Zajac

V budove Slovenskej filharmónie počas slávnostného večera v prítomnosti prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedu vlády SR Eduarda Hegera si prevzali osobnosti slovenskej vedy a pedagogiky ocenenia ESET Science Award. Podujatie sa konalo v rámci Týždňa veda a techniky, na sklonku lanského roka.

Prestížne vedecké ocenenie ESET Science Award, ktoré už po tretí rok skladá poctu špičkovým osobnostiam, udeľuje medzinárodná komisia, ktorej predsedal laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne. Ocenenia ESET Science Award je udeľované v troch kategóriách - Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Práve v tretej kategórií – Výnimočný vysokoškolský pedagóg si ocenenie prevzal – Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technickej univerzity v Košiciach

Jozef Zajac, je na poste dekana od roku 2013 a reprezentuje svoju funkciu ako uznávaná národná aj medzinárodná osobnosť. V roku 1994, ako absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach, Strojníckej fakulty úspešne obhájil na svojej materskej fakulte titul „CSc.“ a to v študijnom odbore Strojárska technológia. Po šesť ročnom pôsobení v praxi v nadnárodných strojárenských spoločnostiach Cincinnati Milacron a Cimcool Industrial Products, kde sa uplatnil vďaka vynikajúcim teoretickým vedomostiam, ktorými prevyšoval absolventov zahraničných univerzít sa v roku 2003 s bohatými skúsenosťami vrátil na Fakultu výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove. Tu nasledujúcich 10 rokov pôsobil ako vedúci Katedry výrobných technológií. Následne v roku 2004 úspešne habilitoval v odbore Výrobné inžinierstvo a v roku 2008 úspešne inauguroval v odbore Výrobné technológie.

zajac 2

Vysokoškolský učiteľ, ktorý nerobí vedu, je len obyčajným replikátorom toho, čo sa dá nájsť v knihách, resp. na internete. Takíto pedagógovia nepatria na vysoké školy. Učenie v najvyšších vzdelávacích ustanovizniach by malo byť založené na vlastných poznatkoch. Vedecká činnosť otvára pedagógovi nielen nové obzory, ale núti ho aj systematicky, intuitívne a kreatívne rozmýšľať. Je dôležité naučiť sa cez vedu spoznávať veci okolo nás“

Pedagogické zameranie Jozefa Zajaca, je fokusované do oblastí progresívnych technológií, inovácií a racionalizácie výroby, či samotných výrobných technológií, kde sú teoretické aj praktické znalosti oceneného nesporným prínosom pre poslucháčov domácich aj zahraničných vysokých škôl. Taktiež je zodpovedný za mobilitné akademické programy v rámci projektov ERASMUS a CEEPUS. Okrem vedecko-výskumných, manažérskych a pedagogických aktivít je ocenený zároveň garantom Kurzu ochrany duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva, pričom svoje prednášky zameriava prioritne na kreativitu v oblasti vedy a výskumu.

Počas celého svojho profesionálneho života je jeho činnosť úzko spätá s transferom poznatkov vlastnej vedeckej školy do praxe. Prejavuje sa to najmä zapájaním mladých výskumníkov do všetkých činností a kreovaním interdisciplinárnych tímov, aj za účastí pracovníkov z praxe pre riešenie aplikačného výskumu. Nadobudnuté poznatky prezentuje na mnohých významných konferenciách, workshopoch a plenárnych diskusiách organizovaných doma aj v zahraničí. Komplexné zameranie oceneného v oblasti vedy a výskumu je primárne sústredené do oblasti progresívnych výrobných technológií, v ktorých je taktiež riešiteľom širokého spektra národných ako aj medzinárodných projektov (VEGA, KEGA, APVV, H2020, EŠIF) od základného až po aplikovaný výskum, o čom svedčí aj vysoký počet úžitkových vzorov a patentov.

Progresívne výrobné technológie sa v priemysle využívajú už niekoľko desaťročí, najlepšie roky však ešte majú pred sebou. Na rozdiel od konvenčných metód obrábania materiálov nie sú založené na mechanickej práci, ale na fyzikálnych, chemických a netradičných pohybových princípoch, ako je obrábanie s využitím vodného prúdu, laseru, plazmy, ultrazvuku a podobne. V mnohých prípadoch ide o jediný možný spôsob výroby súčiastky“, tvrdí ocenený dekan Fakulty výrobných technológií..

Počas svojho profesionálneho života už získal množstvo významných ocenení ku ktorým sa nesporne zaradzuje Pamätná medaila ÚMV Slovenskej akadémie vied za rozvoj ústavu a úspešnú spoluprácu (2005), Bronzová medaila TUKE (2010), titul „TOP manažér kvality roku 2010“ Slovenskej republiky, Pamätná medaila – Eisen Stahl (2013), Pamätná medaila MTF STUBA (2016), Medaila Politechniky Swietokrzyskej Kielce (2016), Medaila Politechniky Czenstochowskej (2016), Pamätná medaila SvF TUKE (2017), Pamätná medaila FVT TUKE (2012, 2017), Pamätná medaila SjF TUKE (2017), Pamätná medaila ŽP Výskumno-vývojové centrum Podbrezová (2018), Pamätná medaila PF PU v Prešove (2019), Pamätná medaila FS ZČU v Plzni (2019), Pamätná medaila SjF ŽU Žilina (2019), Pamätná medaila LF TUKE (2020), Cenu predsedu SZS (2019), Strieborná medaila TUKE (2020), ako aj Strieborná medaila ZVTS (2020).

Aj na základe svojich vynikajúcich odborných znalostí a zručností, ktoré sú pretavené okrem iného aj do vyššie uvedených už skôr nadobudnutých ocenení, je Jozef Zajac, členom viacerých predsedníctiev a komisií akými je napríklad členstvo predsedníctva a podpredseda komisie č. 2 - Nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV, členstvo v Rade pre technické vedy APVV, členstvo v Komisii pre technologický rozvoj a inovácie Národnej rady SR, členstvo užšieho riadiaceho výboru pre inovačnú stratégiu regiónu v rámci projektu RIS Prešov (Rozvoj a realizácia regionálnych inovačných stratégií v Prešovskom samosprávnom kraji, ako expert tematickej pracovnej skupiny Sociálna oblasť a vzdelávanie pre prípravu Regionálneho operačného plánu Slovensko - Východ na obdobie rokov 2007 - 2013 na úrovni NUTS II. pre Prešovský a Košický samosprávny kraj (PO-KE-R), členstvo v Komisii pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Národnej rady SR, členstvo v European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko, či členstvo v redakčnej rade časopisu Journal of Engineering Sciences J.E.S. na Ukrajine. Odbornosť oceneného potvrdzujú aj dva čestné tituly Dr. h. c., ktorých je držiteľom na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne od roku 2018 a na Sumy State University na Ukrajine od roku 2017.

Vysokoškolský učiteľ, ktorý nerobí vedu, je len obyčajným replikátorom toho, čo sa dá nájsť v knihách, resp. na internete. Takíto pedagógovia nepatria na vysoké školy. Učenie v najvyšších vzdelávacích ustanovizniach by malo byť založené na vlastných poznatkoch. Vedecká činnosť otvára pedagógovi nielen nové obzory, ale núti ho aj systematicky, intuitívne a kreatívne rozmýšľať. Je dôležité naučiť sa cez vedu spoznávať veci okolo nás,“ uvádza ocenený a zároveň konštatuje, že práca pedagóga je náročná najmä z pohľadu vnímania poslucháčov počas prednášky, zisťovania, čo ich zaujalo viac, čo menej a prostredníctvom nadobudnutých zistení následne prispôsobiť celý výklad problematiky. Interakcia medzi učiteľom a študentom je základom úspechu

Fakulta výrobných technológií kladie mimoriadny dôraz na prepojenie výučby s praxou, čo napokon vyplýva už z jej názvu. Študenti fakulty riešia počas svojho štúdia reálne projekty vo výrobných závodoch, pričom sa môžu zapájať do rozličných programov ako napríklad Student Programme of Integrated Company Education. Tu absolvujú značnú časť svojho štúdia priamo v praxi vo výrobnom podniku, ktorý si majú možnosť zvoliť z databáz zväzov strojárskeho a automobilového priemyslu, a to nielen na Slovensku. Táto možnosť prepojenia neskôr poskytuje nižší adaptačný čas čerstvého absolventa v jeho prvom zamestnaní. Fakulta pod vedením oceneného dosahuje až 99-percentú úspešnosť zamestnania absolventov do troch mesiacov od skončenia štúdia, pričom 70 až 80 percent z nich si prácu vyberá doma, na Slovensku.

Záverom už iba pár slov samotného dekana Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a laureáta ocenenia ESET Science Award Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc.: „Študentom vravievam, že čím je náročnejšie štúdium, tým ľahšie sa uplatnia na pracovnom trhu.“

TEXT Ing. Pavol RADIČ, PhD., EUR ING, viceprezident ZSVTS