titMV súčasnosti sa čoraz širšie používajú kryogénne tlakové zásobníky na skvapalnené plyny, najmä na zemný plyn LNG a najnovšie i na vodík. Ich výhodou je, že uložený plyn v kvapalnom stave má napríklad v LNG až 600-krát menší objem, ako v plynnom stave.


Ich výroba je však náročná, nakoľko zásobníky musia uchovávať plyn v kvapalnom stave pri nízkych teplotách – napríklad LNG pri -162 °C, argón pri -186 °C, O2 pri -183 °C, N2 pri -196 °C. Zvlášť náročná je výroba kryogénnych nádob na skvapalnený vodík – plyn budúcnosti v automobilovom priemysle, kde sublimačná teplota je -253 °C. Na výrobu kryogénnych tlakových nádob sa v súčasnosti široko používajú austenitické ocele typu 19 % Cr, 9 % Ni.
Tieto ocele sú však metastabilné a pri práci pri teplotách pod -196 °C dochádza k ich čiastočnej degradácii vznikom podielu v martenzitickej a karbidickej fáze v austenitickej matrici. Preto pre nádoby pracujúce pri teplotách nižších ako -196 °C, normy EN13455, EN13458, AD2000 Merkblatt, ASME Code majú sprísnené požiadavky na základný materiál a zvarový kov, na ich krehkolomové vlastnosti pri teplotách blízkych absolútnej nule (-272 °C), s určitým podielom deltaferitu na zabránenie vzniku solidifikačných trhlín. V súčasnosti Spoločnosť Auguste Cryogenics Slovakia, ako jedna z mála spoločnosti v EÚ, vyrába obriu kryogénnu tlakovú nádobu na tekutý vodík (H2) s obsahom 255 tisíc litrov.

Experimentálna časť práce
Na výrobu kryogénnej tlakovej nádoby na H2 sa zvolila podľa EN 13455 a EN 13458 austenitická CrNi oceľ so zvýšeným obsahom Ni s označením X2CrNi19-11 podľa EN 10028-7 (W1.4306).
Pre danú oceľ sa navrhla technológia zvárania hybridnou plazmou (15+141) a na porovnanie aj strojové zváranie pod tavivom (121). Prídavný materiál sa použil podľa noriem typ 308L.

obr1
Obr. 1: Vplyv obsahu delta feritu na nárazovú prácu zvarového kovu 308L pri teplote -196 °C


Na obr. 1 je vidieť vplyv delta feritu na nárazovú prácu zvarového kovu 308L pri teplote -196 °C. Ďalej i požiadavky na jej hodnoty, podľa jedn. noriem. Pre teploty pôsobiace pri teplotách blízkych absolútnej nule (-272 °C), sa skúšky vykonávajú na v tekutom dusíku podchladených vzorkách pri -196 °C, ale so zvýšenými požiadavkami rázovej energie z 32 J na 40, resp. 60 J. ASME Code požaduje hodnoty LE (ISO148-1), namerané z teliesok vruboviek, ktoré udávajú odolnosť voči krehkému porušeniu nádoby pri trojosovom stave napätosti (hodnota min. 0,53 mm).

Zvolené podmienky zvárania
Základný materiál: W.1.4306 hrúbky 8,0 mm
Prídavný materiál:
Plazma (key-hole systém) bez prídavného materiálu
TIG strojový – drôt OK Autrod 308LSi Ø 1,2 mm
SAW drôt – OK Autrod 308L Ø 2,4 mm
tavivo – OK Flux 10.93 fy ESAB

obr2
Obr. 2: Makro hybridná plazma
obr3
Obr. 3: Makro SAW (4 vrstvy)

 

Záver
Vysoko náročné zvarové spoje pre ultranízke teploty blízke absolútnej nule, sa úspešne riešia modernými zváracími metódami, ako bolo dokumentované vykonanými skúškami. Hybridná plazma, pracujúca systémom key-hole z dôvodu vysokej čistoty zvarového kovu bezpečne spĺňa podmienky výrobkových noriem.

TEXT/FOTO doc. Ing. Milan ČOMAJ, CSc., EWE/IWE, Auguste Cryogenics Slovakia

Odborný príspevok recenzovali:
Ing. Viera MARKÉSOVÁ, Stavcert Praha, s. r. o.
Ing. Jozef ZOHN, PhD., ASKOZVAR, s. r. o., Košice