epbExportno-importná banka (Eximbanka) plánuje v budúcom roku podporiť podnikateľov prostredníctvom úverových a záručných aktivít sumou v objeme 1,1 miliardy eur. Medziročne tak objem prostriedkov má stúpnuť o 15,8 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky na budúci rok, ktorý v stredu schválil parlament.


Podpora exportu pri priamych úveroch klientom má dosiahnuť 625 miliónov eur, pri priamych úveroch na pohľadávky z vývozu má predstavovať 35 miliónov eur a podpora pri vystavených zárukách klientom má dosiahnuť 440 miliónov eur.
Eximbanka v návrhu rozpočtu uvádza, že nadväzuje na jej hlavné strategické ciele. Tie sú zamerané na diverzifikáciu teritoriálnej štruktúry portfólia, podporu malých a stredných podnikateľov (MSP), ako aj na efektívne riadenie rizík.
Pri zostavovaní rozpočtu predpokladá rast slovenskej ekonomiky o 3,4 % a rast exportu by mal byť na úrovni 5,9 %. Počíta sa tiež s výraznou podporou financovania MSP, ale aj s podporou veľkých podnikov. Zamerať sa chce pritom na trhy Európskej únie, krajiny Spoločenstva nezávislých štátov, Afriku, juhovýchodnú Áziu, Čínu a Balkán.
Z hľadiska odvetví by mala podpora smerovať najmä do strojárenského, chemického, celulózo-papierenského a elektrotechnického priemyslu.
Eximbanka vo svojom návrhu rozpočtu počíta, že výnosy z bankového a poistného portfólia dosiahnu 15,5 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 10,4 %.
Celkové náklady Eximbanky by mali dosiahnuť 8,2 milióna eur a zisk po zdanení by mal dosiahnuť 560.000 eur, čo predstavuje nárast o 1,8 %.

Zdroj: TASR