Martinská tepláreňSlovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) zriadila svoju novú sekciu teplárenstva, ktorá vznikla na základe požiadavky členských firiem a v súlade so zákonom o obchodných a priemyselných komorách.

Predsedom sekcie sa stal Vojtech Červenka zo skupiny MH Teplárenský holding (MHTH) a podpredsedom Jozef Adam (MHTH). Celkovo tak už pri SOPK pracuje 18 odvetvových sekcií s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľom Sekcie teplárenstva SOPK je v prvom rade vyvíjať aktivity smerované k rozvoju teplárenstva, predovšetkým so zameraním na nasadzovanie energeticky efektívnych technických riešení. Zamerať sa chce tiež na podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetického zhodnocovania odpadov a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, formovanie podnikateľského prostredia v teplárenstve, presadzovanie princípov spravodlivej a motivačnej regulačnej politiky. Dôležitou súčasťou aktivít bude zastupovanie záujmov členov sekcie v procesoch prípravy legislatívnych predpisov a spolupráca s ostatnými záujmovými združeniami s podobným zameraním., uviedla tlačová tajomníčka SOPK Bibiana Gunišová.

Prioritou činnosti sekcie teplárenstva v tomto roku je nová regulačná politika, kde bude v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predkladať námety a podnety k novej regulačnej politike pre regulačné obdobie rokov 2023 – 2027 s cieľom presadzovať princípy spravodlivej regulačnej politiky a formovať motivujúce podnikateľské prostredie v teplárenstve. „Sekcia má tiež záujem o účasť v legislatívnom procese transpozície legislatívy Európskej únie do legislatívy SR predovšetkým v oblasti zvyšovania podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie a rozvíjania vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny, tepla a chladu. V záujme nasadzovania najlepších dostupných technických riešení do teplárenskej praxe bude sekcia spolupracovať s odbornou a vedeckou obcou s cieľom podieľať sa na ich vývoji a komerčnom nasadzovaní v segmente výroby tepla a elektrickej energie,“ povedala B. Gunišová.

 

Sekcie pri SOPK sú zriadené podľa odvetvového kritéria a ich členmi sú firmy z celého Slovenska pôsobiace v danom odvetví. Sídlo majú buď pri Úrade SOPK v Bratislave, alebo pri niektorej z ôsmich regionálnych komôr SOPK, ktoré sídlia v každom krajskom meste. Počet sekcií nie je daný raz navždy, vznikajú na základe záujmu a požiadaviek členských firiem.

Skupina MH Teplárenský holding združuje šesť štátnych teplární – Bratislavská teplárenská, a.s., Žilinská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s., Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKO, a.s.

 

Text: Tibor Šuľa podľa SOPK

Foto: Martinská tepláreň