stzEurópska komisia (EK) pripomenula, že v nedeľu (19. 4.) začali platiť nové pravidlá o vzájomnom uznávaní tovaru v priestore celej Európskej únie. Vďaka týmto pravidlám budú môcť spoločnosti, najmä malé a stredné podniky rýchlejšie a jednoduchšie predávať svoje výrobky v celej Európe.


Nariadenie o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte Únie zavedené v marci 2019, upozorňuje, že v súlade so zmluvami o EÚ je zaručený voľný pohyb tovaru, čo znamená, že kvantitatívne obmedzenia dovozu, ako aj všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje na každé vnútroštátne opatrenie, ktoré môže priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne brániť obchodu s tovarom vnútri Únie. Voľný pohyb tovaru na jednotnom trhu sa zabezpečuje harmonizáciou pravidiel na úrovni Únie, ktorými sa stanovujú spoločné požiadavky na uvedenie určitého tovaru na trh, alebo na tovar alebo aspekty tovaru, na ktoré sa plne nevzťahujú harmonizačné pravidlá Únie, uplatnením zásady vzájomného uznávania vymedzenej Súdnym dvorom EÚ.
Komisia spresnila, že cieľom týchto pravidiel je posilniť zásadu vzájomného uznávania v EÚ, ktorá umožňuje voľný pohyb výrobkov v rámci jednotného trhu za predpokladu, že boli v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte.
Podľa nových pravidiel môžu podniky vyplniť dobrovoľné "vyhlásenie o vzájomnom uznávaní" s cieľom ukázať príslušným vnútroštátnym orgánom, že ich výrobky sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte.
Ak je ich výrobkom uvedenie na trh odmietnuté alebo obmedzené, môžu sa voči takýmto rozhodnutiam odvolať prostredníctvom postupu, ktorý ponúka sieť Európskej komisie na riešenie problémov SOLVIT.
Informácie o vnútroštátnych technických predpisoch, ktoré sú dostupné online, budú poskytovať aj posilnené kontaktné miesta pre výrobky zriadené v každom členskom štáte Únie.

Zdroj: TASR