktoré zastupujú najvýznamnejších nemeckých investorov, už teraz realizujú množstvo
projektov v oblasti ochrany životného prostredia, rozvoja cirkulárnej ekonomiky, sociálnej angažovanosti,
vzdelávania a podpory postavenia zamestnancov. Na rôznych úrovniach tak podporujú udržateľný rozvoj
na Slovensku a motivujú k nemu aj ostatné spoločnosti. Podpisom memoranda vysielajú jasný signál
politikom, spoločnosti a podnikateľom, že naším spoločným cieľom by mala byť podpora transformácie
k udržateľnému hospodárstvu. A to aj napriek enormnej záťaži spôsobenej ekonomickými následkami
pandémie. Nevyhnutným predpokladom pre úspešnú a efektívnu transformáciu k udržateľnému
hospodáreniu je vytvorenie vhodných rámcových podmienok, ktoré je možné zabezpečiť len v spolupráci
s vládou Slovenskej republiky.
„Hospodársky rast sám o sebe nepredstavuje trvalú hodnotu“, konštatujú v dokumente spoločnosti.
Udržateľnosť považujú za „neoddeliteľnú súčasť svojich podnikateľských aktivít“ a tiež za „nevyhnutnú pre
fungovanie všetkých oblastí spoločnosti“. Ide tak o ochranu klímy a prírodných zdrojov prostredníctvom
cirkulárnej ekonomiky, využívania obnoviteľných zdrojov energie a technológií šetrných k životnému
prostrediu nielen v oblasti mobility, ale aj o znižovanie produkcie CO2, efektívne hospodárenie s vodou či
digitalizáciu a manažment ľudských zdrojov.

Signatári vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby verejnosti aj podnikateľom vysielala „jednotný signál“ podporujúci politiku zameranú na rozvoj udržateľnosti. „Do strategických dokumentov Slovenskej republiky“ je potrebné implementovať Európsky ekologický dohovor, ako aj ciele udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré definuje OSN. S tým súvisí aj podpora úprav a záväzných lehôt v legislatíve, ktoré sa bezprostredne dotýkajú recyklácie, opätovného využívania surovín, ako aj prevencie vzniku odpadov, resp. ich opätovné využitie, či rozvíjanie digitalizácie procesov a všeobecné využívanie digitalizácie a podpora ochrany životného prostredia a znižovanie uhlíkovej stopy. „Trvalá udržateľnosť je v dnešnej dobe hlboko vpísaná do DNA mnohých spoločností“, uvádza Peter Lazar, prezident AHK Slowakei, a dodáva, že iniciatívou #PartnerForSustainability by „chceli ukázať, aký bohatý je už dnes rozsah angažovanosti prevažne nemeckých firiem združených v AHK pôsobiacich na Slovensku.“ Partnerské spoločnosti sa tak zaväzujú k šíreniu osvety medzi svojimi zamestnancami, dodávateľmi a zákazníkmi, ako aj k vzájomnej strategickej výmene, aby z dlhodobého hľadiska „zvýšili povedomie o trvalo udržateľnom hospodárstve“

Informoval hovorca  AHK Markus Halt.

 

Text. Tibor Šuľa
Foto: archív