obr1Zväz Slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je záujmovým občianskym združením, ktoré združuje odborné spoločnosti zamerané na činnosť v oblasti vedy a techniky. Zväz vznikol dňa 17. 3. 1990 transformáciou bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti.

Najvyšším orgánom Zväzu je RADA ZSVTS, zložená zo zástupcov všetkých členských odborných spoločností (OS). Rada volí spomedzi svojich členov štatutárnych zástupcov a orgány Zväzu - Predsedníctvo a Kontrolnú komisiu. Na čele Zväzu stojí prezident ZSVTS ako prvý štatutárny zástupca organizácie.
ZSVTS reprezentuje viac ako 20 tisíc inžinierov, doktorov a technikov združených vo viac ako 40 odborných spoločnostiach. Ich členská základňa je tvorená pracovníkmi v podnikoch, na vysokých a stredných školách, vo výskumných ústavoch a v slobodných povolaniach. Medzi členmi je aj 700 kolektívnych členov vo väčších podnikoch a spoločnostiach.
Poslaním ZSVTS je podporovať činnosti členských vedeckotechnických spoločností pri šírení vedecko- technických poznatkov, propagovať činnosť vedcov a technikov na Slovensku, podporovať medzinárodnú spoluprácu na poli vedy a techniky a pod.
Zväz oslávil v roku 2015 svoje 25. výročie vzniku. Pri tomto významnom jubileu zhodnotil svoju veľmi úspešnú činnosť na poli vedy a techniky a vydal Programové vyhlásenie ZSVTS na roky 2015 - 2018.Tento dokument bol schválený na zasadnutí najvyššieho orgánu Zväzu - Rady ZSVTS dňa 4. septembra 2015.
Zväz si v tomto funkčnom období štyroch rokov kladie za cieľ pokračovať pri plnení svojho poslania ako reprezentanta spoločenstva odborných vedecko – technických organizácií, bude kontinuálne nadväzovať na pozitívne výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom období, posilňovať svoju ekonomickú stabilitu rozvojom efektívnych aktivít a činností s cieľom prispieť k rozvoju vedy a techniky na Slovensku.
Dňa 10. 12. 2015 bolo zvolané Predsedníctvo ZSVTS a 11. 12. 2015 93. zasadnutie Rady ZSVTS, na ktorej si členovia vypočuli a zhodnotili plnenie úloh za druhý polrok 2015 a zároveň schválili plán na rok 2016 v týchto oblastiach:
- veda a technika
- rozvoj a investície
- ekonomika
- zahraničné styky
Zväz sa v roku 2016 zameria hlavne na oblasť vedy, techniky a vzdelávania, zahraničné styky, hospodárenia a rozvoja majetkovej základne, podporu činností členských organizácií (ČO),organizácie plánovania a komunikácie.

obr2

ODBORNÉ SPOLOČNOSTI ZSVTS
V súčasnosti je v ZSVTS združených a zaregistrovaných 45 Odborných spoločností (OS) so širokým odborným zameraním a silným profesionálnym zázemím.
Podľa odborného zamerania hlavnej činnosti možno členské organizácie rozčleniť do šiestich skupín:
- Spoločensko-prírodné zameranie (1)
- Prírodné vedy (2)
- Spoločensko - technické aktivity (6)
- Prevažujúce aktivity spoločenských vied (6)
- Prírodovedno – technické zameranie (11)
- Technické zameranie (19).
Z takéhoto rozdelenia vyplýva, že až 36 subjektov – odborných spoločností, má vo svojej činnosti technický prvok, 14 subjektov má členov orientovaných najmä na prírodné vedy a 14 (OS) na spoločenské vedy.
Uvádzame názvy niektorých OS, ktoré patria do skupiny spoločností s technickým zameraním:
Asociácia technických diagnostikov, Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, Slovenská spoločnosť údržby, Slovenská strojárska spoločnosť, Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Slovenská zváračská spoločnosť, Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku, Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku a ďalšie.

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT) bola založená v roku 1971 pri Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie. Do ZSVTS vstúpila v septembri 1992.
Hlavnou úlohou SSTT je prenos najnovších poznatkov multidisciplinárnej vedy tribológia do praxe. Úlohou členov SSTT je uplatňovanie týchto poznatkov prostredníctvom tribológie a tribotechniky vo všetkých odboroch svojej činnosti, ku ktorým patrí starostlivosť o základné prostriedky, stavebné stroje a mechanizmy, dopravné prostriedky, strojárstvo, automobilový , chemický, ropný, petrochemický ,papierenský, potravinársky priemysel atď.
Nové poznatky z tribológie a tribotechniky získavajú členovia SSTT v kvalifikačných tribologických kurzoch stupeň I., II. a III. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív, seminároch, konferenciách, sympóziách, dňoch novej techniky, v poradenskom a konzultačnom centre SSTT a pod.
K najväčším akciám SSTT treba zaradiť organizovanie medzinárodného sympózia INTERTRIBO. Dosiaľ sa ich uskutočnilo desať. Všetky boli zamerané na aktuálne problémy trenia opotrebovania a mazania.
Na sympóziách sa zúčastnili špičkoví odborníci, tribológovia a tribotechnici nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších krajín Európy a zo zámoria (USA, Japonsko, Austrália).
Hlavnými domácimi aktivitami SSTT sú organizovanie rôznych odborných seminárov, dní novej techniky, workshopov a trojdňových kurzov s názvom TRIBOTECHNIK I., II. a III. s možnosťou vykonania certifikačnej skúšky personálu v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008.
Odborníci, členovia SSTT v rámci Poradenského a konzultačného centra SSTT pri ZSVTS poskytujú služby v odbore tribológia a tribotechnika nielen svojim členom, ale aj iným záujemcom, ktorí toto centrum vyhľadajú a s potrebou prekonzultovať niektoré tribologické otázky a problémy v ich podniku.
SSTT je členom medzinárodnej mimovládnej organizácie ITC (International Tribology Council - Medzinárodná Tribologická Rada) so sídlom v Londýne a členovia SSTT zastávajú funkcie vo vrcholových orgánoch tejto organizácie.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRE ROK 2016
SSTT v tomto roku plánuje uskutočniť tieto hlavné podujatia:
- Kurzy TRIBOTECHNIK I. a II. pre záujemcov z rôznych podnikov a inštitúcií
- XII. Medzinárodnú česko-slovenskú konferenciu MAZANIE V MODERNOM PRIEMYSELNOM PODNIKU, v dňoch 13. – 15. apríla 2016 v hoteli SKI, Nové Město na Moravě.
- Medzinárodnú konferenciu KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV, počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, máj 2016
Okrem týchto hlavných podujatí sa bude SSTT venovať prezentácii svojej činnosti vo významných priemyselných podnikoch a ponúkať im naše služby v rámci Poradenského a konzultačného centra SSTT.

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava