Veda, výskum

APBFirmy na Slovensku by privítali vyšší počet absolventov, ktorí by po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia odchádzali priamo do praxe. Je to trend, ktorý je vo vyspelých krajinách, na rozdiel od Slovenska, zavedený už dlhé roky. Už počas štúdia by malo ísť o úzke prepojenie teórie s praxou. To znamená, že časť štúdia by bola umiestnená priamo vo firme resp. u budúceho zamestnávateľa. Jednou z univerzít, ktorá do svojho programu zaradila študijný odbor profesijný bakalár je STU v Bratislave, Strojnícka fakulta.

obr1Organizovanie pravidelných olympiád na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa stalo už tradičným podujatím, na ktorom sa stretáva veľké množstvo stredoškolákov z celého Slovenska. Strojárska olympiáda v tomto roku prebiehala od decembra 2017 do februára 2018, kedy bolo na fakulte zorganizované finálové kolo. Tohto roku to bol už jedenásty ročník Strojárskej olympiády a štvrtý ročník Grand Prix, ako i ďalšie akcie podporujúce základnú ideu podujatia „študuj strojarinu“.

obr1

Workshop s týmto zameraním sa konal na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Usporiadateľom, SjF STU a CENTIRE, s. r. o. Bratislava, sa podarilo na tento workshop s názvom OpenMAKER pozvať sedem spíkrov z týchto firiem: SjF STU, Matador Holding, Sova Digital, Spinea Technologies a VUJE.

trd1Už 13. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov, Trenčiansky robotický deň, sa v polovici februára uskutočnil v areáli Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne.

klucho soos 1Dňa 25. januára 2018 sa konala vo vedeckej kaviarni v Centre vedecko-technických informácií SR prednáška spojená s diskusiou nášho významného vedca, strojára-konštruktéra a uznávaného odborníka v oblasti výskumu a vývoja progresívnych technológií zhodnocovania odpadu prof. Ing. Ľubomíra ŠOOŠA, PhD, dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

titulnyParalelné kinematické štruktúry sú zložité mechatronické sústavy slúžiace na polohovanie a orientáciu manipulačných a technologických efektorov. Ich vývoj súvisí s nástupom nových progresívnych technológií, hlavne vysokorýchlostného obrábania a vysokorýchlostnej manipulácie. Článok stručne opisuje aktuálny stav v oblasti vývoja mechanizmov s paralelnou kinematickou štruktúrou prebiehajúceho v posledných rokoch na Katedre automatizácie a výrobných systémov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.