UKV znamení spolupráce dvoch najlepších slovenských univerzít – Slovenskej technickej univerzity (STU), Univerzity Komenského v Bratislave Slovenskej akadémie vied (SAV) sa už úspešne rozvíja niekoľko významných projektov.

Nový spoločný zámer všetkých troch inštitúcií spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného sektora má potenciál vytvoriť slovenskom hlavnom meste zónu špičkovej vedy a výskumu. Zhodli sa na tom vedenia STU, UK a SAV, manažéri fakúlt a ústavov, mienkotvorní vedci a projektoví manažéri 22. januára na online stretnutí.
Zámer vytvoriť Centrum vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS) vychádza z potreby zlepšiť kvalitu vedeckej základne, prepojiť akademický sektor s podnikateľským, uľahčiť prístup pre malé a stredné podniky investovať do inovácií s vysokým stupňom výskumu a vývoja a podporiť výskum a vývoj na základe komerčných výstupov. „Musíme zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a inovácií, odstrániť roztrieštenosť systému správy a riadenia, ktorá obmedzuje rozvoj a spoločné využívanie vedomostí a zručností,“ zdôraznil pri prezentácii zámeru rektor STU Miroslav Fikar.
„Som rád, že spolupráca našich inštitúcií naďalej nie je len formálna, ba práve naopak, rozrastá sa o ďalšie projekty či aktivity. Eskalovaním ľudského potenciálu, medziodborovou spoluprácou a vytvorením vhodných podmienok a nových príležitostí pomáhame napredovaniu vedy, výskumu a inovácií nielen na Slovensku,“ zdôraznil rektor UK Marek Števček.
„Slovenská akadémia vied sa v rámci CEVIS rozhodla prioritne orientovať na klimatickú časť vedeckého výskumu, pretože zmena klímy sa prejavuje aj v mestskej aglomerácii, akou je Bratislava a výrazne ovplyvňuje súčasný život jej obyvateľov. Preto navrhujeme témy zamerané na vodu a krajinu; zelené technológie; zmeny v spoločnosti, vyvolávané zmenou klímy a v neposlednom rade aj energie a nové materiály, ktoré s klimatickou zmenou súvisia,“ spresnil
Koncept CEVIS vychádza z možností financovania z iniciatívy REACT-EÚ, Plánu obnovy a nového spôsobu implementácie v rámci programového obdobia rokov 2021-2027.

Text: Tibor Šuľa podľa SAV