titAk porovnávame súčasné automobilové motorové a prevodové oleje s olejmi minulých desaťročí, musíme konštatovať, že sa veľmi odlišujú v mnohých kvalitatívnych parametroch.

 

Odlišnosť je najmä v paramet­roch, ako napríklad viskozita, antioxidačné, detergentné, dis­pergačné, antikororozívne vlast­nosti, ale najmä vysoká životnosť.

 

Kvalitatívne parametre

Medzi základné požiadavky na výrobu vyso­ko kvalitných automobilových olejov patrí vysoká kvalita základových olejov – ropné, polosyntetické a plne syntetické, z ktorých sa tieto oleje vyrábajú.

Východiskový základový olej musí mať na­príklad vysokú termicko-oxidačnú stabilitu, vynikajúcu viskozitu, vysoký viskozitný index atï. Ak základový olej spĺňa tieto kvalitatívne ukazovatele, možno ho použiť na výrobu au­tomobilových olejov – motorových a prevo­dových, ale aj ďalších, ako sú hydraulické, tur­bínové, ložiskové, kompresorové a podobne.

Príspevok sa venuje len automobilovým ole­jom – motorovým a prevodovým.

 

Prísady

Druhou, veľmi dôležitou zložkou pri výro­be automobilových olejov, sú vysoko kvalit­né prísady od renomovaných svetových vý­robcov prísad, ktorí svoje technológie na ich výrobu utajujú. Počet takýchto svetových renomovaných firiem je obmedzený a ich množstvo sa dá zrátať na prstoch jednej ruky.

Použité prísady musia zaručovať požadova­né funkčné vlastnosti finálnych automobilo­vých olejov, napríklad stály mazací film, za­braňujúci oderu a opotrebovaniu trúcich sa súčiastok. Dôležitý je aj efektívny odvod tep­la z trúcich sa častí, či požadovaná viskozit­no-teplotná charakteristika oleja, zabezpe­čujúca pohyb oleja pri nízkych teplotách (umožňuje dobré štarty) a dostatočná visko­zita pri pracovnej teplote.

Na splnenie uvedených požiadaviek sa po­užívajú zahusťujúce prísady – zvyšujúce vis­kózny index, depresanty – znižujúce bod tuhnutia, antioxidanty – zabraňujúce oxidá­cii oleja (maziva), tvorbe kyslých a lakových produktov. K ďalším sa radia:

– detergenty – zmývajú usadeniny a laky z častí motora a neutralizujú kyslé splodiny,

– disperganty – rozptyľujú a zabraňujú usa­dzovaniu produktov oxidácie oleja, alebo následne pridaných, tzv. vylepšovateľov mazania do olejovej nádrže,

– protioderové a protizadieracie prísady (VT – prísady, tzv. EP prísady),

– antifrikčné a mazivové prísady, tzv. modi­fikátory trenia,

– protikorózne prísady,

– prísady proti peneniu.

Pri formulácii automobilových olejov vyu­žívajú výrobcovia tzv. synergický efekt pou­žitých prísad a ich vzájomných kombinácií, aby sa zvýšila ich účinnosť a znížilo sa množ­stvo použitých prísad na dosiahnutie naj­vyššej kvality finálnych olejov. Tento postup má pre výrobcov mazív značný ekonomic­ký prínos.

Finálne motorové oleje sú z hľadiska obsa­hu a druhu prísad vyvážené a netreba ich vy­lepšovať prídavkom ďalších, tzv. vylepšovate­ľov niektorých vlastností olejov. To by si mali uvedomiť motoristi, ktorým díleri takéto lát­ky ponúkajú na každom kroku, na veľtrhoch, v servisoch a podobne.

Zavedenie každého vysoko kvalitného auto­mobilového oleja do výroby a prevádzkovej praxe vyžaduje dlhý čas a technológie naj­vyššej kvality.

 

obr1Výmenné intervaly

Pre súčasné motorové oleje sa odporúčajú veľmi dlhé výmenné intervaly. Uvádzajú sa intervaly až 50 000 km a viac, bežné sú aj vý­menné intervaly 15 000 až 30 000 km. Všetko závisí od podmienok prevádzky automobilu.

Najekonomickejšia prevádzka automobi­lov sa dosahuje pri jazdách na diaľnici a na dlhých úsekoch za stabilných podmienok (teplota, rovinatý kraj, typ automobilu).

Najnepriaznivejšia prevádzka je v meste a pri tzv. jazde „stop and go“, pri rannom rozvoze tovaru do obchodov. V týchto prípadoch sa odporúča skrátiť výmenné intervaly až o 25 – 50 per­cent, podľa prevádzkových podmienok.

