Údržba

tit2mObsahom článku je predstavenie skúseností a poznatkov získaných počas prípravy a zavádzania virtuálnej reality pre školenie zamestnancov vo vybranej výrobnej jednotke v petrochemickom priemysle.

tit300Potrubné systémy sú počas svojej prevádzky vystavené mnohým negatívnym vplyvom, ktoré spôsobujú rozvoj a vznik rozličných chýb, významne ovplyvňujúcich bezpečnosť a hospodárnosť ďalšej prevádzky. Preto je dôležité poznať technológie, ktorými je možné tieto potrubia, resp. ich komponenty, opraviť bez odstavenia prevádzky.

titMPri prevádzke zariadení z uhlíkovej ocele (potrubí, tlakových nádob a pod.) prichádza k ich poškodeniu vplyvom korózie. Na kontrolu sa prevažne používa metóda UTT (meranie hrúbky ultrazvukom), ktorá vyžaduje prístup k povrchu zariadenia.

tit300Nasadzovanie informačno-technických riešení súhrnne označovaných ako Industry 4.0 výrazne mení nielen pohľad na proces výroby produktov ale významne zasahuje aj do priemyselnej údržby. Ide najmä o oblasť preventívnej údržby, kde čoraz významnejšiu úlohu hrá údržba na základe aktuálneho stavu, resp. prediktívna údržba, kde realizácia jednotlivých prác a zásahov je plánovaná podľa predpokladaného vývoja stavu stroja.

obr titPrevádzkové prístroje na meranie tlaku a teploty poskytujú kritické informácie o meraní na spracovanie v riadiacich systémoch. Presnosť merania tlakových a teplotných snímačov je často dôležitá pre optimalizáciu procesov alebo pre správnu funkciu bezpečnostných systémov.

titOpotrebenie je nežiaduci jav pri všetkých procesoch, ktoré vplývajú na kvalitu vykonanej práce a jej efektivitu [1, 2]. Z tohto hľadiska je potrebné zaoberať sa skúmaním opotrebenia a toto opotrebenie následne eliminovať. Na elimináciu opotrebenia pôdu spracujúcich nástrojov sa najčastejšie používa nanášanie tvrdonávarov [3 – 8].