odpad1maleCieľom celoštátnej konferencie bolo oboznámiť účastníkov so súčasným stavom a perspektívami riešenia prerokovávaných otázok i problematiky v odpadovom hospodárstve na Slovensku.

V bohatom programe podujatia prednášajúci priblížili aktuálny stav v realizácii legislatívnych opatrení v oblasti nakladania s odpadmi, environmentálnymi záťažami, problematiku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a podobne.

Transpozícia rámcovej smernice o odpadoch

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98 ES z 19. 11. 2008 o odpadoch a zrušení určitých smerníc je účinná od decembra 2008. Jej transpozícia sa mala v krajinách EÚ uskutočniť do 24 mesiacov od účinnosti smernice, t. j. 12. 12. 2010. Na Slovensku sa transpozícia ešte neuskutočnila…

Dňa 15. 3. 2011 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovných skupín na prípravu nového zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov. Predloženie návrhu nového zákona o odpadoch sa plánuje predložiť na schválenie do parlamentu do konca roka 2011. V Česku či Rakúsku podobný zákon už prijali…

Hierarchia odpadového hospodárstva

Odpad prestáva byť odpadom, ak prejde činnosťami zhodnocovania a spĺňa osobitné kritériá vypracované v súlade s týmito podmienkami.

Päťstupňová hierarchia:odpad2

– predchádzanie vzniku odpadov

– príprava na opätovné použitie

– recyklácia

– iné zhodnocovanie, napr. energetické

– zneškodňovanie (len výnimočne).

Enviro záťaže

Podľa programového vyhlásenia vlády SR je jednou z jej priorít v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie environmentálnych záťaží. Za takúto záťaž sa považuje znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.

V SR sa v súčasnosti nachádza 256 kontaminovaných lokalít, ktoré predstavujú závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Okrem týchto lokalít bolo identifikovaných 878 pravdepodobných environmentálnych záťaží, 682 lokalít bolo identifikovaných ako sanované, prípadne rekultivované. Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje návrh zákona o enviro záťažiach, ktorý je v súčasnosti vo vysokom štádiu rozpracovania (medzirezortné pripomienkové konanie). Napriek pretrvávajúcemu nedostatku finančných prostriedkov na riešenie problematiky enviro záťaží sa proces ich prieskumu a sanácie úspešne rozbieha vďaka použitiu súkromných zdrojov, prostriedkov Štátneho rozpočtu a Environmentálneho fondu.

Trendy v nakladaní s odpadom

Filozofia odpadovej politiky Rámcovej smernice EP a Rady 2008/98 ES o odpadoch je založená na recyklujúcej spoločnosti, ktorá sa vyhne plytvaniu a využíva zdroje, ktoré sa nachádzajú v odpade.

Podmienky pre nakladanie s vybranými komoditami a výrobkami sa postupne sprísňujú, čo prirodzene prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Zlepšovanie výsledkov zhodnocovania vybratých komodít si vyžiada zefektívnenie systému zberu a triedenia vybraných prúdov odpadov. V tomto prípade je dôležitá aj finančná podpora obcí pri zabezpečovaní separovaného zberu komunálneho odpadu.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia spoločností, ktoré pracujú v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, prevádzkovatelia zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a pracovníci verejnej správy, študenti SjF STU v Bratislave a pracovnici skúšobní a chemických laboratórií, ako aj ďalší odborníci a záujemcovia o problematiku.

 

TEXT/FOTO: dr. Pavol Klucho