top2017 1V dňoch 20. – 22. septembra sa konala v hoteli KORMORÁN, Šamorín - Čilistov tradičná, v poradí už 23. Medzinárodná konferencia TOP 2017,na ktorej sa zúčastnili významné osobnosti a odborníci v oblasti Automobilového priemyslu a jeho dopadu na životné prostredie, vzniku odpadov v životnom cykle automobilov najrôznejších konštrukcií a typov, technológií a zariadení na zhodnocovanie odpadov zo starých automobilov, zahrňujúcich elektro odpad, batérie a akumulátory, pneumatiky, opotrebované oleje, sklo, poťahové textilné, plastické látky atď.
Doterajšie konferencie, a bolo ich už 22, boli vždy zamerané na aktuálne problémy ochrany životného prostredia a pokroky v technológiách na spracovanie a recykláciu odpadov a svetových novinkách v tejto tak dôležitej oblasti ochrany prostredia.

TOP 2017
Medzinárodná konferencia TOP 2017 nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali tradičným miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia .
Hlavná téma tohtoročnej 23. Medzinárodnej konferencie TOP 2017 bola automobilový priemysel a jeho dopady na životné prostredie.
V prvý deň konferenciu otvoril prof. Ľubomír Šooš, dekan SjF STU v Bratislave, a po ňom sa uskutočnili príhovory hostí.
Prof. Juraj Sinay, prezident ZAP, vo svojom príhovore uviedol, že Slovensko je svetovým lídrom v počte vyrobených automobilov na obyvateľa. Životný cyklus automobilu od jeho výroby cez používanie až po spracovanie starých vozidiel prináša so sebou aj množstvo odpadov, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie. Európska únia v kontexte obehového hospodárstva a Zelenej ekonomiky kladie stále väčší dôraz na zhodnocovanie odpadov a minimalizovanie negatívnych dopadov prevádzkovania automobilov na životné prostredie.
Po príhovoroch odzneli plenárne prednášky významných odborníkov a vedeckých pracovníkov, ktorí sa aktívne venujú prerokovávanej problematike v širokom kontexte, priamo súvisiacom s hlavnou témou konferencie.
Z. Kocunová (MŽP SR) si pripravila prednášku Nové výzvy v ochrane ovzdušia. Spomenula v nej záväzok dosiahnuť do roku 2030 dobrú kvalitu ovzdušia v mestách. Na dosiahnutie vytýčených cieľov treba vyriešiť viacero úloh, ktorých výstupy vzájomne korelujú a vo väčšej či menšej miere sa ovplyvňujú. Aby sa výzvy v oblasti ochrany ovzdušia riešili komplexne a efektívnym spôsobom, ukazuje sa perspektívne vypracovať dva dokumenty ako kľúčové, a to: Národný program riadenia znečisťovania(NPRZ) – zameraný na dosiahnutie národných redukčných záväzkov (národných stropov) do r. 2030, a Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia - zameraná bude na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia aj na územiach, ktoré sú v súčasnosti zaradené do oblastí riadenia kvality ovzdušia. Výstupom by mali byť programy na zlepšenie kvality ovzdušia pre konkrétne oblasti.
K. Mičieta (rektor UK Bratislava): Fytoindikácia a monitoring ekogenotoxického vplyvu cestnej automobilovej premávky o vplyvoch malých prachových častíc, na ktorých sú absorbované toxické látky z výfukových plynov, odery z pneumatík, asfaltu apod., ktorých je veľké množstvo a neznámeho chemického a fyzikálneho skupenstva, plynného, kvapalného a tuhého.
Monitorujú sa prachové častice s rozmerom o priemere 10 mikrometrov (PM 10) a pod 2,5 mikrometrov (PM 2,5). Podľa prof. K. Mičieta sa zatiaľ nemonitorujú častice (PM 1), ale ich škodlivosť môže byť dlhodobá a na genetickej úrovni ľudského organizmu, flóre a faune. Doterajšie sledovanie tohto problému je z hľadiska ŽP veľmi potrebné a treba do toho zainteresovať čo možno najväčší počet výskumníkov, kooperovať s podobnými ústavmi, aké pracujú na UK v Bratislave a ďalších mestách v SR.
Veľmi zaujímavú prednášku predniesol M. Car (prezident Združenia recyklátorov Rakúska): Produkcia a použitie recyklovaného stavebného materiálu v Rakúsku. Mnohé informácie a systémy recyklácie, ktoré odzneli v jeho prednáške iste využijú aj naši odborníci, ktorí pracujú v tejto oblasti a majú aktívne kontakty na prednášateľa ,ktorý sa zúčastňuje na konferenciách TOP.
D. Petráš (prezident ZSVTS Bratislava) predniesol veľmi obsiahlu prednášku Technika ochrany a tvorby vnútorného prostredia budov, ktorých realizácia v praxi znamená pohodu, zabezpečuje zdravie obyvateľov a prispieva k výkonnosti obyvateľov takýchto bytov a sídlisk.
Počas celej konferencie sa vo vyhradených priestoroch konala sprievodná akcia, a to ukážka súčasnej dostupnej alternatívnej ekologickej mobility(elektromobility - bateriová, hybridná, autá na plyn a ďalšie).

top2017 2

ROKOVANIA V SEKCIÁCH
Na konferencií odznelo vyše 60 prednášok, ktoré boli zaradené do šiestich sekcií. Názvy niektorých vybratých prednášok sú uvedené v jednotlivých sekciách.

1. sekcia: Odpady z automobilového priemyslu
V tejto sekcii odznelo 10 prednášok: Ekologický potenciál autonómnych dopravných prostriedkov (B. Sitár), Analýza materiálového zloženia automobilových svetiel a možnosti ich spracovania (M. Moravec a kol.), Spracovanie použitých automobilových katalyzátorov (T. Havlik a kol.), Progresívna technológia dekompozície lepených skiel (Ľ. Šooš a kol.), Duté sklenené mikroguľôčky vyrobené z odpadového automobilového skla (P. Šimurka a kol.), Recyklácia odpadu z polyuretánu (M. Matúš a kol.) a ďalšie.

2. sekcia: Zelená ekonomika obsahovala 12 prednášok: Analýza vzniku a možnosti znižovania emisií v spaľovacích komorách plynových turbín (S. Veselý), Systémový prístup k ochrane ŽP pri výrobe automobilov (M. Ploszeková), EMAS – súčasná situácia v SR a Európe, nové trendy a zmeny v EMAS (P. Čieňava), Dostane prechod na zelené hospodárstvo zelenú? (J. Plesník), Potreba energie verzus ŽP (M. Richter) a ďalšie.

3. sekcia: Stavebný odpad
V tejto sekcii odznelo 12 zaujímavých prednášok, z ktorých uvedieme aspoň niektoré: Prístupy k hodnoteniu zdravotných a ekologických rizík pri využívaní stavebných odpadov ( M. Zimová a L. Matějů), Výroba betónu z recyklovaného struskového kameniva (R. Rucki), STEREDBETON (J. Vodička a kol.) a ďalšie.

4. sekcia: Obnoviteľné zdroje energie
V tejto sekcii odznelo 8 prednášok, z ktorých vyberáme názvy niektorých podnetných prednášok: Možný budúci model energetiky v našom regióne (P. Šimon), Geotermálne energetické systémy v poľnohospodárstve( J. Takáč), Možnosti slovenského korporátneho výskumu v OZE a EV (M. Bartko) a ďalšie.

5. sekcia: Energetické zhodnocovanie odpadu
V tejto sekcii odznelo 12 prednášok, z ktorých vyberáme: Spaľovacie motory a získaná energia z komunálneho odpadu (M. Polóni a kol.), Možnosť akumulácie biometánu do hydrátov (J. Siažik a kol.), Tvorba tuhých znečisťujúcich látok počas spaľovania drevnej štiepky pri nominálnom a zníženom výkone (N. Kantová a kol.), Možnosti spätného získavania tepla v malej mikrokogeneračnej jednotke (P. Ďurčanský a kol.) a ďalšie prednášky.

6.sekcia: Materiálové zhodnocovanie odpadu
V tejto sekcii odznelo 7 prednášok, z ktorých uvádzame tieto zaujímavé prednášky: Aktuálny stav a potenciál využívania biomasy v SR (F. Janíček a kol.), Peletovanie komunálnych odpadov (J. Kott), Recyklácia odpadov z výroby odliatkov (A. Pribulová a kol.), Spracovanie odpadového prachu pomocou moderných bezodpadových technológií (P. Peciar a kol.), Štúdium možnosti spracovania prašného podielu z polypropylénového odpadu (J. Repková a kol.), Fasádny systém s aktívnou tepelnou ochranou (D. Kalús) a ďalšie.

top2017 3

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN TOP 2017 a CERTIFIKÁTU O EMAS
EMAS (SAŽP) - úlohou tohto certifikátu je motivovať organizácie k zodpovednému prístupu a k zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti nad rámec legislatívnych požiadaviek.
EMAS je schéma spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit. Je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie.
Spomedzi množstva výhod, ktoré vyplývajú z registrácie organizácie v schéme EMAS sú:
Úspory energie a zdrojov, zlepšenie produktivity finančné úspory a znižovanie počtu negatívnych incidentov.
Do roku 2017 na Slovensku získalo túto registráciu iba šesť spoločností.
Tohto roku prevzal certifikát zástupca Volkswagen Bratislava Eric Reuting.

CENA TOP 2017 PROGRESÍVNA IDEA
Poslaním ceny je motivovať nové progresívne myšlienky pri návrhu technológií a konštrukcií strojov. Celkovo bolo do kategórie zaradených 98 príspevkov z deviatich štátov, pričom podmienkou zaradenia do súťaže bola aktívna prezentácia idey počas konferencie TOP 2017.V Tejto kategórii bolo nominovaných päť prednášok.
Víťazom v tejto kategórii sa stala prednáška autorov Miloš Luknár a Juraj Dudáš: PRESNÉ MERANIE OBJEMOV SKLÁDOK STAVEBNÉHO ODPADU POMOCOU BEZPILÓTNYCH PROSTRIEDKOV.

CENA TOP 2017 ŠTUDENTSKÁ PRÁCA
Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo celkovo 12 vynikajúcich a kvalitných inžinierskych prác.
Víťazom sa stala diplomová práca autora Vladimíra Dzura, Bc. s názvom: SPRACOVANIE VÝLUHOV PO LÚHOVANÍ ČIERNEJ HMOTY POUŽITÝCH LÍTIOVÝH AKUMULÁTOROV.

CENA TOP 2017 – ENVIRONMENTÁLNA TECHNIKA
Do súťaže bolo prihlásených 9 prác, z ktorých prvú cenu v tejto kategórii získala technológia:
MEDZIKOĽAJOVÝ ABSORBÉR HLUKU S FUNKCIOU RETENCIE VODY BRENS, od spoločnosti PR KRAJNÉ, s. r. o. Cenu prevzal konateľ spoločnosti Ing. Juraj Plesník.
Charakteristika tejto technológie:
Ide o aplikovanú úplne novú a unikátnu českú technológiu tlmenia hluku a vibrácií z koľajových vozidiel, najmä hluku, ktorý vzniká odvaľovaním kolesa po koľajnici a hluku trakčných motorov vozidiel. Sú to tzv. koľajové absorbéry hluku s funkciou retencie vody BRENS, ktorý je vyrobený iba z recyklovaných materiálov z automobilov.
Na 1 km dvojkoľajnej trate, ako uvádzajú pracovníci spoločnosti, sa zužitkuje recyklovaný textil zo 7 500 starých vozidiel alebo technologický odpad z výroby 75 000 nových vozidiel a recyklovaná guma z 35 000 vyradených pneumatík.

ZÁVER KONFERENCIE
Tohtoročnú 23. Medzinárodnú konferenciu TOP 2017 zhodnotil a uzavrel profesor Ľubomír Šooš, dekan SjF STU a predseda prípravného a organizačného výboru tejto veľmi úspešnej konferencie na vysokej odbornej, vedeckej a spoločenskej úrovni.
Uviedol, že SjF STU je už 23 rokov organizátorom konferencií TOP. Základnou štruktúrou boli a zostávajú tieto tematické okruhy: stavebný odpad, recyklácia a energia z odpadu, ovzdušie, legislatíva. Na každej konferencii pribudli nové problematiky k týmto základným štruktúram. Tento rok to bola téma Automobilový priemysel a jeho dopad na životné prostredie.

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava