Veda, výskum

obr1Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín organizuje 11. ročník Trenčianskeho robotického dňa. Medzinárodná prehliadka tvorby mladých nadšencov v robotike sa uskutoční 20. 4. - 21. 4. 2016 na výstavisku Expo Center, a. s., v Trenčíne.
Súťaže TRD prebiehajú v štyroch kategóriách: Driver A, Driver B, Skladačky robotov a Free style. V kategórií Driver A je úlohou robota prejsť v čo najkratšom čase po vymedzenej dráhe. Driver B má naviac jeden úsek dráhy pieskový základ a jeden je so stúpaním. Kategória Skladačky robotov je určená pre najmenších, kde predstavujú robotov, zložených z robotických stavebníc. Free style prezentuje robotov bez obmedzenia a je otvorený pre nápady a hľadanie súvislostí v robotike.

obr1Zväz Slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je záujmovým občianskym združením, ktoré združuje odborné spoločnosti zamerané na činnosť v oblasti vedy a techniky. Zväz vznikol dňa 17. 3. 1990 transformáciou bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti.

okmPrinášame vám ponuku vzdelávacích programov v oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a akreditácie laboratórií zabezpečovaných Slovenským metrologickým ústavom.

obr1

Na začiatku 21. storočia sme svedkami prudkého rozvoja informačných bezdrôtových technológií. Naše storočie by sme mohli nazvať i storočím bezdrôtovej revolúcie, ktorá nám zabezpečuje rýchlejší, bohatší a pohodlnejší život. Denne sme vystavení nespočetným zdrojom, ktoré generujú elektromagnetické polia (EMP).

Bolo by zaujímavé spočítať, koľkokrát denne sme v úzkom kontakte alebo v blízkej zóne elektrických prístrojov a technických zariadení generujúcich elektro­magnetické žiarenie. Dôsledkom tohto faktu sú rôzne ochranné opatrenia, ktoré by mali viesť k zníženiu veľkosti EMP, resp. k zníženiu stup­ňa zaťaženia EMP, ktoré nás denne stále viac obklopuje.

obr2mElektroenergetika predstavuje jedno z ekonomicky najsilnejších a najstabilnejších odvetví národného hospodárstva, ktoré bude stále potrebovať nových odborníkov. V posedných rokoch je však badateľný pokles záujmu zo strany žiakov, či už základných alebo stredných škôl, o štúdium technických odborov a teda aj elektroenergetiky.

9. 8. 2011
Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci výzvy na projekty transferov technológií financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej Únie rieši projekt využitia prebytočného tepla z kogeneračných zariadení. V Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave budujeme laboratórium so zameraním na využitie obnoviteľných zdrojov energie. V tomto laboratóriu s rôzne detašovanými pracoviskami budujeme pre výskumné a pedagogické účely rôzne zariadenia – funkčné modely technológií.