Články

obr1Z histórie vieme, že vo výrobe a technológiách potravinárskych výrobkov a nápojov sa používali najmä ropné mazivá, napríklad biele ropné oleje na mazanie strojov a zariadení. V roku 1960 vláda USA požiadala USDA (United States Department of Agriculture) a FDA (Food and Drug Administration), aby vyvinuli a preskúmali vhodné látky na použitie v mäsovom a hydinárskom priemysle. Zoznam, ktorý bol vypracovaný, predstavoval veľké množstvo najmä syntetických základových olejov a široký rozsah prísad.

obrmO penení mazacích prostriedkov a technologických kvapalín, ako aj o odpeňovacích prísadách do nich sa dozvedáme takmer vždy až na konci stránok odborných článkov, firemných katalógov a publikácií. Pritom penenie hrá veľmi dôležitú úlohu pri ich aplikácii,  údržbe aj v každodennej tribologickej praxi.

obrmVýrobné systémy majú opodstatnené uplatnenie v súčasnom rýchlo sa meniacom výrobnom prostredí, ktoré sa vyznačuje rozvinutou konkurenciou v globálnom kontexte a progresívnymi zmenami v procesných technológiách a ich štruktúre podľa trhových požiadaviek.

obrOchrana kovov pred koróziou je jednou z dôležitých úloh, s ktorými sa stretáva priemyselná prax. Až 80 percent všetkých konštrukcií je vystavených atmosférickej korózii. Korózia nepredstavuje iba technický problém, ale aj ekonomický. Napriek vedomostiam o koróznych procesoch korózia spôsobuje obrovské ekonomické straty, v priemyselne vyspelých krajinách 4 až 5 % HDP ročne.

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v snahe vytvoriť optimálne podmienky pre vedeckovýskumnú činnosť podporuje rozvoj infraštruktúry výskumu a vývoja (laboratórne a prístrojové vybavenie), najmä so zameraním na mimorozpočtové zdroje. Táto infraštruktúra, spolu s kvalitnými výskumnými zamestnancami, tvorí základný predpoklad pre úspešné uchádzanie sa o projekty v rámci národných i nadnárodných grantových schém.

obrmAktuálna situácia v Európe poukazuje na zvýšenú aktivitu v oblasti odpadového hospodárstva s opotrebovanými pneumatikami. Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. – O odpadoch, sú držitelia odpadov povinní zbavovať sa odpadov, podľa možností ich zhodnocovať, pričom musia uprednostniť zhodnotenie materiálové pred energetickým využitím (spaľovaním). V súčasnosti sú spracovatelia odpadov motivovaní recyklačným systémom k zhodnocovaniu z hľadiska ekologického riešenia.