epsEurópska komisia (EK) v utorok predložila novú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou silou dvojakej transformácie - smerom ku klimatickej neutralite a dosiahnutiu vedúceho postavenia v oblasti digitálnych technológií.


Iniciatívy EK znamenajú nový prístup k európskej priemyselnej politike, ktorý je zakotvený v európskych hodnotách a tradíciách sociálneho trhu. Stanovujú sa v ňom opatrenia na podporu všetkých aktérov v európskom priemysle vrátane veľkých a malých spoločností, inovatívnych startupov, výskumných centier, poskytovateľov služieb, dodávateľov a sociálnych partnerov.
Cieľom osobitnej stratégie pre malé a stredné podniky (MSP) je znižovať byrokratickú záťaž a pomôcť takýmto podnikom v Európe podnikať na jednotnom trhu EÚ aj za jeho hranicami, získať prístup k financovaniu a byť lídrami digitálnej a ekologickej transformácie.
Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton pripomenul, že EÚ má najsilnejší priemysel na svete, ako však spresnil, riadenie ekologickej a digitálnej transformácie a vyhýbanie sa vonkajším závislostiam v novom geopolitickom kontexte si vyžaduje radikálnu zmenu, "s ktorou musíme začať okamžite".
Balík opatrení v prospech priemyselnej politiky zahŕňa: novú priemyselnú stratégiu, novú stratégiu pre MSP a podpora jednotného trhu, ktorý je prínosom pre podniky aj spotrebiteľov.
Nová priemyselná stratégia má zaistiť plnenie troch kľúčových priorít: zachovanie globálnej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a rovnakých podmienok doma aj vo svete, klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050 a formovanie digitálnej budúcnosti Európy.
Komisia v rámci priemyselnej stratégie navrhla komplexný súbor budúcich opatrení. Patrí k nim: Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva, revízia pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže vrátane prebiehajúceho hodnotenia kontroly fúzií a kontroly vhodnosti usmernení o štátnej pomoci, prijatie bielej knihy s cieľom riešiť rušivé účinky spôsobené zahraničnými dotáciami na jednotnom trhu a prístup k verejnému obstarávaniu a finančným prostriedkom EÚ zo zahraničia.
Do stratégie patria aj komplexné opatrenia na modernizáciu a dekarbonizáciu energeticky náročných odvetví, podporu udržateľných odvetví a odvetví inteligentnej mobility, podporu energetickej efektívnosti a zabezpečenie dostatočných a stálych dodávok nízkouhlíkovej energie za konkurencieschopné ceny. Cieľom je aj posilnenie priemyselnej a strategickej autonómie Európy zabezpečením dodávok kritických surovín prostredníctvom akčného plánu týkajúceho sa kritických surovín a liekov založeného na novej farmaceutickej stratégii EÚ.
Takzvaná Aliancia pre čistý vodík bude mať za cieľ urýchliť dekarbonizáciu priemyslu a zachovať vedúce postavenie priemyslu, za ktorou nasleduje aliancia pre nízkouhlíkový priemysel, aliancia pre priemyselné cloudy a platformy a aliancia pre suroviny. Celkovo nová priemyselná stratégia predvída aj opätovné zameranie sa na inovácie, investície a zručnosti.
Jednotný trh je jedným z najväčších úspechov EÚ. Nový akčný plán EK má za cieľ odbúravať prekážky, ktoré Európanom bránia plne využívať potenciál jednotného trhu. Podľa odhadov by odstránenie týchto prekážok mohlo do konca desaťročia priniesť až 713 miliárd eur. Hlavné príčiny týchto prekážok sú reštriktívne a zložité vnútroštátne pravidlá, obmedzené administratívne kapacity, nedokonalé uplatňovanie pravidiel EÚ a ich nedostatočné presadzovanie.

Zdroj: TASR