Tribológia, Tribotechnika

obr1Od 12. októbra 2018 platí na čerpacích staniciach pohonných látok v celej EÚ nové označovanie benzínu, motorovej nafty a plynných palív. Nové označenie pohonných látok musí byť zreteľne vyznačené novými symbolmi na všetkých stojanoch a čerpacích pištoliach.

obr1Vzhľadom na konkurenčnú povahu a prostredie priemyslu plastov sa spoločnosti usilujú neustále maximalizovať produktivitu a zároveň znižovať neplánované časové prestoje a náklady. Zatiaľ čo je na údržbu vynaložené malé percento celkových výdavkov, najnovšie hydraulické oleje disponujú potenciálom poskytnúť dodatočnú produktivitu a výkonnosť do prevádzkovej výroby plastov.

titulkaV technickej praxi majú kompresory na dopravu plynu mimoriadne postavenie. Vyžadujú zvláštnu pozornosť zameranú na správnu tribotechniku, odporúčanie mazacích olejov, mazív pre jednotlivé typy kompresorov, a to jednak z dôvodu ich konštrukčných tvarov, ale najmä dopravovaných stláčaných plynov.

titulny 300Motorový olej patrí medzi technologicky najzložitejšie olejárske výrobky. Jeho vlastnosti sú dané množstvom často protichodných technických požiadaviek a parametrov. Výroba motorových olejov sa skladá z troch základných operácií: výroby základového oleja, výroby aditív, miesenia a výroby motorových olejov.

tribologia1Tribológia a tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia, a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju históriu, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že v priebehu roka 2017 sme si pripomenuli 60. výročie založenia organizovanej techniky mazania, tribotechniky na Slovensku. Pre spotrebiteľskú, vedeckú a odbornú verejnosť vyplývajú nové úlohy, ktoré súvisia s vedným odborom tribológie. Ide o úlohy zamerané na prípravu odborných kádrov, vytváranie podmienok pre aplikáciu tribotechnickej diagnostiky, uplatňovanie nových tribologických poznatkov v praxi a iné dôležité úlohy. Ponúka sa tu preto možnosť spoločnej spolupráce v tomto odbore s ďalšími vednými a technickými odbormi v oblasti starostlivosti o základné prostriedky.

obr1I letos se naše společnost Maier & Korduletsch zúčastní brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu.