obr1

Workshop s týmto zameraním sa konal na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Usporiadateľom, SjF STU a CENTIRE, s. r. o. Bratislava, sa podarilo na tento workshop s názvom OpenMAKER pozvať sedem spíkrov z týchto firiem: SjF STU, Matador Holding, Sova Digital, Spinea Technologies a VUJE.


V úvode Ľubomír Billý predstavil firmu Centire, s. r. o., jej aktivity a projekt OpenMAKER, zameraný na inovácie vo firmách. Projekt združuje spoločnosti, ktoré majú záujem o spoluprácu pri riešení inovácií vo výrobe a technologických procesoch.

Ponuka spolupráce SjF STU pre prax
Vo svojom obšírnom príspevku sa Juraj Beniak zo SjF STU zameral na spoluprácu firiem a univerzít pri transfere inovácií do praxe.
Uviedol tieto formy spolupráce s praxou:
- spoločné projekty financované z externých zdrojov (štrukturálne fondy, ostatné podporné schémy EÚ),
- zakladanie spoločných združení,
- klastre, výskumné a kompetenčné centrá,
- hospodárske zmluvy, zmluvy o dielo, bilaterálne projekty,
- predaj licencií, licenčné zmluvy,
- spin-off podniky,
- doktorandské štúdium – podpora a financovanie zo strany podnikov (zahraničie),
- materiálová podpora – strojové, prístrojové, materiálové a softvérové zabezpečenie pre univerzitu.
Autor prednášky ďalej uviedol vývoj udelených patentov, podaných prihlášok patentov, domáce i zahraničné. Od roku 2012 do roku 2016 bolo udelených celkovo 574 patentov.
Uviedol, že na STU existuje Kancelária spolupráce s praxou (KPS) ako špecializované univerzitné pracovisko Know-how centra STU.

Problémy a slabé miesta výskumu a spolupráce
- Verejné obstarávanie,
- Veľké administratívne zaťaženie výskumných pracovníkov,
- Náročná príprava projektov,
- Špecifikácia zabezpečenia výskumu (stroje, prístroje, materiál) - tri alebo viac rokov vopred je potrebné „špecifikovať“ vývoj projektu a technológií,
- Podpora vedy a výskumu na Slovensku – široký záber podporovaných oblastí vzhľadom na veľmi obmedzené zdroje financovania,
- Problematika výchovy odborníkov v potrebných oblastiach – zlá stratégia financovania školstva.
Prednášajúci poukázal aj na možnosti zlepšenia stavu, a to priamym financovaním bakalárov/inžinierov/doktorandov zo zdrojov súkromných spoločností – priama výchova absolventov – tzn. riešenie problematík zadaných firmou, ďalej priame financovanie výskumu a nutnosť väčšej podpory, respektíve zmeny podpory štátu.
Na SjF STU sa výskumom zaoberajú jednotlivé Ústavy, ktorých je spolu sedem plus Koordinačné centrum odborného vzdelávania s moderne vybavenými školiacimi strediskami pre výrobnú a podnikateľskú sféru školenia v oblastiach
- Priemyselnej údržby,
- Automatizácie a priemyselnej informatiky,
- Hydraulické systémy a pneumatické systémy,
- Čítanie technickej dokumentácie, technická normalizácia,
- Základy priemyselnej robotiky,
- Základy elektrotechniky.
Školenia sú určené pre cieľové skupiny: operátor výroby, technici a majstri výroby, majstri údržby a údržbári na prevádzkach, stredný manažment, inžinieri.

obr2

Príklady úspešnej spolupráce s vysokými školami
PROJEKTY VUJE( Výskumný ústav jadrových elektrární, š. p.)
VUJE (prednášajúci Branislav Hatala) sa zaoberá zvyšovaním energetickej bezpečnosti a efektívnosti - BETA, technickou asistenciou v oblasti jadrovej bezpečnosti, ochranou obyvateľstva Slovenska pred účinkami elektromagnetických polí, zvyšovaním bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti, ako sú výpočty štandardov pre návrh seizmicky odolných nádrží naplnených kvapalinou v JE a v iných priemyselných oblastiach.

VÝSKUMNÉ PROJEKTY - APVV
Medzi tieto projekty patria:
- Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych stavov JE, zvýšenie účinnosti elektrickej energie v prenosovom systéme
- Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovovanie a optimalizáciu nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania. Teraz sa vyraďujú v JE Jaslovské Bohunice komíny.
Medzi dôležité výskumné centrum patrí ALLEGRO, v ktorom sú aktívnymi partnermi SAV, Elektrotechnická a Strojnícka fakulta STU.

Možnosti pri vytváraní projektových partnerstiev na SjF STU
Tejto oblasti sa venoval Ľubomír Šooš, ktorý uviedol dve oblasti - oblasť vzdelávania a oblasť vedy a techniky.
Oblasť vzdelávania zahŕňa základné školy, stredné školy – projekt strojárskej olympiády, štúdium profesijný bakalár v automobilovom priemysle (VW), Ing. A - inžinier v automobilovom priemysle.
V partnerstvách v oblasti VaT sa zameral na spoluprácu SjF STU v Bratislave s praxou v strojárstve, automobilovom priemysle, energetike a v oblasti životného prostredia.
V automobilovom priemysle je SjF STU jediná fakulta, ktorá sa zapojila do všetkých súťaží Študentských formúl.
V Centre excelentnosti so SAV sa zaoberá vývojom nových kompozitných materiálov - CEKOMAT.
Zo strojárskych spoločností vyzdvihol spoluprácu s Kinex Bearings Bytča.
V automobilovom priemysle spolupracuje fakulta s týmito firmami:
- BOGE RUBBER ELASTOMETAL Trnava
- ZF Slovakia, Trnava
- CONTINENTAL AUTOMOTIVE Slovakia ,Zvolen
- VW Slovakia, Bratislava
- SCHAEFFLER, Skalica
Medzi ďalšie projekty patria Integrované výskumné centrum recyklácie autovrakov (IcRA) alebo Projekt linky pre zber a úpravu starých vozidiel v ŽOS EKO.

Spolupráca v energetike
Inšpekčný stend pre monitorovanie vyhoreného jadrového paliva SVYP – 440.

V oblasti životného prostredia
Centrum excelentnosti
- Národné centrum obnoviteľných zdrojov
- Vývoj nových technológií strojov.

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho , SSTT Bratislava