Podnikanie v priemysleZamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a Asociácii priemyselných zväzov (APZ) žiadajú dopracovať Plán obnovy a odolnosti (POO).

Podľa nich nedostatočne zohľadňuje podklady zaslané zástupcami firiem. V niektorých prípadoch zavádza opatrenia, ktoré majú na podnikateľské prostredie negatívny vplyv.
RÚZ, AZZZ SR a APZ žiadajú Ministerstvo financií SR (MF SR) dopracovanie POO v zmysle pripomienok zástupcov firiem. Zamestnávatelia majú vážne výhrady už voči spôsobu tvorby materiálu, na ktorej nemohli dostatočne participovať a podklady, ktoré odborná verejnosť iniciatívne dodala, sú zohľadnené len čiastočne. Tento nedostatok nemohli nahradiť ani konferenčné okrúhle stoly k jednotlivým komponentom návrhu.
RÚZ, AZZZ SR a APZ zároveň upozorňujú, že dosiaľ nebol vytýčený ani termín riadneho rozporového konania, ktoré s nimi, ako oficiálnymi sociálnymi partnermi, je predkladateľ MF SR povinný uskutočniť. Podľa zamestnávateľov sa absencia dôkladnej prípravy POO prejavuje i v nedostatočnej jeho kvalite.

 

Nedostatočne konkretizované investície
Návrh POO nedostatočne konkretizuje investície, opatrenia a zrozumiteľné vecné kroky, ktoré by mali zastaviť aktuálnu krízu slovenskej ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu a dôkladne ju pripraviť na reštart, tvrdia zamestnávateľské združenia.
Zamestnávateľom v materiáli tiež chýba prepojenie a previazanie s ostatnými rozvojovými programami. Konkrétnym príkladom je nezdôvodnené vypustenie celoživotného vzdelávania, ktorý mal konečne zabezpečiť rozbeh ďalšieho vzdelávania dospelých a adaptovať ich na zmenený pracovný trh.

Zamestnávatelia združení v RÚZ, AZZZ SR a APZ zároveň žiadajú predkladateľa POO, aby riadne zdôvodnil stiahnutie materiálu z plánovaného rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktoré sa má uskutočniť 12. apríla. Neprerokovanie POO so sociálnymi partnermi by bol európsky unikát.
Sociálni partneri tiež upozorňujú, že Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), predpokladá pri tvorbe POO aktívny konzultačný proces v súlade s vnútroštátnymi predpismi, v rámci ktorého sa osobitne uvádzajú aj sociálni partneri
Podľa zástupcov firiem je nevyhnutné POO prepracovať v zmysle ich pripomienok a tým zabezpečiť aspoň čiastočné naplnenie zmyslu tohto dokumentu, ktorým je reštart ekonomiky po ekonomickej kríze.

 

Text: Tibor Šuľa

Foto: archív