Exponát zo Zážitkového cetra Aurelium FOTO CVTI SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:
Osobnosť vedy a techniky
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Popularizátor vedy
Vedecko-technický tím rokaCenu za vedu a techniku v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky
Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov SAV
Za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov
Prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH, Národný ústav detských chorôb
Za mimoriadny odborný a pedagogický vedecko-výskumný prínos v oblasti ortopédie
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení
Ing. Juraj Gigac, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a. s.
Za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality baliacich, grafických a špeciálnych papierov, vyššie využitie recyklovaných vlákien, zníženie spotreby chemikálií a vody
MUDr. Adriana Šimková, PhD., dr. med. PV, s.r.o
Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, II. Chirugická klinika SZU FNsP
Za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a vznik gastroenterochirurgickej katedry SZU
Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV
Za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi
Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Za celoživotné zásluhy o rozvoj strojárstva, experimentálnej mechaniky a mechatroniky
Ing. Peter Michlík, CSc., Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.
Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v Slovenskej republike a zahraničí.
Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav
Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika a Univerzitná nemocnica
Za výskum v oblasti nemotorických a prodromálnych prejavov Parkinsonovej choroby
Ing. Jaroslav Ilončiak, EVPÚ, a. s.
Za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel
Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, Technická univerzita v Košiciach
Za prínos pre rozvoj vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií a za projektovú činnosť

Popularizátor vedy
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Za popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a mimoriadne výsledky vo svojej vedecko-výskumnej práci
Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Za dlhoročnú popularizáciu priemyselného výskumu a vývoja a presadzovanie nástrojov inovačného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky
Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., Metalografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj UssE
Za dlhoročnú spoluprácu a odbornú podporu študentov vysokých škôl v oblasti hutníctva kovov a popularizácie duálneho vzdelávania.

Vedecko-technický tím roka
Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc., Chemický ústav SAV
Za vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky
Tím Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu
Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s.
Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku
Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Biomedicínske centrum SAV
Za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie