Údržba

obr1Mechanickou Integritu (MI) lze definovat jako správu/management kritických výrobních zařízení zajišťující jak správnou konstrukci a instalaci zařízení, tak i vhodný provoz s náležitou údržbou (např. bez netěsností, s veškerými částmi způsobilými k jejich provozu).

titulnyPodľa STN 01 5050 sa opotrebenie definuje ako „trvalo nežiaduca“ zmena (rozmerov) povrchu, ktorá je spôsobená pôsobením na seba dvoch alebo viacerých funkčných povrchov alebo funkčného povrchu a opotrebujúceho sa média.

titMagnetická metóda je založená na skutočnosti, že v predmete, ktorý je zmagnetizovaný, necelistvosti ležiace v smere približne kolmom k smeru magnetického poľa vytvárajú rozptylové pole.

titulnyPri káblových a potrubných prestupoch v priemyselných objektoch je často dôležité okrem odolnosti voči požiaru zabezpečiť aj odolnosť voči mnohým ďalším hrozbám ako napríklad tlaková voda, vibrácie, hlodavce, klimatické vplyvy, UV žiarenie, EMC a pod.

titulnyV silnom konkurenčnom prostredí firmy hľadajú možnosti, ako zefektívniť prácu a zvýšiť produktivitu. Zameriavajú sa nielen na znižovanie nákladov vo všetkých podnikových oblastiach, ale hľadajú spôsoby, ako využiť existujúce aktíva v čo najvyššej miere, vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti.