Články

hreha-titSúčasný trh kladie na technológov vysoké nároky na kvalitu a efektivitu. Nové moderné materiály si vyžadujú špeciálny prístup k obrábaniu a v prevažnej miere sa nedajú obrábať iným spôsobom ako konvenčným. Technológia hydroabrazívneho delenia (AWJ) je jedným z mála nekonvenčných technológii, ktorá je schopná deliť každý známy konštrukčný materiál. Táto technológie je predmetom neustáleho výskumu a vývoja, no aj napriek tomu dosiaľ neexistuje žiadny model on-line riadenia.

 

titulTrendom doby v automatizácii je otváranie lokálnych výrobných a riadiacich systémov smerom von, do vonkajších sietí. Vzhľadom na povahu týchto zariadení je nutné sa vo zvýšenej miere venovať ich zabezpečeniu pred rôznymi typmi útokov z internetu. Túto činnosť zabezpečujú špecializované výpočtové systémy, známe ako firewall-y. Môžu byť buď klasické, kde  sa jedná vlastne o paketový statický filter založený na pevnej báze pravidiel s booleanovskou matematikou, alebo o dynamický systém. Tieto môžu byť vylepšené rôznymi modulmi, prípadne neurónovými sieťami, ktoré umožňujú rôzne reakcie systému na útoky.

titulna-malaFotografiami sa vraciame k atmosfére Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne 2011.

 

titulnaExperimentálne prístupy majú opodstatnenie najmä vtedy, ak je analytické alebo numerické riešenie veľmi zložité, alebo ním nie je možné dostatočne vystihnúť skutočné pomery. Optické metódy predstavujú v súčasnosti najčastejšie využívanú skupinu metód experimentálneho získavania informácií o vlastnostiach materiálov a konštrukčných prvkov.

titulka

Systémy kontrolujúce prístup k zabezpečeným miestam, počítačovým sieťam alebo finančným transakciám, ktoré sú určené len oprávneným osobám väčšinou pre svoju ochranu uznávajú osobné identifikačné čísla (PIN) alebo heslá. Nedostatkom týchto systémov je, že tieto čísla a heslá môžu neoprávnené osoby ľahko získať a zneužiť, bez ich následného odhalenia.

Biometrické identifikačné systé­my na kontrolu totožnosti oso­by využívajú osobné rysy (fyzi­kálne vlastnosti) užívateľa, aby bola zaistená oveľa väčšia bezpečnosť ako ponúkajú heslá. Cieľom tohto príspevku je popísať a porovnať vybrané metódy op­tickej identifikácie a ich základný princíp fungovania.

 

EloSys10. 10. 2011
17. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS sa uskutoční od 11. do 14. októbra na výstavisku Expo center v Trenčíne.
Expozíciu vydavateľstva MEDIA/ST, s. r. o., nájdete v pavilóne 5,6, stánok č. 72.