titPočas prvého dňa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre sa počas slávnostného galavečera udeľovali ocenenia MSV, veľtrhu ELO SYS, Inovatívny čin, Strojársky výrobok roka Cena časopisu Strojárstvo/Strojírenství. Prinášame vám ucelený prehľad všetkých ocenených.

 

 

 

 

 

 

obr1
Ocenení - Cena MSV a Cena za najkrajšiu expozíciu

 

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2017 získali:
Vystavovateľ: ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble, SK
Výrobca: NOTUS – POWERSONIC, s.r.o., Vráble SK
Názov exponátu: Ultrazvukové priemyselné čistiace zariadenie NPS
Za zariadenie pre priemyselné čistenie na ultrazvukovom princípe s unikátnym komplexným riešením flexibilného využitia pre priemysel s vysokou rýchlosťou a kvalitou pôsobenia na integritu povrchu.

Vystavovateľ: METAKOV, s.r.o., Spišská Nová Ves, SK
Výrobca: METAKOV, s.r.o., Spišská Nová Ves, SK
Názov exponátu: Manuálny odihľovací stroj METAGRIND M01
Za jedinečné zariadenie manuálneho odihľovania prostredníctvom novovytvoreného riešenia METAGRIND M01 s vysokou variabilitou a implementáciu ekologického odsávania nečistôt počas procesu odihľovania výrobkov.

Vystavovateľ: Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, SK
Výrobca: Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, Žilina, SK
Názov exponátu: RAILBCOT – Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel
Za skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel RAILBCOT, ktoré je unikátnym zariadením celosvetového významu s medzinárodnou certifikáciou orientovanou na bezpečnosť v železničnej, nákladnej a hlavne osobnej doprave.

Cenu za najkrajšiu expozíciu MSV 2017 získala firma:
Vystavovateľ: MCS, s.r.o., Bojnice, expozícia MITSUBISHI
Za moderne a esteticky ladenú expozíciu rezných nástrojov a upínacích systémov pre odbornú a laickú verejnosť.

obr2
Ocenení - Mimoriadna cena, ceny za tematické výstavy, čestné uznania

 

Mimoriadna cena
Cena riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik. Pán riaditeľ sa rozhodol udeliť cenu spoločnosti TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice, SK, za exponát TruPrint 1000 – Kompaktný stroj na 3D tlač kovových obrobkov
Vystavovateľ: TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice, SK
Výrobca: TRUMPF Italy, Piovene Rocchette, IT
Názov exponátu: TruPrint 1000 – Kompaktný stroj na 3D tlač kovových obrobkov

Za jednotlivé tematické výstavy veľtrhu boli udelené nasledovné ceny:

Cenu za tematickú výstavu EUROWELDING 2017 získal:
Vystavovateľ: Solid Weld s.r.o., Rájec – Jestřebí, CZ
Výrobca: Solid Weld s.r.o., Rájec – Jestřebí, CZ
Názov exponátu: SW-3000-Eco Cut
Kompaktný CNC páliaci stroj 3x1,5m s vodnou vaňou
Za modulárnosť zariadenia a jeho osadenie plnohodnotným CNC riadením a moduláciou výkonu zdroja so systému CNC. Jednoduchá konštrukcia ho predurčuje pre nasadenie v malých a stredných podnikoch.

Cenu za tematickú výstavu EMA 2017 získal:
Vystavovateľ: ABB, s.r.o., Bratislava, SK
Výrobca: ABB, s.r.o., Bratislava, SK
Názov exponát: RacerPack baliaca linka s 3 robotmi ABB FlexPicker
Za komplexné riešenie aplikácií typu „Pick and Place“ v širokom spektre prevádzky od strojárskeho až po potravinársky priemysel.

Súčasťou veľtrhu je aj 5. ročník tematickej výstavy TECHFÓRUM 2017.
Na výstave sa zúčastňujú expozície 12 fakúlt technických univerzít Slovenskej republiky.
Tieto na veľtrhu predstavujú výsledky prác študentov, doktorantov a výskumných a vývojových pracovísk slovenských technických univerzít.
Hodnotiteľská komisia sa preto aj v tomto roku rozhodla oceniť najlepší exponát – prácu, ktorá vyniká inovačnou iskrou, kreativitou a invenciou.
Vystavovateľ: Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SK
Výrobca: Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SK
Názov exponátu: Prototyp zariadenia pre teplotný manažment Metalhydridových zásobníkov na báze Peltierových článkov
Za originalitu riešenia pri návrhu a realizácii chladiaceho zariadenia určeného na reguláciu teplôt pri uložení vodíka vo forme metalhybridov využitím peltierových článkov.

Čestné uznania Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2017 získali:
Vystavovateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, SK
Výrobca: SPU v Nitre, Technická fakulta, SK
Názov exponátu: Automatický raziaci stroj na tvárnenie plastov
Za návrh a realizáciu automatickej linky s využitím pneumatických prvkov za účelom oboznámenia študentov s problematikou tvárnenia plastov a automatizácie technologických procesov.

Vystavovateľ: Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SK
Výrobca: Ing. Michael Paštéta, SK
Názov exponátu: Návrh mechanizmu sedadla automobilu pre imobilných pasažierov
Za projekt sedadla a mechanizmu pre komfort seniorov a imobilných pasažierov v malých mestských automobiloch. Technológia sedadla je založená na fyziológií človeka. Funkčný prototyp bol umiestnený do vozidla Volkswagen UP.

obr8
Cena za veľtrh ELO SYS 2017

 

Cena za veľtrh ELO SYS 2017
Vystavovateľ: ELMAX, a.s., Žilina
Výrobca: ELMAX, a.s., Žilina
Názov exponátu: Laminátový box II. Triedy Ecostar flow BH 1300 s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním

obr3
Ocenení - Inovatívny čin roka 2016, kategória Výrobková inovácia

 

Inovatívny čin roka 2016
V súťažnej kategórii „Výrobková inovácia“ sa na tretom mieste sa umiestnil produkt spoločnosti VUKI, a.s. - Ekologický impregnant NAB/UV-1K pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením
Nové typy ekologických impregnantov majú hlavne výhody:
 väčšie mechanické spevnenie, teplotná odolnosť
 nižšie straty odkvapom v peci
 nie je potrebné prídavné spaľovacie zariadenie pre emisie
 nie je potrebné nevýbušné vyhotovenie výrobných zariadení
výrazná úspora elektrickej energie pri vytvrdzovaní

Na druhom mieste sa umiestnil produkt spoločnosti: EVPÚ, a.s. - Viacsystémový menič pre napájanie chladiarenských kontajnerov
Viacsystémový výkonový menič slúži na napájanie chladiarenských kontajnerov prepravovaných nákladnými vozňami po železnici. Umožňuje zefektívnenie prepravy kontajnerov, lebo pre zabezpečenie stabilnej teploty v priestore tovarov využíva napájanie z priebežného vedenia vlaku, čím nahrádza generátory so spaľovacím motorom.

Na prvom mieste v kategórii Výrobková inovácia sa umiestnil produkt spoločnosti:
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - Elektrónovo lúčový zvárací komplex „PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG“
Komplex je určený na plne automatizované kadenčné zváranie sériových komponentov vyrábaných z hliníkových zliatin určených pre nezávislé kúrenia elektromobilov. Zváracie zariadenie je navrhnuté na dokonalé spojenie minimálne dvoch súborov výmenníka tepla pri dosiahnutí kapacity zváraných dielov v počte 100 000 ks/rok. V ohnisku elektrónového lúča vzniká vysoká koncentrácia rýchlych elektrónov, ktoré pri dopade na miesto zváraného spoja odovzdávajú svoju kinetickú energiu, čím spôsobujú lokálny ohrev v mieste styku.

obr4
Ocenení - Inovatívny čin roka 2016, kategória Technologická inovácia

 

V súťažnej kategórii „Technologická inovácia“
Na treťom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti BIONT, a.s. - Produkčný terč určený pre diagnostiku onkologických ochorení
Cieľom návrhu, výroby a optimalizácie bolo, aby takýto terč umožnil prípravu rádiofarmák pre troch pacientov naraz, čo trojnásobne zvýšilo produktivitu práce. Navrhol a vyrobil sa veľkoobjemový terč so špecifickou konštrukciou chladenia, kde sa optimalizovali parametre výberu terčových fólii, energie protónov a úpravy vnútorných povrchov chemickým leštením.

Druhé miesto získal projekt spoločnosti SAGA - Invertorové riadenie tavenia skla
Každá silit molybdénová slučka je riadená invertorom. Jeho súčasťou je procesorová jednotka, ktorá sa stará o udržanie nastavenej teploty a zároveň komunikuje s centrálnou riadiacou jednotkou. Takýchto procesorových jednotiek môže byť zaradených pod centrálnu riadiacu jednotku väčšie množstvo.. Na grafickom rozhraní centrálnej riadiacej jednotky je zobrazený celý technologický dej v reálnom čase. Zároveň cez internet môže podávať informácie o stave procesu poverenej osobe.

Prvé miesto získal projekt spoločnosti SOVA Digital, a.s. a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity - Digitálne dvojča
Koncept je postavený na digitálnej kópii reálneho procesu, z ktorého sa kontinuálne zbierajú dáta. Systém bol vyvinutý spoločne a.s. SOVA Digital a Strojníckou fakultou STU. Digitálne dvojča samo o sebe umožňuje meniť parametre modelu, a analyzovať rôzne stavy, ktoré nastavajú v reálnej výrobe. Aplikácia dvojčaťa je vo výrobných procesoch rýchlo realizovateľná, nie je príliš nákladná. Digitálne dvojča prináša okrem zvyšovanie produktivity existujúcich procesov, odstraňovanie úzkych miest vo výrobe, znižovanie nákladov a pružnú reakciu na zmeny.

obr5
Ocenení - Inovatívny čin roka 2016, kategória Inovácia služby

 

V súťažnej kategórii „Inovácia služby“
Na treťom mieste umiestnil projekt spoločnosti PROROZVOJ, s.r.o. - Webový portál E-PRO
- je to inovatívny druh webovej služby, ktorá je určená pre samosprávy. Vďaka nemu ušetria množstvo času a aj financií pri tvorbe a následnej práci s týmito pre nich povinnými materiálmi. Strategické dokumenty, o ktorých verejnosť v súčasnosti bohužiaľ vie len veľmi málo, budú vďaka portálu E-PRO zrozumiteľnejšie aj pre bežných ľudí. Jednou z plánovaných ďalších funkcií E-PRO je umožnenie prístupu všetkým ľuďom, ktorí tu budú môcť pripomienkovať a komentovať dokumenty jednotlivých obcí a miest.

Na druhom mieste sa umiestnilo riešenie spoločnosti KPS A-Z, s.r.o. - Produktový balík služieb ECO & ENERGY INNOVATION
- je to moderný balík služieb obsahujúci systematicky koncipovaný a ucelený rozsiahly systém koordinačných, vzdelávacích a monitorizačných pravidiel a manuál pre efektívnu tvorbu a riadenie investičných projektov v oblasti ekológie a energetiky. Ide svojim obsahom o inováciu vysokého rádu s proexportným určením a vývozom know-how v rámci priorít SR.

Na prvom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia Management autobusových liniek - predstavuje komplexný informačný systém, ktorý pomocou GPS nástrojov monitoruje a vyhodnocuje pohyb asi 40 zmluvných autobusov prepravujúcich cca 8000 zamestnancov Volkswagen Slovakia na trojzmennú prevádzku z rôznych miest Slovenska. Systém poskytuje informácie o polohe vozidla, kritických dopravných situáciách, meškaniach či obsadenosti vozidla. Na ich základe je možné realizovať potrebné organizačné opatrenia a operatívne plánovanie jednotlivých zmien na výrobnej linke. Výsledkom je predovšetkým plynulá produkcia bez výpadkov. Ďalším pozitívom je najmä znižovanie emisií a kompletné odstránenie papierovej formy identifikácie zamestnancov pri nástupe do autobusov.

obr6
Ocenení - Najlepší strojársky výrobok roka 2016

 

Najlepší strojársky výrobok roka 2016
Prvým oceneným výrobkom je: Vysoko presný reduktor TS 245
Výrobca: SPINEA, s.r.o. Prešov
TS 245 je predstaviteľom nového typu vysoko presného reduktora s inovovaným výstupným ložiskom. V tejto generácií reduktorov je oddelený transformačný člen od hlavného ložiska čo prispieva k zníženiu trenia v reduktore. V porovnaní s prvou generáciou reduktorov TwinSpin došlo pri porovnateľnej veľkosti k výraznej redukcii trenia vo vnútri prevodovky. To sa prejavuje na nižších rozbehových momentoch ako aj nižšej hysterézii.
Cenu prevzal p. Vasilišin, riaditeľ

Druhým oceneným výrobkom je: PODVOZOK Y Lsso-D, Y25 Lssof-D (TVP NG-DBS)
Výrobca: Tatravagónka a.s. Poprad
Dvojnápravový bezčelníkový podvozok Y25 Lsso-D (TVP NG-DBS) s radiálne nastaviteľnými dvojkolesiami a kotúčovou brzdou pre nákladné železničné vozne a jeho modifikáciu Y25 Lssof-D (TVP NG-DBS) s ručnou brzdou pre nákladné železničné vozne.
Cenu prevzal Matáš Babík. generálny riaditeľ

Tretím oceneným výrobkom je: Luxusný nábytkový trezor BG15
Výrobca: Wertheim, s.r.o. Dunajská Streda, závod Modra
Luxusný nábytkový trezor s typovým označením BG15 sa vyrába v II. bezpečnostnej triede podľa Európskej normy EN 1143-1. Je vyrábaný zo špeciálnych bezpečnostných materiálov, ktoré zabezpečujú vysokú odolnosť voči vlámacím nástrojom a konštruovaný tak, aby ho bolo možné umiestniť do úzkych priestorov s nižšou nosnosťou podlahy.
Cenu prevzal p. Peter Hergovits, obchodný riaditeľ

obr7
Cena časopisu Strojárstvo/Strojírenství

 

Cena časopisu STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ
Za dlhodobý prínos k rozvoju strojárskeho priemyslu na Slovensku udelilo vydavateľstvo Media/ST cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství spoločnosti MATADOR Holding.
Za prínos k rozvoju strojárstva, špeciálne k úspešnej transformácii pôvodne gumárenskej firmy na úspešného producenta a dodávateľa komponentov do automotive.

TEXT/FOTO Michal Múdrý