Články

titpavV súčasnosti stav životného prostredia v podmienkach Slovenskej republiky nie je ovplyvňovaný len dopravou, či už cestnou, železničnou, lodnou alebo leteckou, ale aj výrobnými prevádzkami s rôznym charakterom technologických postupov. Z týchto dôvodov je potrebné hodnotiť strojársku prevádzku ako viac-parametrický komplex, integrujúci rozmanité technologické operácie a ich priame, sekundárne, terciálne i kvartérne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, ako sú voda, ovzdušie, pôda a biota.

1137_PLC_AFPX-C38AT_analog_vstupy_vystupyPanasonic Electric Works (PEW) uvádí na průmyslový trh procesorovou jednotku PLC řady FPX v základu s 38 digitálními a 6 analogovými vstupy/výstupy.

olejMazacie prostriedky, mazivá sú v prevádzkových podmienkach vystavené vplyvom, ktoré menia ich fyzikálne a chemické parametre. Strácajú funkčné vlastnosti, pre ktoré boli formulované, dochádza k ich starnutiu. Do oleja v stroji, v trecom uzle, vnikajú nečistoty, cudzie látky z okolitého prostredia (prach, voda, vzduch, rezné kvapaliny…), ako aj predmety a látky z vlastnej mazacej sústavy (kovový oter, produkty starnutia oleja, kaly, laky), ktoré znehodnocujú olej.

titAk porovnávame súčasné automobilové motorové a prevodové oleje s olejmi minulých desaťročí, musíme konštatovať, že sa veľmi odlišujú v mnohých kvalitatívnych parametroch.

titPolymérne konštrukčné materiály v súčasnosti zaznamenávajú obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. S ohľadom na ich cenu, vlastnosti, technológie výroby a spracovania stále viac nahrádzajú klasické materiály.

titModulárne (stavebnicové) konštrukcie výrobných strojov sa vzhľadom na požiadavky trhu v súčasnej dobe javia ako žiadaný kompromis medzi univerzálnymi a jednoúčelovými konštrukciami. Pri porovnávaní vlastností modulárnych a konvenčných systémov vystupujú pri výrobných strojoch do popredia dynamické charakteristiky mechanickej časti stroja.