titVo štvrtok 10. novembra  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca ocenil vedcov a vedecko-technické tímy za ich prácu a mimoriadne výsledky a ich aplikáciu v praxi. Ceny im odovzdal  počas slávnostného galavečera , ktorým vyvrcholil 8. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

 

 

Odmeňovalo sa v štyroch kategóriách, a to:

Osobnosť vedy a techniky,

Vedecko-technický tím roka,

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

 

Ďalšie ocenenia: Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu,  Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločnosti Propagátor vedy a techniky a Cena Aurela Stodolu.

Kategória: Osobnosť vedy a techniky

 

1. Dr. Ing. František Simančík, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied za významný prínos pri vývoji nových materiálov na báze ľahkých kovov.

 

2. prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., vedúci Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za významný vedecký, pedagogický a spoločenský prínos a vynikajúce výsledky v oblasti recyklácie a spracovania odpadov a rozvoj vednej disciplíny Hydrometalurgia primárnych a sekundárnych surovín.

 

3. prof. Ing Peter Fodrek PhD., generálny riaditeľ z akciovej spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, za vynikajúce výsledky výskumu a vývoja v oblasti high-tech laserových zváracích technológií, ktoré významnou mierou prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

 

Kategória: Vedecko-technický tím roka

1. Kolektív oddelenia molekulárnej medicíny z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied za významný prínos pri skúmaní molekulárnych mechanizmov spojených s nádorovou progresiou a patogenézou vírusových nákaz.

 

2. Ústav elektroniky a fotoniky z Katedry mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za mimoriadne nové poznatky a výsledky dosiahnuté v oblasti mikro/nanoelektroniky, senzoriky a fotoniky a vzornú reprezentáciu Slovenska v Európskom výskumnom priestore.

 

3. Výskumný ústav chemických vlákien za významný prínos v oblasti výskumu progresívnych vlákien na báze klasických a nových polymérov z obnoviteľných zdrojov a v oblasti vývoja kompaktnej linky pre výrobu PP mikrovlákna.

 

Kategória: Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

 

1. doc. MUDr. Michal Mego, PhD., vedúci jednotky translačného výskumu z Národného onkologického ústavu za vývoj novej metódy na detekciu cirkulujúcich nádorových kmeňových buniek v krvi.

 

2. doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., z Ústavu európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za vedeckú činnosť v oblasti zmluvnej slobody a významu procedurálnej spravodlivosti pri zmluvách v prípadoch mocenskej nerovnováhy medzi zmluvnými stranami.

 

3. Ing. Radoslav Zajac, PhD., z akciovej spoločnosti Výskumný ústav jadrových elektrární, za rozvoj parametrizovaných knižníc účinných prierezov pre reaktory VVER a optimalizáciu transmutačnej kazety pre reaktor VVER-440.

 

Kategória: Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

 

1. prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied za unikátne archeologické objavy a teoretický výskum v oblasti najstarších dejín Slovenska.

 

2. doc. Ing. Štefan Bederka, PhD., z Ústavu elektroniky a fotoniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za významný prínos k rozvoju vákuovej fyziky, techniky a technológie a rozvoj vedy a techniky v Slovenskej republike.

 

3. Ing. Miroslav Kaval, CSc., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti VUP, za celoživotnú výskumnú prácu v oblasti aplikovanej organickej technológie, zameranú na rozvoj chemického priemyslu na Slovensku.

 

Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu:

Kolektív pracovníkov Fyzikálneho ústavu SAV a Ústavu polymérov SAV pod vedením RNDr. Evy Majkovej, DrSc., v zložení:

 

 

Cena Propagátor vedy a techniky za rok 2011:

1. prof. Ing. Juraj Sinay, CSc., odborník v oblasti aplikácie metód hodnotenia technických a pracovných rizík, člen viacerých riešiteľských výskumných tímov, pracovných skupín a redakčných rád významných časopisov. Je autorom a spoluautorom 7 monografií, 5 vysokoškolských skrípt, množstva článkov, viac ako 30 projektov a 3 patentov.

2. doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., dlhodobý predseda Slovenskej spoločnosti pre propagáciu vedy a techniky, Spolku automobilových inžinierov a technikov Slovenska a ďalších organizácií. Je garantom inžinierskeho štúdia v programe Automobily, lode a spaľovacie motory.

3. Ing. Eduard Maták. Ocenenie získava za dlhodobú propagáciu výsledkov vedy a techniky. Jeho odborným zameraním bolo najmä riešenie problematiky modernizácie a spresnenia vybraných geodetických činností v katastri nehnuteľností.

 

Cena Aurela Stodolu:

1. Miroslav Varíny zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za dizertačnú prácu na tému „Optimalizácia činnosti kogeneračných a trigeneračných jednotiek na základe energetickej analýzy“

2. Stanislav Sojak zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za dizertačnú prácu na tému „Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov fúznych reaktorov“

 

3. Patrik Pólya zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu na tému „Projekt malej vodnej elektrárne pre vybranú lokalitu“

 

4. Jozef Dudiak z Technickej univerzity v Košiciach za bakalársku prácu na tému „Podporné služby v elektrizačnej sústave SR“

mladi

Osobitná cena Georgie Kalantji:

Za dizertačnú prácu Miroslav Varíny zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na tému „Optimalizácia činnosti kogeneračných a trigeneračných jednotiek na základe energetickej analýzy“.


Celú reportáž z podujatia nájdete v pripravovanom decembrovom vydaní časopisu Strojárstvo / Strojírenství.

 

TEXT: Eleonóra Bujačková