5G sieťPilotné meranie intenzity elektromagnetického poľa bolo ešte počas júla v Banskej Bystrici, a pokračovalo meraním v rámci celého Banskobystrického kraja. Merania boli uskutočnili v oblastiach s rôznou hustotou obyvateľstva a v rôznych časových úsekoch dňa.

Výsledky sú vo forme interaktívnej mapy zverejnené na https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/interaktivna-mapa-emp

„Tento projekt sme spustili ako reakciu na hoaxy o 5G sieťach, ktoré v tomto roku zaplavili aj Slovensko. Rozhodli sme sa preto zmapovať intenzitu elektromagnetického poľa a na základe presných dát, ktoré si budú ľudia môcť pozrieť na interaktívnej mape, ukázať občanom aké sú skutočné intenzity žiarenia a či prekračujú povolené limity. A teda, či môžu skutočne negatívne ovplyvňovať zdravie občanov, čo tvrdia mnohé správy o novej generácii sietí, ktorá sa bude zavádzať aj u nás“ uviedol na konferencii ITAPA minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.
Meranie zabezpečuje pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) Výskumný ústav spojov a uskutočnilo sa vo vybraných lokalitách, v ktorých je umiestnených viacero základňových staníc od viacerých poskytovateľov elektronických komunikačných služieb. To znamená, že je možné predpokladať, že v týchto miestach bude nameraná vyššia úroveň intenzity elektromagnetického poľa. Z doteraz nameraných hodnôt bola najvyššia približne 15 % z prípustnej hodnoty stanovenej vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR. Túto namerali vo vzdialenosti tri metre od základňovej stanice v hlavnom smere vyžarovania.
Siete 5G síce budú využívať hustú sieť vysielačov, vysielacie výkony sú však nižšie. MDV SR preto plánuje pokračovať v tomto projekte a systematicky mapovať intenzity úrovne elektromagnetického poľa na území SR, a to pred zavedením a po sprevádzkovaní 5G sietísietí

Text: Tibor Šuľa