obr2mElektroenergetika predstavuje jedno z ekonomicky najsilnejších a najstabilnejších odvetví národného hospodárstva, ktoré bude stále potrebovať nových odborníkov. V posedných rokoch je však badateľný pokles záujmu zo strany žiakov, či už základných alebo stredných škôl, o štúdium technických odborov a teda aj elektroenergetiky.

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU sa snaží o zvýšenie záujmu o energetiku ako takú aj prostredníctvom rôznych aktivít pre žiakov základných a stredných škôl. V rámci projektu KEGA „Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách“ organizuje semináre a exkurzie, ktorými popularizuje problematiku elektroenergetiky. Projekt je koncipovaný tak, aby prebudil záujem o  štúdium technických smerov už na základnej škole nenásilnou a zábavnou formou. Následné pokračovanie v prehlbovaní záujmu na strednej škole sa považuje za kľúčové pre opätovné zvýšenie počtu študentov.

 

Edukačný portál

Súčasťou projektu je aj edukačný portál www.oze.stuba.sk, kde žiaci aj učitelia nájdu informácie o energii, obnoviteľných zdrojoch, alternatívnych pohonoch, rôzne edukačné videá a hry, na ktorých tvorbe spolupracujeme aj s ME ÚEF FEI STU. Súčasťou je aj minimapka OZE, kde sú jednoduchou a hravou formou predstavené jednotlivé druhy OZE.

obr1m

Vytvorený internetový portál „Obnoviteľné zdroje energie“ je voľne dostupný na www.oze.stuba.sk. Nosnými časťami portálu sú sekciepre učiteľov, študentov základných a stredných škôl a verejnosť. Vytvorený portál propaguje vzdelávacie aktivity, e-learningové a popularizačné moduly. V sekcii „Pre učiteľov“ sú k dispozícii informácie o aktivitách, ktoré boli v rámci  projektu vykonané (exkurzie, školenia a pod.) a informácie o súťažiach. Pre žiakov základných škôl bol v rámci sekcie „Pre študentov“ vytvorený animovaný interaktívny vzdelávacích modul, v ktorom sú umiestnené výukové hry a kvízy pre väčšiu atraktívnosť pre žiakov. Deti majú možnosť hravou formou sa niekoľkými spôsobmi dozvedieť prvé informácie z oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Edukačné hry, ktoré sú na portáli k dispozícii využívajú vedomosti získané v rámci interaktívneho vzdelávacieho modulu. V sekcii „Pre študentov stredných škôl“ sú k dispozícii informácie o exkurziách a o možnostiach štúdia energetiky na vysokej škole. Pre tieto potreby bolo spracované informačné video o študijnom programe Elektroenergetika. Študenti sa tu v krátkom spote dozvedia informácie o možnostiach a priebehu štúdia, majú možnosť nazrieť do učební a laboratórií, v ktorých prebieha výučba. Video je dostupné na: www.oze.stuba.sk/elektroenergetika-na-fei.

V rámci projektu sa organizuje aj súťaž „Energia v tvojom regióne. Tento rok sa do nej zapojilo 328 žiakov zo 41 škôl z celého Slovenska. Žiacke práce boli vystavené na medzinárodnom vedeckom podujatí Energetika 2012.

Projekt presvedčil, že ako zo strany študentov a žiakov, tak aj zo strany učiteľov je záujem o problematiku energetiky a obnoviteľných zdrojov energie. Samotný počet študentov, ktorý sa zúčastnili seminárov a exkurzií alebo súťaže je toho dôkazom.

 

Poďakovanie

Projekt vznikol vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci riešenia projektu KEGA 018STU-4/2012, Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách

 

TEXT/FOTO: prof. Ing. František Janíček, PhD., Mgr. Miroslava Smitková, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave