Údržba

tit300Potrubné systémy sú počas svojej prevádzky vystavené mnohým negatívnym vplyvom, ktoré spôsobujú rozvoj a vznik rozličných chýb, významne ovplyvňujúcich bezpečnosť a hospodárnosť ďalšej prevádzky. Preto je dôležité poznať technológie, ktorými je možné tieto potrubia, resp. ich komponenty, opraviť bez odstavenia prevádzky.

titMPri prevádzke zariadení z uhlíkovej ocele (potrubí, tlakových nádob a pod.) prichádza k ich poškodeniu vplyvom korózie. Na kontrolu sa prevažne používa metóda UTT (meranie hrúbky ultrazvukom), ktorá vyžaduje prístup k povrchu zariadenia.

tit300Nasadzovanie informačno-technických riešení súhrnne označovaných ako Industry 4.0 výrazne mení nielen pohľad na proces výroby produktov ale významne zasahuje aj do priemyselnej údržby. Ide najmä o oblasť preventívnej údržby, kde čoraz významnejšiu úlohu hrá údržba na základe aktuálneho stavu, resp. prediktívna údržba, kde realizácia jednotlivých prác a zásahov je plánovaná podľa predpokladaného vývoja stavu stroja.

obr titPrevádzkové prístroje na meranie tlaku a teploty poskytujú kritické informácie o meraní na spracovanie v riadiacich systémoch. Presnosť merania tlakových a teplotných snímačov je často dôležitá pre optimalizáciu procesov alebo pre správnu funkciu bezpečnostných systémov.

titOpotrebenie je nežiaduci jav pri všetkých procesoch, ktoré vplývajú na kvalitu vykonanej práce a jej efektivitu [1, 2]. Z tohto hľadiska je potrebné zaoberať sa skúmaním opotrebenia a toto opotrebenie následne eliminovať. Na elimináciu opotrebenia pôdu spracujúcich nástrojov sa najčastejšie používa nanášanie tvrdonávarov [3 – 8].

titNejčastější příčinou odstavení čerpadla mimo provoz je selhání hřídelové mechanické ucpávky. Mechanická ucpávka je vystavena rozličným provozním podmínkám. Někdy jsou provozní podmínky naprosto odlišné oproti těm, pro které byla mechanická ucpávka původně navržena. Typická selhání mechanických ucpávek výrazně závisí na zvoleném typu a použitém materiálu.