obr1mKoncom mája v Bratislave konal v Bratislave 6. ročník podujatia  Fórum Zväzu slovenských vedecko technických spoločností (ZSVTS), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia členských organizácií (ČO) tejto širokej spoločnosti.

 

 

Zväz združuje  pracovníkov vedy, techniky, vysokoškolských a stredoškolských pedagógov a študentov  z technicky zameraných škôl (strojárov, chemikov, elektrotechnikov, fyzikov atď.), ale aj environmentalistov, ekonómov, tribológov a tribotechnikov...

Fórum  bolo zamerané na tri ústredné témy: vedu, techniku a životné prostredie.

 

Cieľom stretnutia bolo:

- prezentovať poznatky  a skúsenosti o vplyve rôznych činností na životné prostredie,

- diskutovať o aktuálnych a dôležitých otázkach, týkajúcich sa životného prostredia, zaujať a  pripraviť odborné a kvalifikované stanoviská na  ich riešenie,

- získať námety na intenzívnejšiu a cieľavedomú vnútro zväzovú spoluprácu medzi jednotlivými ČO ZSVTS,

- oceniť a vyznamenať prácu aktívnych členov ZSVTS  pre vedu, techniku a cieľov ZSVTS, ktoré si vytýčili pri vstupe do tejto neziskovej spoločnosti.

 

obr2mNa  tohtoročnom Fóre odzneli tieto odborné príspevky:

- programové vyhlásenie vlády SR - životné prostredie a zelený rast (K. Vilinovič, MŽP SR),

- udržateľný rozvoj  spoločnosti a environmentálne manažérstvo (M. Rusko, SSŽP)

- vnútorné prostredie budov - kvalita vzduchu, zdravie , výkonnosť (D. Petráš, SSTP),

- hodnotenie udržateľného rozvoja  v sektore spracovania ropy (M. Šingliar, SS PCH),

- chladiace okruhy s HFCs chladivami znižujú emisie (P. Tomlein, SZCHaKT),

- meranie vplyvu environmentálnych inovácií  v malých a stredných podnikoch (P. Molnár, SKVR),

- význam lesov pre ochranu a tvorbu životného prostredia (S. Martinický, SLS).

K predneseným príspevkom odznela živá diskusia, v ktorej prednášatelia odpovedali na otázky, ktoré  im položili diskutujúci. A možno povedať, že boli veľmi zaujímavé. Niektoré boli „na telo“ a týkali sa problematiky a otázok zameraných na hlavnú tému  tohtoročného stretnutia.

Možno konštatovať, že  životné prostredie, energetické otázky, udržateľnosť rozvoja vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti boli najviac pretriasané, a to nielen počas diskusie ale i v kuloároch a počas prestávok.

Splnenie prerokovávaných otázok bude závisieť predovšetkým od  aktivity všetkých členov, ktorí sa hlásia k týmto  vytýčeným cieľom, o ktorých sa rokovalo a diskutovalo na tomto Fóre.

 

Vnútrozväzová konferencia

V tejto časti konferencie odzneli ďalšie veľmi zaujímavé a hodnotné príspevky členov ZSVTS, a to:

- zelená energia: cieľ súčasného materiálového výskumu v oblasti  klasickej energetiky (P. Brziak, SZS),

- vzdelávanie, veda a výskum v programovom vyhlásení vlády SR (R. Brežný, ZSVTS),

- činnosť Klubu Euroinžinierov pri ZSVTS (D. Petráš, ZSVTS).

Celodenné rokovanie uzavrel prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., poďakoval sa všetkým prednášateľom a účastníkom stretnutia  za aktívnu účasť, diskusiu a podnetné návrhy pre ďalšiu činnosť Zväzu a členské organizácie.

 

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava