titIževská štátna technická univerzita v Iževsku (Rusko – republika Udmurtia) hostila na prelome mája a júna v rámci dlhodobej spolupráce medzi univerzitami, delegáciu zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

 

Členmi delegácie bol Oto Barborák – prorektor pre infor­mačné technológie TnUAD, Peter Lipták – dekan fakul­ty špeciálnej techniky TnUAD, Pavol Božek z Ústavu apli­kovanej informatiky, automatizácie a matematiky STU a Sergej Vojtovič – dekan fakulty sociálnych vzťahov a ekonómie TnUAD. Stretli sa s výskumnými pracovníkmi a pedagógmi niekto­rých fakúlt IžSTU.


Prijatie na medzinárodnom oddelení

Každý člen delegácie uskutočnil prednášku pre študentov jednotli­vých stupňov štúdia. Témy prednášok boli z oblasti Aplikácia špe­ciálnych robotov a nové materiály v interiéri špeciálnych vozidiel (doc. Ing. Oto Barborák, CSc.), Inovátívne materiály v špeciálnych za­riadeniach a nové trendy v špeciálnych strojoch, zamerané na analýzu vlastností a kvality (doc. Ing. Peter Lipták, CSc.), Tvorba európskeho trhu práce (doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.) a Problematika nových princípov riadenia robotov (doc. Ing. Pavol Božek, CSc.). Témy boli uzavreté aktívnou diskusiou zo strany vysokoškolských pedagógov a študentov. V tomto období sa autor tohto článku zúčastnil rieše­nia medzinárodnej výskumného projektu No. 1010-218-02-259 s ná­zvom Organization of high tech production of new generation capa­citors, ktorého je spoluriešiteľom ako expert na otázky automatizácie výrobných procesov.

bozek1

Iževská univerzita

IžSTU bola založená v roku 1952. Navštevuje ju viac ako 24 000 štu­dentov na trinástych fakultách. Medzi nimi je napríklad Fakulta prog­resívnych technológií a automobily, Fakulta tepelnej techniky, Fakulta prístrojovej techniky a pod.

Viac ako 600 pedagógov je zapojených do vzdelávacieho procesu, 286 z nich má vedeckú kvalifikáciu PhD. a DrSc. Jedným z nich je aj známy konštruktér ručných zbraní Michail Timofejevič Kalašnikov.

Vedecká škola IžSTU je sústredená do oblastí pevnosti, spoľahlivosti, komplexnej automatizácie, CAD systémy, počítačové vedy, chemické technológie a testovania zložitých strojov. Pre toto štúdium ponúka univerzita knižný fond s asi milión zväzkami.


bozek2Mesto nielen zbraní

Mesto Iževsk bolo založené v roku 1760 grófom Piotrom Šuvalovom a jeho určenie bolo vytvoriť hutnícky a zbrojný závod pod názvom Ižejskij Zavod. V roku 1918 bol závod menovaný mestom s názvom Iževsk. Od roku 1934 sa Iževsk stal hlavným mestom Udmurskej ASSR, dnešnej Udmurskej republiky. Počas 2. svetovej vojny sa v Iževsku vy­robilo 12,5 milióna zbraní. Práve tu Michail Kalašnikov, v roku 1948 vyrobil slávny samopal AK-47.

Michail Timofejevič Kalašnikov dodnes žije v Iževsku a je čestným občanom mesta. Mesto Iževsk má vyše 650 tisíc obyvateľov, z toho 60 tisíc pracuje v Iževskom závode. Zo strategických dôvodov mesto Iževsk nebolo zaznamenané na mape až do gornačovskej perestrojky. Iževsk má dlhodobú tradíciu vo výrobe zbraní, najmä loveckých a ra­kiet. Vyrába sa tu automobil značky IŽ, motocykle a hutné výrobky. V meste sa nachádzajú ďalšie tri univerzity.

Iževsk je v Rusku známy predovšetkým výrobou malých zbraní. Možno povedať, že všetky moderné prototypy malých zbraní, ktoré boli prijaté ruskou armádou, boli navrhnuté absolventmi Technickej štátnej univerzity v Iževsku.


(Autor je členom redakčnej rady mesačníka Strojárstvo/Strojírenství)


TEXT/FOTO: Pavol Božek