titulnyV silnom konkurenčnom prostredí firmy hľadajú možnosti, ako zefektívniť prácu a zvýšiť produktivitu. Zameriavajú sa nielen na znižovanie nákladov vo všetkých podnikových oblastiach, ale hľadajú spôsoby, ako využiť existujúce aktíva v čo najvyššej miere, vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti.


Rastúce požiadavky trhu a zvyšujúce sa požiadavky na konkurencieschopnosť výrobných podnikov posúva trendy smerom k novým a efektívnejším riešeniam. Manažérstvo údržby je jedným z nástrojov optimalizácie zdrojov, spoľahlivosti a bezpečnosti.

* * * * *
Proces riadenia – manažérstvo sa zaoberá koordináciou zdrojov na dosiahnutie stanoveného cieľa, a to prostredníctvom manažérskych činností: plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola.
* * * * *

V podstate môžeme zjednodušene povedať, že manažment využíva všetky prostriedky vstupu tak, aby dosahoval čo najvyššiu efektivitu návratnosti a zisku. Práve tieto činitele určujú hlavný obsah zamerania a pôsobnosti, a to kontrolu nákladov v internom prostredí firmy. Hlavnými hodnototvornými kategóriami v oblasti efektívnosti sú na jednej strane maximalizácia výnosov pri predaji podnikových výkonov a na druhej strane minimalizácia nákladov pri ich realizácii. Ide o snahu dosiahnuť maximálny zisk, optimalizáciu medzi objemom produkcie, predajnou cenou a nákladmi.

Vymedzenie nákladov údržby
Náklady na údržbu predstavujú významný rozhodovací faktor, na ktorom je založený ukazovateľ výkonnosti. Údržbu možno definovať ako proces riadenia všetkých technických a administratívnych činností počas životného cyklu objektu, s cieľom obnoviť taký jeho stav, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu pri zohľadnení optimálnych nákladov a požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť a prostredie [1]. Hlavným cieľom údržbárskych činností je zabezpečenie prevádzkovej schopnosti a pohotovosti výrobných zariadení pri optimalizácii potrebných nákladov.
Náklady na údržbu môžeme všeobecne vyjadriť ako účelovú funkciu, ktorá vyžaduje ohraničenie a definovanie jednotlivých zložiek súhrnných nákladov, a to:
• nákladov údržby na preventívne a následné úkony údržby,
• nákladov na prestoje v dôsledku preventívnych a následných úkonov údržby,
• nákladov na vykonanie kontrolných úkonov,
• nákladov v dôsledku deterministických vplyvov opotrebovania [2].
Náklady na údržbu sú hlavnou časťou celkových prevádzkových nákladov vo všetkých
výrobných alebo priemyselných podnikoch. V závislosti na druhu priemyslu, náklady na údržbu predstavujú 15 až 40 percent ceny vyrábaného tovaru. Napríklad v odvetviach súvisiacich s produkciou potravín predstavujú náklady na údržbu okolo 15 percent z ceny výrobkov; ale v železiarstve, oceliarstve, vo výrobe papiera a ďalších odvetviach ťažkého priemyslu predstavujú až 40 percent celkových výrobných nákladov.
Súčasné prieskumy efektivity manažmentu údržby ukazujú, že jedna tretina (až 33 centov z každého dolára) všetkých nákladov na údržbu je spotrebovaná ako výsledok nepotrebnej alebo nevhodnej údržby. Keď si uvedomíme, že priemysel v USA každý rok minie viac ako 200 miliárd dolárov na údržbu vybavenia a zariadení podnikov, je zrejmý dopad údržby na produktivitu a zisk. Výsledok neefektívneho manažmentu údržby predstavuje stratu viac ako 60 miliárd dolárov každý rok [6].
Možno je dôležitejší fakt, že neefektívny manažment údržby dramaticky zasahuje do schopnosti vyrábať produkty v kvalite porovnateľnej so svetovým trhom. Straty pri odstávkach a kvalite produktov, ktoré sú výsledkom slabého alebo nezodpovedajúceho manažmentu údržby majú dramatický vplyv na schopnosť konkurovať tým spoločnostiam, ktoré majú implementované pokročilejšie filozofie výroby a manažmentu údržby. Hlavnou príčinou tohto neefektívneho manažmentu je nedostatok reálnych dát, ktoré kvantifikujú aktuálne potreby opráv alebo údržby strojov, zariadení a systémov závodu.
Plánovanie údržby bolo a v mnohých prípadoch stále je, odhadované podľa štatistického trendu dát alebo podľa aktuálnej poruchy zariadenia. Stredný a korporatívny manažment až doteraz ignoroval vplyv údržbárskych operácií na kvalitu produktu, náklady na výrobu a čo je dôležité, na celkový zisk.

tab1
Tab. 1: Tabuľka len pre výmenu oleja a ich trvanie

 

Optimalizácia nákladov
Všeobecný názor, že „údržba je potrebný nepriateľ“ alebo „pre zníženie nákladov na údržbu sa nedá nič urobiť“, je už zastaraný. Vývoj mikroprocesorov a prístrojov založených na počítačoch, ktoré môžu byť použité na monitorovanie prevádzkového stavu zariadení, strojov a systémov, ukázal význam riadenia údržby. Tieto prístroje umožnili zníženie alebo vylúčenie nepotrebných opráv, prevenciu pred haváriami strojov a zredukovali negatívny vplyv údržby na ziskovosť výroby a výrobných závodov. Pridanou hodnotou je aj predchádzanie zbytočným nákladom v budúcnosti.
Optimalizácia nákladov sa skladá z dvoch hlavných krokov. Prvý krok znamená analýzu reálneho stavu nákladov na zariadenie v podmienkach, v ktorých je zariadenie využívané. V druhom kroku sa modelujú návrhy na úsporu týchto nákladov na danom zariadení [4].

PFM – Productivity fluid management
Jednoduchá definícia, ktorá umožňuje jednoznačne šetriť. Znižovanie nákladov, zvyšovanie produktivity a efektivity, zvyšovanie kvality výroby – to všetko sú reálne možnosti v spojení s čistým olejom.

* * * * *
Optimalizácia nákladov na údržbu teda znamená znižovanie nákladov pri dodržaní ergonómie pracoviska, špecifických potrieb jednotlivých používateľov a pri maximálnom využívaní zariadení. Ročné úspory môžu dosahovať od 0 % do 40 % aktuálnych nákladov.
* * * * *

Málokto si však v praxi túto väzbu naplno uvedomuje. Často sa riešia jednotlivé, problémy strojov, napríklad s elektronikou (zmena cyklovania), s ventilmi (zasekávanie, prilepovanie, spálenie magnetov), s chladením (problémy s vysokou teplotou v letnom období – vypínaním stroja), s čerpadlami (strata parametrov) [4].

Ciele optimalizácie
• výroba bez prestojov, náklady na neplánované odstávky pri oprave a haváriách,
• nezhodná výroba, náklady na „zmätky“ vzniknuté stratou presnosti znečistených regulačných prvkov,
• záručné opravy, náklady na opravy zákazníkmi vrátených výrobkov s výrobnou chybou,
• dodávky bez meškania, náklady na nadčasy, ak chceme dodržať zmluvné podmienky, termíny ohrozujúce odstávky, penalizácia za nedodržanie termínov,
• skrátenie času na zoradenie neproduktívnych časov spojených s nezhodnou výrobou (zmätky),
• obmedzenie výpadkov výroby v dôsledku výmeny oleja a filtrov,
• skrátenie prestojových časov, plánovanie opráv, servisných zásahov atď.

obr1
Obr. 1: Analyzované chyby zariadenia BQDV1600 s hodnotením významnosti

 

Príklad využitia optimalizácie nákladov na údržbu v praxi
Tento prípad bol riešený v diplomovej práci, ktorej cieľom bola „Optimalizácia nákladov údržby pri výmene oleja na rotačných strojoch v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice“. Analýzou súčasného stavu pomocou Ishikawa diagramu a analýzou FMEA a ďalších podporných analýz sme zistili, že kritickým bodom v sledovanom zariadení BQDV je olej, pretože vplýva na celkovú funkciu zariadenia. V súčasnosti sa výmena oleja vykonáva každý rok na všetkých štyroch zariadeniach BQDV, a to v etapách č. 1 a č. 2 sa vykonáva v letnom období počas letnej odstávky zariadení a ďalšie dve sa vykonávajú počas jarnej odstávky zariadení.
V súčasnosti sa vo firme nevykonávajú testy oleja, olej sa plánovite mení – každý rok zhruba 360 litrov a na obežnom kole raz za desať rokov zruba 160 litrov. Pri závesnom ložisku sa používa olej TB 46 a pre obežné kolo olej Paramo CLP 460. Celkové náklady v súčasnom období predstavujú 7 582,22 eur ročne, čo za celé obdobie návrhu možností optimalizácie (12 rokov životnosť navrhnutých zariadení) znamená spolu 90 986,66 eur.
Cieľom návrhu optimalizácie bolo analyzovať možnosti výmeny oleja podľa potreby – teda analyzovať potrebné parametre nutnosti výmeny oleja, čím sa frekvencia výmeny zníži na cyklus raz za dva až raz za tri roky.

tab2
Tab. 2: Porovnanie návrhov so súčasným stavom


Analýza oleja umožňuje odhaľovať poškodenia, ktoré na jednotlivých súčiastkach v zariadení BQDV môžu vzniknúť. Pri návrhu výberu zariadenia boli zvolené parametre sledovania, a to: viskozita, TAN alebo číslo kyslosti, obsah vody v oleji, trieda nečistôt a posledný, pritom tiež dôležitý je obsah antioxidantov. V návrhu č. 1 sme stanovili výmenu oleja na každý druhý rok, v návrhu č. 2 sme stanovili výmenu oleja raz za tri roky. Na analýzu oleja je potrebné zakúpiť zariadenia Q 3000 a FluidScan. Ide o investíciu v hodnote 23 480 eur, mzdové a materiálové náklady na analýzu oleja sa odhadujú v priemere na 218 eur. Výrobca zariadenia udáva životnosť zariadenia 12 rokov.
Ako udáva graf č. 2, v porovnaní so súčasným stavom je návrh č. 2 úspornejší o 36 858 eur.

tab3
Tab. 3: SWOT analýza navrhnutých riešení


Po zohľadnení všetkých silných a slabých stránok, ako aj ohrození a príležitostí, sme navrhli ako optimálne riešenie návrh č. 1. Tento návrh bol podložený dvoma kontrolnými olejovými analýzami vykonanými externou spoločnosťou, ktorých výsledkom bolo potvrdenie, že olej po roku nepretržitej prevádzky v týchto zariadeniach bol opotrebovaný o necelé dve percentá z hľadiska viskozity a o dva stupne sa znížila trieda čistoty oleja. Ako je napísané v správe, pre obe tieto zariadenia vzorka vyhovuje podľa katalógu prevádzkových hodnôt a výrobkov pre olej TB 46.

obr2
Obr. 2: Porovnanie nákladov súčasného stavu a návrhových riešení v rozpočte 12 rokov

 

Záver
Manažment podniku v kompetenciách prenesených do systému manažérstva údržby predstavuje súbor vzájomne súvisiacich procesov riadených na základe politiky a cieľov údržby,  ako aj nástrojov, ako tieto ciele dosiahnuť. Tieto ciele zahŕňajú základné požiadavky na obnovenie stavu objektu, v ktorom môže vykávať požadovanú funkciu, a súčasne zohľadňujú požiadavku na optimalizáciu nákladov a požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a environment. Excelentnosť v riadení údržby nie je možné dosiahnuť bez systémového prístupu a ani bez neustáleho zlepšovania na základe analytických metód a podpory všetkých zamestnancov.

Príspevok vznikol za finančnej podpory Grantovej agentúry MŠ SR a SAV pri riešení grantového projektu VEGA 1/0420/16 – Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov a VEGA 1/0652/16 – Vplyv územného umiestnenia a odvetvového zamerania na výkonnosť podnikateľských subjektov a ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu.

TEXT: Zuzana Tekulová, Marián Králik, Zuzana Chodasová, Strojnícka fakulta STU FOTO: archív redakcie
Lektoroval: doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD.

Použitá literatúra:
[1] ČERVEŇAN, Andrej: Údržba – prednáška 1. [online PDF]. STU Bratislava, 2011. 36s.
[2] BECKMANN, G. a kol. Optimálne metódy údržby. Bratislava: vydavateľstvo ALFA, 1990. 224 s. 1. vyd. ISBN 80-05-00657-8.
[3] CHVALINA, Vladislav: TECHPARK, VYDAVATEĽSTVO PRODUCTIVITY FLUID MANAGEMENT [online]. TechPark [cit. 2013- 06-01]. Dostupné z: http://www.tribotechnika. sk/tribotechnika-42009/productivity-fluid-management-zdroj-usporzdroj-zisku.html
[4] Optimalizácia nákladov. RENTCOPY. [online]. [cit. 2013-06-03]. Dostupné z:  http://www.rentcopy.sk/optimalizacia-nakladov
[5] BORRIS, S.: Total Productive Maintenance, McGraw-Hill Corp. USA, 2006, ISBN 0-007-146733-5
[6] Naklady_udrzby.pdf, online 1. 5. 2016
[7] ORŠOVSKÝ, Peter: Optimalizácia nákladov údržby pri výmene oleja na rotačných strojoch v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice, Bratislava 2013, diplomová práca