digitalizacia novaMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na dofinancovanie úspešných projektov, ktoré získali podporu z priamo riadeného programu CEF Telecom.

„Slovenské organizácie a firmy sa nedostatočne zapájajú do priamo riadených programov EÚ, akým je aj program CEF Telecom. Častým dôvodom sú nedostatočné možnosti spolufinancovania projektov. Chceme zmeniť tento negatívny trend a cez vyhlasované výzvy umožniť úspešným žiadateľom projekty dofinancovať,“ ozrejmuje ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Vyhlásená výzva v objeme 50 isíc eur je určená na podporu projektov, ktoré uspeli v priamo riadenom programe CEF Telekom, ale potrebujú samotnú realizáciu projektu podporiť ešte dodatočným spolufinancovaním.

Prihlásiť sa môžu organizácie aj firmy z radov občianskych združení, nadácií záujmových združení právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vysoké školy, ale aj právnické osoby oprávnené na podnikanie. Podmienkou je ich sídlo na území Slovenska.

Jeden projekt je možné podporiť sumou od 10-tisíc do 50-tisíc eur v oblasti digitálnych technológií a digitálnych infraštruktúr.

„V podpore týchto projektov chceme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, a to vďaka finančným prostriedkom z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vnímame ako absolútne kľúčové, aby úspešní žiadatelia boli schopní realizovať digitálne projekty bez toho, aby ich brzdil nedostatok zdrojov na spolufinancovanie. Všetky tieto projekty podporujú aj digitálnu transformáciu Slovenska v súlade s prioritami našich strategických dokumentov,“ doplnila ministerka Remišová.

CEF Telekom (Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020) je jedným z priamo riadených programov EÚ a prostriedky z neho pomáhajú aj pri digitálnej transformácii a budovaní digitálnej infraštruktúry Slovenska. Ako jeden z kľúčových nástrojov podporuje cezhraničnú spoluprácu medzi verejnými inštitúciami, firmami aj občanmi v oblasti prepájania digitálnych služieb a širokopásmových sietí v európskom priestore jednotného digitálneho trhu. V rámci nástroja CEF Telekom je na roky 2014-2020 vyčlenených 1,05 miliardy eur.

Žiadosť o podporu je možné poslať do 23. septembra 2021. Presné podmienky výzvy a ďalšie informácie nájdete na stránke www.challenge.gov.sk.

Text: Tibor Šuľa podľa MIRRI SR
Foto: archív