titMPlatforma, ktorá spája poskytovateľov služieb a remeselníkov so zákazníkmi, Wilio.sk, v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom (SŽZ), zrealizovala trhový prieskum mapujúci ekonomické dopady opatrení proti šíreniu koronavírusu.


Výsledky ukazujú, že vyše 54% z opýtaných prichádza o prácu preto, že zákazníci rušia zákazky vzhľadom na obmedzenie styku osôb, 25% opýtaných muselo prerušiť činnosť vzhľadom na aktuálne platné nariadenia a takmer 11,5% tak urobilo dobrovoľne. Iba 9,2 % opýtaných uvádza menšie dopady na ich podnikanie.

obr1Mimo tých, ktorí prerušili činnosť, až 57% poskytovateľov služieb má vážny problém s klesajúcim dopytom po ich tovaroch či službách, kým 15% hovorí, že ich služby sú žiadané približne rovnako. Iba približne 4,4% hovoria, že sú ich služby žiadané viac, ako pred začiatkom obmedzení.
Čiastočným problémom je pre mnohých aj dostupnosť materiálov, predovšetkým dlhšie dodacie doby a znížená flexibilita výdaja, čo sťažuje činnosť 41,3% z tých, ktorých činnosť nie je prerušená.

obr4
Z opatrení na záchranu ich podnikania, uviedli opýtaní ako najviac potrebné dotácie na prevádzkové náklady, ktoré musia platiť aj keď nemajú príjem, tie potrebuje až 55% opýtaných, ako ďalšie uviedli odloženie splátok sociálnych a zdravotných odvodov 57,7% a odloženie splátok na existujúcich pôžičkách a úveroch 45,5%.

obr1
Prieskum sa uskutočnil od 24.3 do 2.4., formou online dotazníka, pričom prieskumu sa zúčastnilo 924 živnostníkov a drobných podnikateľov.
„Pre živnostníkov a malých podnikateľov znamená koronavírus nielen zdravotné, ale aj ekonomické existenčné riziko,“ hovorí František Duračinský, riaditeľ Wilio. „Našim cieľom bolo identifikovať konkrétne opatrenia, ktoré najviac pomôžu živnostníkom a drobným podnikateľom prežiť nadchádzajúcu ekonomickú krízu. Veríme, že výsledky tohto prieskumu pomôžu Slovenskému živnostenskému zväzu v dialógu s Úradom vlády SR a príslušnými ministerstvami“.
„Dnes sa u nás registrujú mnohí živnostníci a drobní podnikatelia, ktorí nevedia nájsť prácu inde. Vďaka tomu, že zákazníci v súčasnosti intenzívne vyžívajú online nástroje, dokážeme im prácu vo veľkom množstve sprostredkovať,“ dodáva František Duračinský. „Cítime veľkú zodpovednosť a preto sa snažíme všetkých informovať ako poskytovať služby bezpečne. Digitalizujeme prístup ku tradičným službám a zavádzame aj nové kategórie služieb na diaľku. Je však zrejmé, že bez systematických opatrení a podpory od štátu to mnoho malých podnikateľov nezvládne,“ konštatuje Duračinský.
„65% účastníkov prieskumu v súčasnosti nevykonáva svoju činnosť, hoci im štát zatvorenie priamo nenariadil. Títo trpia významnou stratou príjmov, pretože zákazníci kvôli strachu z vystavenia sa koronavírusu alebo z obáv zo zníženia svojich budúcich príjmov stratili záujem o ich služby a tovary,“ dopĺňa prezident Slovenského živnostenského zväzu, Stanislav Čižmárik. „Je preto dôležité smerovať pomocné opatrenia štátu aj ku týmto poskytovateľom, najmä pokiaľ sa jedná o odklad platieb odvodov a kompenzáciu nákladov na nájomné a iné prevádzkové náklady,“ zdôrazňuje Čižmárik.
Pre približne 45% účastníkov prieskumu predstavujú hlavnú zárobkovú činnosť stavebné práce, 27% práce okolo domu a záhrady, ďalšie služby ako sú všeobecné opravy, preprava a doprava má ako hlavný zdroj príjmu 14,6% opýtaných, biznis služby 4,5% a auto-moto 2,6%.
Prieskumu sa zúčastnili poskytovatelia zo všetkých krajov Slovenska: Bratislavský 21,7%, Prešovský 14,2%, Žilinský 12,3%, Trenčiansky 10,7%, Košický 8,4%, Trnavský 6,8% Banskobystrický 6,4% a približne 10% poskytuje služby v zahraničí.

TEXT/FOTO Andrej Horák