Obr 1 Inteligentní ježekPrezentace obsahuje zkušenosti s inspekcí tranzitních ropovodů z pohledu provozovatele. Zejména zvyšující se přesnost inspekčních nástrojů přináší přidanou hodnotu v redukci množství tzv. „zbytečných odkryvů“ a v redukci možných nejistot ohledně nálezů. Zvýšená spolehlivost a přesnost dat, spolu se zkušeností vlastního personálu jsou klíčovými faktory zejména při posuzování menších, ale zároveň kritických korozních defektů.

Uvedené faktory tvoří základ přesného odhadu korozních rychlostí a určení zbytkové životnosti potrubí. Na základě kvalitních dat mohou provozovatelé mnohem efektivněji plánovat opravy a lépe alokovat finanční prostředky.

Vnitřní inspekce pomocí inteligentních ježků na bázi ultrazvuku (UT)
Měření tloušťky stěny potrubí ropovodů, které využívá ultrazvukového principu s vazebním médiem kapalinou. Tato technologie je známá asi 30 let. Technologie je založena na signálu pulsního echa. Jedná se o přímou metodu měření tloušťky stěny se standardním rozlišením +/– 0,5 mm. Další metodou je např. MFL (magnetic flux leakage – změna toku magnetického pole). V porovnání s metodou ultrazvukovou nedosahuje takové přesnosti.
Výrazný pokrok v ultrazvukové technologii umožňuje velice spolehlivou detekci vad s přesným určením nálezů. S přesnými informacemi jsou poté schopni pracovat zkušení specialisté. Určité nedostatky v popisu nalezených vad mohou ovlivnit řízení integrity, tzn., že velkou pozitivní roli v této problematice hraje právě zvyšující se přesnost UT nástrojů.

Nejnovější technologie UT s vysokým rozlišením
Je nutné si uvědomit, že čím lepší rozlišení nástroje je, tím lepší je stanovení závažnosti defektu a určení jeho zbytkové živostnosti. Výběr správného přístupu a metodologie je velice důležitý a dnešní veliká přesnost určení velikosti vady umožňuje použití nejpřesnějších metod stanovení únosnosti vady, např. RSTRENG.
Princip měření tloušťky stěny je na obr. 2. Ultrazvukový sensor je postaven kolmo ke stěně trubky. Tím, jak se nástroj pohybuje podél stěny potrubí, tak ji skenuje s nastavenou frekvencí. V každém skenovacím bodě vysílá sensor signál, který se vrací ve formě echa od vnitřního povrchu (tzv. stand-off echo) a tzv. mnohonásobného echa od zadní stěny potrubí.
Na základě rozdílných časů odezvy echa je možno korelacemi a výpočty určit tloušťku stěny a rozlišit vnitřní a vnější defekty.

Obr 2 Princip UT měření
Obr. 2: Princip UT měření

Nejnověji vyvinuté inteligentní zařízení (ježci) dosahuje přesnosti detekce bodové koroze 5 x 1 mm s přesností určení velikosti vady 8 x 1 mm, což je neuvěřitelný pokrok v rozvoji těchto technologií. Je to více jak 5 x větší rozlišení detekce vad než v době před 30 lety, kdy se s touto technologií začalo.

Obr 3 Super vysoké rozlišení versus normální rozlišení
Obr. 3: Super vysoké rozlišení versus normální rozlišení

Přínosy pro Integrity management
Přínos nástrojů s nejvyšším rozlišení spočívá v přesném určení velikostí vad. To umožňuje zkušenému specialistovi správné posouzení původu vady, správné určení zbytkové životnosti a správné provedení výpočtu únosnosti vad s ohledem na provozní parametry.
Tato fakta významně přispívají k vysoké úrovni řízení integrity a tím vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu vysokotlakých tranzitních ropovodů. Přesné určení původu vady z přesných údajů z provedené inspekce eliminuje možné nejasnosti ohledně původu vady a tím dochází i k redukci množství tzv. ověřovacích výkopů. Tento fakt významným způsobem přispívá k úspoře provozních nákladů.

text Přemysl Kuchař, vedoucí technické podpory a integrity MERO ČR foto archiv MERO

Použitá literatura
[1] Případová studie, HOW REDUCED UNCERTAINTIES OF LATEST ENHANCEMENTS IN ULTRASONIC WALL MEASUREMENT ILI TECHNOLOGY BENEFIT ENGINEERING CRITICALITY ASSESSMENTS, PTC konference Berlín, 24. 5. 2016