Povrchove_upravy V marci sa v Prahe už po tridsiaty siedmy krát uskutočnila konferencia Projektování a provoz povrchových úprav, na ktorej si vymenili odborné poznatky projektanti a technológovia z lakovní, galvanizovní a zinkovní s dodávateľmi zariadení a výrobcami farbív.

 

Konferencia sa každoročne koná v spolupráci s odbornými spoločnosťami, ako Asociace korozních inženýrů, Českou společností pro povrchové úpravy, Asociací českých a slovenských zinkoven, Asociací výrobců nátěrových hmot ČR, pracovníkov vysokých škôl, České inspekce životního prostředí, Státního zdravotního ústavu, Strojírenského zkušebního ústavu, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a ďalších. Organizátori spolupracujú aj so Slovenskou spoločnosťou povrchových úprav.

Účastníkov stretnutia zaujali poznatky z výskumu vysokých škôl (VŠCHT Praha, FCHT Univerzity Pardubice) a novinky v technológiách a zariadeniach pre povrchové úpravy, ktoré kladú dôraz na boj proti korózii, úsporu energií, bezpečnosť či zlepšenie vzhľadu výrobkov. Prepojenie s právnymi predpismi o emisných limitoch, odpadových vodách, nebezpečných chemických látkach a zmesiach, požiarnej bezpečnosti stavieb a prevencii na zamedzenie závažných havárií dalo ucelený pohľad na prevádzku a ponúklo riešenie pre prax. K tomu veľkou mierou prispeli svojimi prezentáciami aj české a zahraničné firmy.

REACH priniesol povinnosti a obmedzenia

Ing. Jana Eliášová v spolupráci s Ing. Milanom Maxom účastníkov oboznámila s povinnosťami plynúcimi z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok (Nariadenie REACH), najmä v zameraní na povinnosti následných užívateľov. Za najvýznamnejšiu povinnosť považujú zdieľanie informácií. Ak poskytne následný užívateľ svojmu dodávateľovi kvalitné informácie o použití látky, môže očakávať, že jeho použitie bude zahrnuté do scenára expozície a následnému užívateľovi tým odpadne povinnosť vypracovávať scenár expozície, čo mu veľmi uľahčí vypracovanie bezpečnostných listov.

Aktuálny stav a vývoj v oblasti technológie chemického niklovania záujemcom priblížil Ing. Ladislav Obr z Českej společnosti pro povrchové úpravy (ČSPÚ). Predseda ČSPÚ na záver svojho príspevku skonštatoval, že zvýšené požiadavky na technológiu chemického niklovania a nové smernice EÚ v oblasti životného prostredia, vrátane zákazu použitia i stopového množstva stabilizujúcich a lesk tvoriacich prísad obsahujúcich olovo, ortuť a kadmium, vyvolali potrebu nových, progresívnych a vysoko stabilných niklovacích kúpeľov.

Praha2Korózia sa stále podceňuje

S príspevkom „Vliv specifických prostředí na životnost různych typů povlaků“ vystúpila Ing. Hana Geiplová. Správny výber protikoróznej ochrany vyplýva zo zhodnotenia všetkých technických, ekonomických a ekologických hľadísk a je nutné riešiť ho v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Vo svojej praxi sa stretávame s celým radom prípadov korózneho poškodzovania materiálov a/alebo povrchových úprav a so znížením ich predpokladanej životnosti. V mnohých prípadoch je toto korózne poškodenie spôsobené nedostatočnými znalosťami projektantov a ďalších pracovníkov, ktorí zásadne podceňujú túto problematiku.

S niektorými vyššie spomínanými príspevkami z podujatia sa budete môcť bližšie oboznámiť aj na stránkach nášho časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

Program konferencie zakončila exkurzia do novej lakovne a galvanizovne závodu Aero Vodochody. Toto prepojenie teoretických a praktických poznatkov bolo veľmi vítaným spestrením konferencie.

 

TEXT: Michal Múdrý

FOTO: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc.