Veda, výskum

Exponát zo Zážitkového cetra Aurelium FOTO CVTI SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:
Osobnosť vedy a techniky
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Popularizátor vedy
Vedecko-technický tím roka

lhtDve laboratórne haly Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach majú prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov a zabezpečiť, aby sa výsledky výskumov uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi. Prototypové a inovačné centrum (PaIC) Strojníckej fakulty (SjF) a Laboratórium excelentného výskumu Stavebnej fakulty slávnostne otvorili v utorok 20. novembra.

PSPPotreba užšieho prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou je na Slovensku akútna. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracuje v inom v odbore, ako vyštudovali, až 57 percent absolventov. Až 35 percent absolventov pracuje aj napriek univerzitnému vzdelaniu na stredoškolských pozíciách. Firmy na Slovensku volajú stále viac po tzv. profesijných bakalároch. Po ukončení prvého stupňa vzdelania pokračuje u nás v štúdiu až 90 percent študentov. Oproti tomu v krajinách Európskej únie ide po bakalárskom stupni do praxe väčšina absolventov. Ako teda užšie prepojiť vysokoškolské štúdium s praxou? Na tieto otázky hľadali odpoveď aj účastníci Konferencie k profesijne orientovanému VŠ školstvu, ktorá sa konala v Bratislave pod záštitou EÚ.

APBFirmy na Slovensku by privítali vyšší počet absolventov, ktorí by po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia odchádzali priamo do praxe. Je to trend, ktorý je vo vyspelých krajinách, na rozdiel od Slovenska, zavedený už dlhé roky. Už počas štúdia by malo ísť o úzke prepojenie teórie s praxou. To znamená, že časť štúdia by bola umiestnená priamo vo firme resp. u budúceho zamestnávateľa. Jednou z univerzít, ktorá do svojho programu zaradila študijný odbor profesijný bakalár je STU v Bratislave, Strojnícka fakulta.

obr1Organizovanie pravidelných olympiád na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa stalo už tradičným podujatím, na ktorom sa stretáva veľké množstvo stredoškolákov z celého Slovenska. Strojárska olympiáda v tomto roku prebiehala od decembra 2017 do februára 2018, kedy bolo na fakulte zorganizované finálové kolo. Tohto roku to bol už jedenásty ročník Strojárskej olympiády a štvrtý ročník Grand Prix, ako i ďalšie akcie podporujúce základnú ideu podujatia „študuj strojarinu“.

obr1

Workshop s týmto zameraním sa konal na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Usporiadateľom, SjF STU a CENTIRE, s. r. o. Bratislava, sa podarilo na tento workshop s názvom OpenMAKER pozvať sedem spíkrov z týchto firiem: SjF STU, Matador Holding, Sova Digital, Spinea Technologies a VUJE.