Články

obr1mPredmetom analýzy bol poškodený zvarový spoj na vysokotlakovej prípojke plynového potrubia zásobníka plynu, ktorá bola prevádzkovaná takmer 10 rokov. V zimných mesiacoch bol v nadzemnej časti prípojky zistený únik plynu, miesto úniku bolo po odstránení ochranného opláštenia identifikované v oblasti zvarového spoja redukcie DN 80/50 (prechodka).

zovValk Welding byla prohlášena vítězem ceny „Nejlepší podnikatel kraje Drechtsteden 2012“. Remco Valk a Adriaan Broere získali prestižní ocenění od prezidenta obvodu kraje Drechtsteden, Theo Schuta.

obr1S tenkostennými súčiastkami sa čoraz častejšie stretávame v technickej praxi aj u nás na Slovensku. Článok sa zaoberá doposiaľ získanými poznatkami frézovania takýchto málo tuhých súčiastok. Tieto súčiastky sú rozšírené v leteckom, automobilovom a energetickom priemysle.

obr0Mikrodiskontinuální katodické povlakové systémy na bázi dvouvrstvého (duplexního) chromování jsou nedílnou součástí protikorozní ochrany strojů a zařízení exponovaných v důlním prostředí. Rozhodujícím faktorem jejich aplikace jako protikorozní ochrany je bezesporu vysoký stupeň provozního namáhání povrchů součástí jak ve smyslu vysoké korozní agresivity prostředí, tak na úrovni zvýšeného rizika mechanického poškození způsobeného případným dopadem horniny na jejich povrch a vysokou provozní prašností.

Človek je v čase svojej pracovnej aktivity, relaxácie a spánku denne exponovaný kmitaním, otrasmi a hlukom. Kmitanie, otrasy a hluk môžu zasahovať do rôznych aktivít človeka a intenzívne kmitanie a hluk (zvuk, infrazvuk a ultrazvuk), presahujúce jeho adaptačné možnosti, môžu viesť k poruchám a chorobám organizmu a môžu mať negatívny vplyv i na psychiku človeka.

Nákladné vozidlá pracujú v rozmanitých podmienkach, najmä z hľadiska požiadaviek na ťahovú silu a z toho vyplývajúceho zaťaženia motora. Ak má spaľovací motor pracovať hospodárne, je potrebné medzi pojazdové ústrojenstvo a motor zaradiť prevodovku. Projektovanie transmisií a pohonov však možno pri využívaní moderných softvérových prostriedkov výrazne zjednodušiť a zdokonaliť.