teuEurópska komisia (EK) schválila žiadosti 18 členských štátov EÚ, a to vrátane Slovenska, o podporu pri príprave plánu spravodlivej transformácie ekonomiky. Tento plán musí vypracovať každý členský štát, aby mohol čerpať prostriedky z mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorý je súčasťou investičného plánu Európskej zelenej dohody.


Cieľom tohto investičného plánu je v rokoch 2021 – 2027 zmobilizovať najmenej 100 miliárd eur na dodatočnú a cielenú podporu regiónom, ktoré najviac zasiahne prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a ktoré majú menšiu kapacitu čeliť tejto výzve. Únia má ambície stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym územím na svete.
Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti vyhlásila, že úsilie EK o plnenie cieľov zelenej dohody pokračuje a aktuálne sú aj zmeny klímy a boj proti nim zostáva rovnako naliehavý ako pred koronakrízou. Podpora členským krajinám pri zabezpečovaní spravodlivej transformácie, v rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem, podľa nej predstavuje dôležitý krok. Pomôže totiž vytvoriť plány transformácie na bezuhlíkovú ekonomiku a umožní členským štátom využívať výhody mechanizmu spravodlivej transformácie. "Zabezpečíme tým, aby prechod na zelené hospodárstvo prebiehal spravodlivo a aby sa pri ňom na nikoho nezabudlo," vysvetlila komisárka.
Komisia poskytne odborné znalosti na mieru, pomôže napríklad: posúdiť sociálne, hospodárske a environmentálne vplyvy transformácie a načrtnúť proces transformácie do roku 2030; budovať dialóg medzi zainteresovanými stranami, ako sú občania, podniky a občianska spoločnosť, s cieľom dosiahnuť víziu o tom, ako pri transformácii postupovať a určiť opatrenia na dosiahnutie úspešnej transformácie.
Do konca roka 2020 bude EK cielene podporovať členské štáty pri príprave plánov spravodlivej transformácie ich územia. Vypracovanie a dokončenie plánov bude v réžii členských štátov, ktoré tak budú za transformáciu zodpovedné. Komisia bude musieť schváliť všetky národné akčné plány.
O podporu pri príprave plánov spravodlivej transformácie požiadali nasledovné členské štáty: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Taliansko.
Za posledné dva roky už EK poskytla regiónom praktickú podporu prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem s cieľom pomôcť pri príprave dlhodobých hospodárskych stratégií na ich odklon od uhlia. Ide napríklad o región Horná Nitra na Slovensku, Západné Macedónsko v Grécku alebo údolie rieky Jiu v Rumunsku.

Zdroj: TASR