obr1mPožiadavky na certifikáciu výrobcov, ktorí vykonávajú zváranie železničných koľajových vozidiel, súčastí a podzostáv. Postup pri zápise do registra odborne spôsobilých firiem v oblasti zvárania koľajových vozidiel v registri ECWRV (European Committee for Welding of Railway Vehicles).

 

Norma EN 15085
Jednou z úloh európskej legislatívy je vytvoriť rámec pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí. Preto bol vytvorený rad noriem EN 15085, ktoré platia pre zváranie kovových materiálov pri výrobe a údržbe železničných koľajových vozidiel a ich častí. Nastavenie systému zvárania koľajových vozidiel v súlade s normou ČSN EN 15085 zabezpečuje, že kvalita zvarov konečného výrobku bude zodpovedať požadovaným kritériám.

Služby v oblasti zvárania
TÜV SÜD
TÜV SÜD je svetovo uznávanou spoločnosťou v oblastiach nezávislého overovania, testovania, inšpekcie, certifikácie, homologizácie a vzdelávania, a to vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. V Českej republike je spoločnosť TÜV SÜD Czech, s. r. o., zastúpená od roka 1995 na deviatich miestach vo všetkých regiónoch a naši odborníci sú vďaka tomu jednoducho dostupní všetkým našim klientom.

Norma EN ISO 3834
Norma EN ISO 3834 vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na proces zvárania. Zváranie sa vo veľkom rozsahu používa v priemyselnej výrobe a v mnohých podnikoch mu patrí kľúčová pozícia medzi výrobnými technológiami. S ohľadom na rastúce požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zabezpečiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne, s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly.
Z pohľadu zákazníkov a zainteresovaných strán potom ide o podstatnú časť systému manažmentu, pretože nedodržanie požiadaviek na proces zvárania môže mať ďalekosiahle dôsledky pre zdravie, majetok i ekológiu.
Požiadavky noriem EN ISO 3834 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie, predovšetkým v oblastiach kovovýroby, výroby strojov, oceľových konštrukcií, dopravných prostriedkov, prípadne v stavebníctve. Normy EN ISO 3834 podporujú zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov, zvyšujú dôveryhodnosť a preukazujú spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom. Získavajú sa nástroje pre podporu napĺňanie požiadaviek noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú k zváraným konštrukciám. V mnohých výberových konaniach je spĺňanie EN ISO 3834 základnou podmienkou.

* * * * *
Zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí podľa normy EN 15085
Register výrobcov častí železničných koľajových vozidiel ECWRV
* * * * *

Certifikácia systémov zvárania koľajových vozidiel
Norma EN 15085
Zváranie je definované ako zvláštny proces, ktorého výsledok nemôže byť vždy overený skúšaním po skončení zvárania. Kvalita zvaru preto musí byť zabezpečovaná v priebehu výroby, a nie až skúškami hotového výrobku. Nastavenie systému zvárania koľajových vozidiel v súlade s ČSN EN 15085 zaručuje, že kvalita zvarov konečného výrobku naplní požadované kritériá.
Norma ČSN EN 15085 bezprostredne nadväzuje na normy radu ČSN EN ISO 3834 „Požiadavky na kvalitu pri zváraní“ a ďalej určuje špecifické požiadavky na zváranie v oblasti koľajových vozidiel.

obr2

Prínosy pre podnikanie
Preukázanie plnenia požiadaviek kladených na výrobcov pri zváraní v oblasti koľajových vozidiel, a to zákonných požiadaviek na riadenie zvárania ako zvláštneho procesu:
• Certifikácia zavedeného systému treťou nezávislou odborne spôsobilou stranou je objektívnym dôkazom funkčnosti a kompatibility systému s požadovaným predpisom;
• Zvýšenie efektívnosti nielen v procese zvárania, ale i v nadväzujúcich procesoch;
• Zvýšenie dôvery verejnosti, regulátorov i štátnych kontrolných orgánov k výrobcovi, ktorý zabezpečuje procesy pre zváranie v oblasti koľajových vozidiel;
• Zavedenie štandardného systému kompatibilného s požiadavkami a praxou v krajinách EÚ;
• Zápis do registra odborne spôsobilých firiem pre oblasť zvárania koľajových vozidiel členom ECWRV (European Committee for Welding of Railway Vehicles).

TEXT/FOTO: Ing. Peter Ondruš, IWE, IWI-C

Odborný príspevok recenzovali:
doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.; TUAD v Trenčíne,
Ing. Peter Žúbor, PhD.; INWELD CONSULTING, s. r. o., Trnava