 

Druhy automobilových olejov

V súčasnosti najväčší podiel automobilových olejov tvoria celoroč­né oleje, tzv. multigrade, ktoré netreba meniť podľa ročných období, ale používajú sa po celý rok. Motorové oleje monograde sú v dnes na ústupe a všeobecne sa prechádza na oleje multigradové.

Známe sú tieto viskozitné triedy SAE multigrade motorových ole­jov: 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-20, 5W-50, 10W-60.

Prínosy moderných multigrade motorových olejov spočívajú v:

– dobrých štartovacích vlastnostiach motorov pri extrémnych mínu­sových teplotách,

– dlhej životnosti – predĺžené výmenné intervaly,

– univerzálnom použití v benzínových a naftových motoroch s pre­plňovanými motormi s turbodúchadlami alebo bez nich,

– zníženej spotrebe oleja, nízkemu odparovaniu a zníženej produk­cii emisií,

– vysoko odolnom mazacom filme s vynikajúcimi vysoko tlakovými vlastnosťami,

– motorové oleje sú vhodné aj pre zmiešané vozové parky,

– motorové oleje majú vysoko výkonné prísady bez zinku a nízky obsah síry (tzv. oleje Low-SAPS),

– motorové oleje majú nízky obsah popolotvorných látok, spĺňajú požiadavky pre emisné limity EURO IV a V.

 

Prínosy moderných prevodových olejov

V súčasnosti sa vyrábajú prevodové oleje viskozitných tried SAE: SAE 75W-80, SAE 75W-85, SAE 75W-90, SAE 80W 140.

Používanie multigrade prevodových olejov má tieto výhody:

– zaistenie dobrej účinnosti prevodoviek vďaka nízkej viskozite a EP prísadám,

– pozitívny vplyv na zníženie spotreby paliva,

– dlhá životnosť náplne prevodového oleja v prevodovke a v prevo­dovom systéme,

– prevodové oleje spĺňajú požiadavky hypoidných prevodov,

– vynikajúca protikorózna ochrana súčastí z farebných kovov, najmä zliatin medi.

 

Kritériá hodnotenia motorových olejov

K najsledovanejším kritériám pri hodnotení kvality moderných auto­mobilových olejov patria:

– ochrana životného prostredia,

– nízke emisie skleníkových a iných plynov,

– motorové oleje musia vyhovovať novým druhom palív, ako sú al­ternatívne palivá – alkoholy, (bioetanol), estery repkového oleja (dieselové palivo), stlačený zemný plyn, atď.

Hlavné kritériá pre hodnotenie kvality prevodových olejov:

– základové oleje musia mať vysoký viskozitný index,

– vysoké termicko-oxidačné vlastnosti,

– vysoké strihové vlastnosti,

– vyhovujúce nízkoteplotné vlastnosti,

– odolnosť olejov proti vysokým tlakom,

– ochrana súčastí a povrchov súčastí proti korózii a hrdzaveniu,

– odolnosť olejov proti peneniu,

– dobré pasivačné vlastnosti pre farebné kovy.

 

obr2Vývoj nových olejov

Vývoj a zavedenie do výroby nových motorových a prevodových au­tomobilových olejov má niekoľko etáp:

– laboratórne skúšky – testovanie, zistenie základných fyzikálno-chemických parametrov (viskozita, body tuhnutia a vzplanutia, oxidačné skúšky, alkalická rezerva, síranový popol, korózne skúš­ky, odolnosť proti peneniu a ďalšie),

– tribotesty (4-GP hodnoty, FZG testy),

– jednovalcové a viacvalcové motory,

– prevádzkové skúšky motorových olejov, ktoré úspešne prešli pred­chádzajúcimi testmi na vybraných typoch automobiloch.

Svetový vývoj motorových olejov sa zameriava na oleje s nižším obsahom síry, fosforu a kovov, ktoré zvyšujú množstvo sulfáto­vého popola, pôsobia ako katalytické jedy a znižujú tak účinnosť a životnosť zariadení (trojcestný katalyzátor a oxidačný vznetový katalyzátor), zanášajú filtre na zachytávanie tuhých častíc a po­dobne.

Motorové oleje tohto typu sa označujú LOW-SAPS [nízky ob­sah sulfátového popola (SA-sulphate ash), fosforu (P) a síry (S)].

Uvedené typy motorových olejov spĺňajú požiadavky emisných limi­tov pre výfukové plyny EURO IV a V, resp. EURO 4 a 5.

 

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava