tribologia1Tribológia a tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia, a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju históriu, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že v priebehu roka 2017 sme si pripomenuli 60. výročie založenia organizovanej techniky mazania, tribotechniky na Slovensku. Pre spotrebiteľskú, vedeckú a odbornú verejnosť vyplývajú nové úlohy, ktoré súvisia s vedným odborom tribológie. Ide o úlohy zamerané na prípravu odborných kádrov, vytváranie podmienok pre aplikáciu tribotechnickej diagnostiky, uplatňovanie nových tribologických poznatkov v praxi a iné dôležité úlohy. Ponúka sa tu preto možnosť spoločnej spolupráce v tomto odbore s ďalšími vednými a technickými odbormi v oblasti starostlivosti o základné prostriedky.

Vývoj
Tribológia, ktorá patrí medzi nové vedné odbory, má aj na Slovensku svoju históriu a významne prispieva k efektívnemu využívaniu zdrojov energie. Prvé správy o organizovanej technike mazania (tribotechnike) sú z roku 1957. Podľa dostupných informácií to bolo dňa 25. 6. 1957, keď začala odborná skupina pre techniku mazania pri Československej strojníckej spoločnosti organizovať školenia, kurzy pre technikov mazania, konštruktérov strojov a zariadení. V tom roku na podnet pracovníkov Výskumného ústavu palív a mazív (VÚPM), n. p. Benzina v Prahe vznikla odborná sekcia TRIBOTECHNIKY (techniky mazania) v bývalom Československu. V tomto roku to bolo 60 rokov od založenia organizovanej tribotechniky v Československu.
V minulom období sa významne podieľali na propagácii správneho mazania strojov najmä pracovníci krajských odbytových závodov n.p. Benzina v Českej republike a na Slovensku. Medzi priekopníkov, ktorí významne prispeli k rozvoju techniky mazania v tomto období boli Ing. Emil Šafr, Ing. Antonín Dyk, Ing. Ctirad Náhlovský, na Slovensku Jozef Kohút a ďalší. Z tohto obdobia vieme, že mimoriadne významný dokument, ktorý položil základy k organizácii techniky mazania, boli smernice pre organizáciu techniky mazania v závodoch ministerstva strojárenstva č. 70/54, ktoré boli v roku 1967 zrušené. Po vzniku federácie v roku 1969 začala na Slovensku zvýšená aktivita v tomto technickom odbore. Ako doklad o tom chceme uviesť správu, ktorá bola publikovaná v odbornom časopise Ropa a uhlie č.9 z roku 1971 na strane 510. V texte správy je uvedené: Dňa 10. mája 1971 zišiel sa v Bratislave na GR Slovchémia prípravný výbor, poverený Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie obnoviť činnosť Odbornej skupiny pre tribológiu a tribotechniku. Odborná skupina bola zriadená týmito funkcionármi:
• predseda, Ing. Jiří Stuchlík, Slovnaft, n.p. Bratislava
• vedecký tajomník, Dr. Ing. Xeno Liebl, VÚRUP, Bratislava
• organizačný tajomník, František Neumann, Benzinol, n.p. Bratislava.

Súčasne sa navrhol rámcový program odbornej skupiny. Medzi prvé úlohy patrila úloha so zameraním na zistenie stavu úrovne tribotechniky na Slovensku. Prieskum stavu tribotechniky bol vykonaný v 18 vybraných podnikoch a výsledky prieskumu boli zverejnené v časopise Ropa a uhlie č.12/1972 pod názvom „Stav tribotechniky v SSR“ autori: František Neumann a Ing. Jozef Stopka. Správa o stave tribotechniky bola odoslaná aj nadriadenému orgánu s cieľom realizovať navrhnuté opatrenia na zlepšenie stavu tribotechniky.
Začiatkom 70. rokov veľkú iniciatívu začali vyvíjať niektoré organizácie a najmä členovia bývalej ČSVTS, ktorí poukazovali na straty, ktoré vznikajú pre národné hospodárstvo. Určitý obrat v tejto technickej oblasti nastal až v roku 1975, keď boli vydané Pokyny FMVS č.19/75 k organizácii mazacích služieb a následne aj v ďalších rezortoch národného hospodárstva.
Zavedením pojmu tribológia profesorom P.H. Jostom v marci roku 1966 v Anglicku sa poukázalo na hospodársky veľmi dôležitú, samostatnú technickú problematiku, čo malo významný vplyv na rozvoj tohto vedného odboru. V tejto súvislosti treba žiaľ uviesť, že P.H. Jost zomrel minulý rok, a to 7. júna 2016 vo veku 95 rokov. Na fotografii dole uvedenej je pán prof. Jost (piaty z prava) spolu s ďalšími významnými tribológami na audiencii v Buckinghamskom paláci, kde boli prijatí princom Philipom.

