Veda, výskum

obr1Zväz Slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je záujmovým občianskym združením, ktoré združuje odborné spoločnosti zamerané na činnosť v oblasti vedy a techniky. Zväz vznikol dňa 17. 3. 1990 transformáciou bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti.

okmPrinášame vám ponuku vzdelávacích programov v oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a akreditácie laboratórií zabezpečovaných Slovenským metrologickým ústavom.

obr1

Na začiatku 21. storočia sme svedkami prudkého rozvoja informačných bezdrôtových technológií. Naše storočie by sme mohli nazvať i storočím bezdrôtovej revolúcie, ktorá nám zabezpečuje rýchlejší, bohatší a pohodlnejší život. Denne sme vystavení nespočetným zdrojom, ktoré generujú elektromagnetické polia (EMP).

Bolo by zaujímavé spočítať, koľkokrát denne sme v úzkom kontakte alebo v blízkej zóne elektrických prístrojov a technických zariadení generujúcich elektro­magnetické žiarenie. Dôsledkom tohto faktu sú rôzne ochranné opatrenia, ktoré by mali viesť k zníženiu veľkosti EMP, resp. k zníženiu stup­ňa zaťaženia EMP, ktoré nás denne stále viac obklopuje.

obr2mElektroenergetika predstavuje jedno z ekonomicky najsilnejších a najstabilnejších odvetví národného hospodárstva, ktoré bude stále potrebovať nových odborníkov. V posedných rokoch je však badateľný pokles záujmu zo strany žiakov, či už základných alebo stredných škôl, o štúdium technických odborov a teda aj elektroenergetiky.

9. 8. 2011
Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci výzvy na projekty transferov technológií financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej Únie rieši projekt využitia prebytočného tepla z kogeneračných zariadení. V Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave budujeme laboratórium so zameraním na využitie obnoviteľných zdrojov energie. V tomto laboratóriu s rôzne detašovanými pracoviskami budujeme pre výskumné a pedagogické účely rôzne zariadenia – funkčné modely technológií.

 

8. 8. 2011

Na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave budujeme laboratórium zamerané na využitie energie obnoviteľných zdrojov ako aj na iné nové progresívne technológie. Toto laboratórium slúži potrebám výskumu, ako aj výučbovému procesu zameranému na energetické zdroje a premeny a nekonvenčné zdroje energie, pričom ponúka tiež možnosti aplikácií bakalárskych, inžinierskych, ako aj dizertačných prác, v rámci ktorých sa zveľaďuje. U študentov sa tešia obľube i témy z tejto oblasti aplikované do tímových projektov. V laboratóriu sú zastúpené rôzne technológie v podobe funkčných modelov ktoré môžu byť sledované v rôznych voliteľných prevádzkových stavoch, čo pri exkurziách do reálnych energetických prevádzok spravidla nie je možné. Všetky zariadenia sú v istej miere finalizácie, i keď nikdy sa nedá povedať, že už sú hotové, nakoľko stále nové myšlienky a experimenty prinášajú nové potreby zmien.