obr1

V Československu v období sedemdesiatich rokov minulého storočia sa sformovali tri skupiny tribológov a tribotechnikov, ktorí venovali zvýšenú pozornosť tejto technickej oblasti. Išlo o dve skupiny v českých krajoch, a to celoštátna odborná skupina „Tribológie“, pod vedením Ing. Milana Vocela, CSc. a odborná skupina „Tribotechnika“, pod vedením Ing. Ctirada Náhlovského. Tieto odborné skupiny pracovali v strojárskej sekcii ČSVTS. Na Slovensku pôsobí v tomto období odborná skupina „Tribológia a tribotechnika“ pri Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie ČSVTS pod vedením Ing. Jozefa Stopku.
V období po roku 1989 nastali v činnosti Spoločnosti slovenských tribológov podstatné zmeny. Odborná skupina pre tribológiu a tribotechniku, ako už bolo uvedené, vykonávala činnosť v rámci ZSVTS Spoločnosti pre priemyselnú chémiu. Vzhľadom na nové podmienky a zámery vznikla požiadavka na vytvorenie Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku. Na základe toho bol vypracovaný a predložený návrh stanov „Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku“ na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré potvrdilo predložený návrh a spoločnosť bola zaregistrovaná dňa 15. 9. 1992. Prvé valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutočnilo dňa 24.11.1993 v Dome techniky v Bratislave. Na tomto zhromaždení bol zvolený nový výkonný výbor spoločnosti, kde za predsedu bol zvolený prof. Ing. Pavol Blaškovitš DrSc.

Príprava odborných kádrov
V rámci dlhodobých kurzov boli v tom čase pripravovaní odborníci pre výkon funkcie Tribotechnik-mazací technik. Kurzy organizačne zabezpečovali v minulosti Domy techniky ČSVTS, konkrétne DT v Žiline, Ing. Helena Zahradníková, a to v rokoch od 1977 do 1988 v spolupráci s Odbornou skupinou pre tribológiu a tribotechniku pri Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie ČSVTS, a so Strojárenským inštitútom v Prahe. Na tejto spolupráci sa podielali najmä Vladislav Marek, Bohumil Buchtela, Ing. Jozef Stopka a ďalší. V ďalšom období kurz organizačne zabezpečoval DT v Bratislave, Mgr. Soňa Smékalová a v súčasnosti RNDr. Pavol Klucho pod odborným vedením garanta kurzu Ing. Jozefa Stopku. Pozornosť bola venovaná aj príprave vysokoškolských odborných kádrov. V rokoch 1982-83 sa uskutočnilo postgraduálne štúdium vo vednom odbore „Tribológia a tribotechnika“ na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT, katedre chémie a technológie ropy v Bratislave. Štúdium absolvovalo 14 poslucháčov. Na jeho otvorení sa zúčastnil aj prezident ITC prof. P.H. Jost z Anglicka. V máji 1988 bolo ukončené na Strojníckej fakulte SVŠT, katedre častí strojov a prevodov, postgraduálne štúdium na tému „Problematika trenia, mazania a opotrebovania v technickej praxi“. V roku 1990 sa uskutočnil ďalší beh tohto štúdia na Slovenskej technickej univerzite, strojníckej fakulte v Bratislave. Postgraduálne štúdium v týchto dvoch turnusoch absolvovalo 32 poslucháčov.

Odborné podujatia a technická osveta
Z významných odborných podujatí, ktoré sa uskutočnili, treba spomenúť najmä medzinárodné sympózium „INTERTRIBO“. Prvé sympózium sa uskutočnilo 27. až 29. apríla v roku 1981 a potom postupne ďalšie sympózia každé tri roky. V roku 2009 to bolo už ostatné X. sympózium INTERTRIBO. Odborným garantom sympózia bol prof. Ing. Pavol Blaškovitš, DrSc. a organizačným garantom RNDr. Pavol Klucho. Na obrázku č.1 sú uvedení členovia predsedníctva X. sympózia INTERTRIBO.

obr2
Predsednícky stôl X. sympózia INTERTRIBO v roku 2009. Pavol Klucho, Marián Dzimko, Pavol Blaškovitš, Jozef Balla, Jozef Stopka

 

Odborný časopis, ktorý by bol zameraný len na vedný odbor tribológie a tribotechniky sme v tom období nemali. Určitú pozornosť tomuto vednému odboru venoval časopis Ropa a uhlie, ktorý vydával Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny od roku 1958 pod vedením šefredaktora Dr. Ing. Xena Liebla a neskoršie Dr. Pavla Klucha. Treba uviesť, že časopis sa venoval tribológii a tribotechnike, pričom boli vydávané technické prílohy z tohto vedného a technického odboru. Z domácej odbornej literatúry, ktorá sa odporúčala a odporúča pre štúdium tohto vedného odboru, treba spomenúť knihu „ Mazivá v tribológii“ od autorov Václav Štěpina a Václav Veselý, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve akadémie vied „VEDA“ v roku 1985 a tiež knihu „Tribológia“ od autorov Pavol Blaškovitš, Jozef Balla a Marián Dzimko, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve „Alfa“ v roku 1990. Uvedení autori boli propagátori tribológie najmä vo vedeckej a akademickej spoločenskej oblasti. Ďalej z dostupnej literatúry treba spomenúť knihu „Lubricants and Special Fluids“ od autorov V. Štěpina a V. Veselý, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve ELSEVIER v roku 1992. Ide o knihu, ktorá má stále svoju hodnotu a poskytuje potrebné informácie najmä pre oblasť aplikácie mazív. Profesor Václav Veselý a Dr. Václav Štěpina významne prispeli k rozvoju tribológie v Čechách a na Slovensku.
Významnou udalosťou, ktorú treba pripomenúť bol 1. Svetový tribologický kongres (World Tribology Congress), ktorý sa konal v dňoch 8. až 12. septembra v roku 1997 v Londýne, a ktorého sa zúčastnili spoločne členovia českej a slovenskej tribológickej spoločnosti. V tejto súvislosti treba spomenúť, že v septembri 2017 sa konal 6. Svetový tribologický kongres v Pekingu, na ktorom bol zvolený nový prezident ITC (International Tribology Council) Dr. Ali Erdemir z USA (Aragonne National Laboratory) a za výkonného riaditeľa ITC bol zvolený Ian Sherrington z Veľkej Británie. Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku je členom ITC. Budúci 7. Svetový tribologický kongres bude v roku 2021 v Lyone, Francúzsko.
Zo súčasnej dostupnej technickej literatúry treba spomenúť knihu „Tribotechnika v teórii a praxi“, ktorú pripravil kolektív autorov pod vedením Doc. Ing. Viery Peťkovej , PhD., a ktorá bola vydaná v roku 2012 vo vydavateľstve VIENALA. V ostatných dňoch tohto roku bola vydaná, kniha „Tribotechnické listy“ od autora Ing. Jozefa Stopku. Okrem toho bolo by treba uviesť ďalšie významné osobnosti, spoločnosti a udalosti, ktoré sa uskutočnili v priebehu ostatných a súčasných rokov na Slovensku a prispeli, významne zmenili dianie v odbore tribológie a tribotechniky. Zo spoločnosti, ktoré venujú tomuto technickému odboru pozornosť treba uviesť spoločnosti InterTrioDia, s. r. o. a TRIBEX, s. r. o.. Veľká pozornosť sa v súčasnosti venuje najmä odborným kurzom „TRIBOTECHNIK“, ktoré sú určené pre pracovníkov z technickej oblasti starostlivosti o základné prostriedky, a to pre výkon a organizáciu tribotechniky, tribotechnickej diagnostiky a analýzy mazív podľa normy ISO 18436-4. Absolventi týchto odborných kurzov sú oprávnení zúčastniť sa akreditovanej certifikácie personálu s medzinárodnou platnosťou podľa ISO 17024. Z uvedenej činnosti Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku (SSTT) vyplýva vzhľadom na jej odborné zameranie aj možnosť účinnej vzájomnej spolupráce s Asociáciou technických diagnostikov Slovenskej republiky (ATD SR) a tiež so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU).
V každej spoločenskej činnosti je dobrým zvykom pripomenúť si významné výročie, a to najmä vtedy, ak ide o menej známu, ale potrebnú činnosť, ako je tribológia a tribotechnika, technika mazania strojov a zariadení. Tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Cieľom bolo zverejniť chronologický priebeh tejto činnosti a odovzdať potrebné informácie vedeckej a odbornej verejnosti s výzvou na jej pokračovanie.

TEXT/FOTO Jozef Stopka, predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku